Dewelowatch: Zgłoś do nas problem z zagospodarowaniem przestrzennym

No Com­ments

Wczo­raj spo­tka­li­śmy się z gru­pą miesz­kań­ców jed­nej z lubel­skich dziel­nic. Skar­ży­li się na nie­rów­ne trak­to­wa­nie miesz­kań­ców i dewe­lo­pe­rów przez lubel­skich urzędników.

Przy uli­cy, przy któ­rej miesz­ka­ją jest wyłącz­nie zabu­do­wa jed­no­ro­dzin­na. Jed­nej z miesz­ka­nek Urząd Mia­sta odmó­wił wyda­nia decy­zji o warun­kach zabu­do­wy, gdy chcia­ła wybu­do­wać pię­tro­wy dom. Jed­no­cze­śnie, w sąsiedz­twie jeden z dewe­lo­pe­rów dostał już decy­zję o warun­kach zabu­do­wy na budo­wę 12-metro­­we­­go blo­ku miesz­kal­ne­go, któ­rych doce­lo­wo pla­nu­je tam więcej.

Jak wska­zu­ją miesz­kań­cy, dział­ka, na któ­rej dewe­lo­per zamie­rza sta­wiać blo­ki, w stu­dium kie­run­ków i zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go jest prze­wi­dzia­na na zabu­do­wę jed­no­ro­dzin­ną o niskiej inten­syw­no­ści. Trud­no się zgo­dzić z tym, że pla­no­wa­ne tam dwu­na­sto­pię­tro­we blo­ki będą zgod­ne z tym przeznaczeniem.

Pora­dzi­li­śmy miesz­kań­com, jakie kro­ki pra­w­no-admi­­ni­­stra­­cy­j­ne powin­ni teraz pod­jąć oraz prze­ka­za­li­śmy pomoc­ne infor­ma­cje. wró­ci­li­śmy uwa­gę, że ujaw­nio­ny przez nas raport NIK dot. kon­tro­li ochro­ny zie­le­nie w Lubli­nie nega­tyw­nie oce­nił wyda­wa­ne przez Urząd Mia­sta zgo­dy na zabu­do­wę tere­nów zie­lo­nych, nie­zgod­nie ze studium.

Jeśli masz podob­ne pro­ble­my, skon­tak­tuj się z nami.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy, finan­so­wa­ne­go z Fun­du­szy EOG

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy