Wniosek o dostępność posiedzeń komisji rady miasta

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Rady Mia­sta Lublin o uła­twie­nie miesz­kań­com dostę­pu do obrad komi­sji Rady Mia­sta. Aby obra­dy były bar­dziej dostęp­ne i jawne.

Od kil­ku mie­się­cy w har­mo­no­gra­mie posie­dzeń komi­sji, zamiast miej­sca posie­dze­nia jest tyl­ko adno­ta­cja „posie­dze­nie w try­bie zdal­nym”. W ten spo­sób miesz­kań­cy nie wie­dzą, gdzie odby­wa­ją się posie­dze­nia i w jaki spo­sób do nich dołą­czyć. Aby taką wie­dzę uzy­skać, trze­ba się pofa­ty­go­wać i skon­tak­to­wać z biu­rem rady. Nato­miast dostęp do posie­dzeń powi­nien być bez­wa­run­ko­wy. Stąd nasz wnio­sek o tre­ści, jak poniżej.

 

w imie­niu Fun­da­cji Wol­no­ści na pod­sta­wie art. 241 kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, zwra­cam się z wnio­skiem, aby pod­czas publi­ko­wa­nia w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej har­mo­no­gra­mu posie­dzeń komi­sji Rady Mia­sta Lublin, wska­zać rów­nież link, któ­ry umoż­li­wi miesz­kań­com przy­słu­chi­wa­nie się obradom.

Art. 11b pkt 2. usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym sta­no­wi, iż „Jaw­ność dzia­ła­nia orga­nów gmi­ny obej­mu­je w szcze­gól­no­ści pra­wo oby­wa­te­li do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji, wstę­pu na sesje rady gmi­ny i posie­dze­nia jej komi­sji, a tak­że dostę­pu do doku­men­tów wyni­ka­ją­cych z wyko­ny­wa­nia zadań publicz­nych, w tym pro­to­ko­łów posie­dzeń orga­nów gmi­ny i komi­sji rady gmi­ny”.

Obec­nie w infor­ma­cji o nad­cho­dzą­cych posie­dze­niach komi­sji, w tabe­li, w kolum­nie „miej­sce” znaj­du­je się adno­ta­cja „posie­dze­nie w try­bie zdal­nym”. Celem publi­ka­cji infor­ma­cji o miej­scu obrad zapew­ne jest umoż­li­wie­nie uczest­nic­twa w nich zain­te­re­so­wa­nym miesz­kań­com. Z pew­no­ścią infor­ma­cja o tym, że posie­dze­nie odby­wa się w try­bie zdal­nym, nie wska­zu­je, w jaki spo­sób miesz­kań­cy mogą dołą­czyć do posie­dze­nia komi­sji. Brak wła­ści­wej infor­ma­cji o moż­li­wo­ści dołą­cze­nia do posie­dze­nia komi­sji może naru­szać art. 61 ust. 2 Kon­sty­tu­cji RP.

Z pew­no­ścią dostęp do posie­dzeń komi­sji rady jest ogra­ni­czo­ny (choć zda­je­my sobie spra­wę że nie nie­moż­li­wy). Jed­nak sko­ro wcze­śniej miesz­ka­niec mógł zna­leźć w BIPie dokład­ną infor­ma­cję o tym, gdzie ma się udać, aby wziąć udział w posie­dze­niu komi­sji, tak samo powin­no być obec­nie. Miesz­ka­niec powi­nien zna­leźć w BIPie dokład­ną infor­ma­cję o tym, co zro­bić (gdzie klik­nąć), aby wziąć udział w posiedzeniu.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy