Święto Samorządu Lokalnego w Lublinie [WIDEO]

No Com­ments

SwietoSamorzadu201527 maja 1990 roku odby­ły się pierw­sze wol­ne wybo­ry samo­rzą­do­we. W tym roku obcho­dzi­my 25-tą rocz­ni­cę tych wybo­rów. Jest to zara­zem Świę­to Samo­rzą­du Lokalnego.

Z tej oka­zji  Fun­da­cja Wol­no­ści wspól­nie ze Stu­denc­kim Kołem Nauko­wym Samo­rzą­dow­ców z Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS orga­ni­zu­je Świę­to Samo­rzą­du Lokalnego.

W dniu 27 maja w godz. 10–14 na Pla­cu Litew­skim będą dyżu­ro­wać samo­rzą­dow­cy. Zachę­ca­my miesz­kań­ców do sko­rzy­sta­nia z oka­zji na spo­tka­nie i roz­mo­wę ze swo­imi przed­sta­wi­cie­la­mi w lokal­nych władzach.
Chce­my poka­zać miesz­kań­com, że to oni rzą­dzą w samo­rzą­dzie. Rad­ni są po to, by im słu­żyć. Dla­te­go też tego dnia rad­ni będą cze­kać na miesz­kań­ców, słu­chać ich pro­ble­mów, odpo­wia­dać na pyta­nia – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji Wolności.

Samo­rzą­dow­cy, któ­rzy już potwier­dzi­li swój udział:

Mar­cin Nowak, rad­ny Mia­sta Lublin, godz. 10–11.30

Marek Woj­cie­chow­ski, rad­ny Sej­mi­ku Woje­wódz­kie­go, godz. 10–11.30

Woj­ciech Kra­kow­ski, rad­ny Mia­sta Lublin, godz. 11–12

Grze­gorz Muszyń­ski, rad­ny Sej­mi­ku Woje­wódz­kie­go, godz. 12–14

Boże­na Lisow­ska, rad­na Sej­mi­ku Woje­wódz­kie­go, godz. 13–14

 

Nato­miast 28 maja Fun­da­cja Wol­no­ści orga­ni­zu­je warsz­ta­ty dla człon­ków Rad Dziel­nic. Pro­gram spotkania:

17.00 – 17.20 Pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej /Krzysz­tof Kowa­lik (Fun­da­cja Wolności)
Jak człon­ko­wie rad dziel­nic mogą z nie­go korzy­stać, wyko­nu­jąc spo­łecz­ne dzia­ła­nia na rzecz swo­jej dzielnicy.

17.20 – 17.40 Mecha­nizm ini­cja­ty­wy lokal­nej /Krzysz­tof Jaku­bow­ski (Fun­da­cja Wolności)
Nowy spo­sób na pozy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia z budże­tu mia­sta na dzia­ła­nia w dzielnicach.

17.40 – 18.00 Napraw­my to /Krzysz­tof Janiak (Sto­wa­rzy­sze­nie Homo Faber)
Jak sku­tecz­nie napra­wić małe pro­ble­my i awa­rie na tere­nie dzielnicy.

18.00 – 19.00 Rady Dziel­nic razem czy osob­no? / dys­ku­sja dla prze­wod­ni­czą­cych rad i zarzą­dów dziel­nic z udzia­łem p. Ada­ma Gło­wa­cza.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy