Zagrożenie konfliktem interesów w samorządzie lokalnym. Teoria i praktyka [WIDEO]

No Com­ments

KonfliktInteresowFun­da­cja Wol­no­ści we współ­pra­cy z Fun­da­cją Bato­re­go pra­gnie zapro­sić Pana na kon­fe­ren­cję „Zagro­że­nie kon­flik­tem inte­re­sów w samo­rzą­dzie lokal­nym. Teo­ria i prak­ty­ka”. Kon­fe­ren­cja roz­pocz­nie się 21 maja 2015 roku o godz. 15.30 w Hote­lu Euro­pa przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 29.

Pro­gram konferencji:

15.30–15.40 Wpro­wa­dze­nie. Krzysz­tof Jaku­bow­ski – Pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści, Mar­cin Waszak – Fun­da­cja im. Ste­fa­na Batorego.

15.40–16.00 Poję­cie praw­ne kon­flik­tu inte­re­sów. Krzysz­tof Izdeb­ski – eks­pert praw­ny Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Polska.

16.00–16.20 Edward Lis – Dyrek­tor Dele­ga­tu­ry NIK w Lublinie.

16.20–16.40 Agniesz­ka Szy­mań­ska – Naczel­nik Wydzia­łu Kon­tro­li Gospo­dar­ki Finan­so­wej Regio­nal­nej Izby Obra­chun­ko­wej w Lublinie.

16.40–17.00 Rado­sław Kusaj – przed­sta­wie­nie wyni­ków ana­liz dot. kon­flik­tu inte­re­sów w Lublinie. 

17.00–17.30 Pre­zen­ta­cja doświad­czeń z innych miast.

17.30–17.45 Bar­tło­miej Czer­nic­ki – funk­cjo­no­wa­nie por­ta­lu www.dobryurzednik.pl.

17.45–18.30 Dys­ku­sja i pyta­nia do prelegentów.

Kon­fe­ren­cję „Zagro­że­nie kon­flik­tem inte­re­sów w samo­rzą­dzie lokal­nym. Teo­ria i prak­ty­ka” Fun­da­cja Wol­no­ści zor­ga­ni­zo­wa­ła we współ­pra­cy z Fun­da­cją Bato­re­go 21 maja 2015 r. w Lubli­nie. Było to ogól­no­do­stęp­ne spo­tka­nie (na liście obec­no­ści wpi­sa­ło się 27 uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji), któ­re­go głów­nym celem było przy­bli­że­nie miesz­kań­com Lubli­na tema­ty­ki zwią­za­nej z kon­flik­tem interesów.
Po sło­wach wpro­wa­dze­nia w imie­niu orga­ni­za­to­ra głos zabrał pan Mar­cin Waszak koor­dy­na­tor pro­gra­mu Odpo­wie­dzial­ne Pań­stwo reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cja Bato­re­go, wyja­śnia­jąc jego zało­że­nia i cele.
Następ­nie praw­ne aspek­ty zwią­za­ne z poję­ciem kon­flik­tu inte­re­sów przed­sta­wił pan Krzysz­tof Izdeb­ski, eks­pert praw­ny Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Polska.
Kolej­na część kon­fe­ren­cji poświę­co­na była pre­zen­ta­cji doświad­czeń insty­tu­cji pań­stwo­wych zwią­za­nych z kon­tro­lą dzia­łal­no­ści samo­rzą­du lokalnego.
Pan Edward Lis, dyrek­tor dele­ga­tu­ry Naj­wyż­szej Izby Kon­tro­li, był auto­rem pre­zen­ta­cji opi­su­ją­cej przy­kła­dy poten­cjal­nych i real­nych kon­flik­tów inte­re­sów ujaw­nio­nych w cza­sie kon­tro­li NIK w woje­wódz­twie lubel­ski. Doty­czy­ły one sytu­acji takich jak: budo­wa­nie elek­trow­ni wia­tro­wych na tere­nach nale­żą­cych do radnych,

Pani Agniesz­ka Szy­mań­ska, Naczel­nik Wydzia­łu Kon­tro­li Gospo­dar­ki Finan­so­wej Regio­nal­nej Izby Obra­chun­ko­wej w Lubli­nie omó­wi­ła zda­rze­nia pole­ga­ją­ce na per­so­nal­nych zależ­no­ściach sprzy­ja­ją­cych powsta­wa­niu kon­flik­tów interesów.
Kolej­ny pre­le­gent, pan Rado­sław Kusaj z Fun­da­cji Wol­no­ści, przed­sta­wił prze­pro­wa­dzo­ne przez sie­bie ana­li­zy, doty­czą­ce obsza­rów zagro­żo­nych poja­wie­niem się kon­flik­tu inte­re­sów w Lubli­nie. Obej­mo­wa­ły one ana­li­zy umo­wy zawie­ra­nych przez Urząd Mia­sta Lublin (inwe­sty­cje dro­go­we, wyna­jem powierzch­ni biu­ro­wych, kary umowne).
Pan Wło­dzi­mierz Falen­ci­kow­ski, był gościem kon­fe­ren­cji ze Stę­ży­cy, woj. Pomor­skie. Mówił o tym jak do tema­tu kon­flik­tu inte­re­sów pod­cho­dzi się w urzę­dzie gmi­ny o cha­rak­te­rze innym niż gmi­na Lublin: mała licz­ba urzęd­ni­ków sprzy­ja jaw­no­ści a spo­łecz­ne zaan­ga­żo­wa­nie miesz­kań­ców może sku­tecz­nie eli­mi­no­wać zagro­że­nie kon­flik­tem interesów.
Ostat­nim mów­cą był pan Bar­tło­miej Czer­nic­ki, lubel­ski spo­łecz­nik, twór­ca por­ta­lu DobryUrzednik.pl. Jego wystą­pie­nie potwier­dzi­ło kolej­ny raz, że jaw­ność jest pod­sta­wo­wym ele­men­tem ogra­ni­cza­ją­cym moż­li­wość poja­wie­nia się real­ne­go kon­flik­tu interesów.
Pod­su­mo­wu­ją­ca kon­fe­ren­cję dys­ku­sja była żywa i bra­li w niej udział zarów­no pre­le­gen­ci, dzien­ni­ka­rze, jak i goście. Na przy­kład Pani Anna Morow dyrek­tor Wydzia­łu Audy­tu i Kon­tro­li  Urzę­du Mia­sta Lublin mówi­ła, jak trud­no jest pano­wać nad 1200 pra­cow­ni­ka­mi. Poru­sza­no rów­nież temat obiek­tyw­no­ści lokal­nych mediów, jako­ści pra­cy wybra­nych wydzia­łów Urzę­du Mia­sta Lublin oraz dostę­pu do infor­ma­cji publicznej.
Prze­bieg kon­fe­ren­cji był reje­stro­wa­ny przez nie­któ­rych gości kon­fe­ren­cji oraz przez orga­ni­za­to­rów i będzie dostęp­ny na stro­nie www.fundacjawolnosci.org w zakład­ce „Bez Konfliktu”.

Zobacz wide­ore­la­cję z prze­bie­gu spotkania:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy