Raport: dostępność do mediów dla nowej zabudowy

No Com­ments

Pytanie badawcze

Czy stu­dium prze­wi­dzia­ło wystar­cza­ją­ce zaopa­trze­nia w media tere­nów pla­no­wa­nych pod nową zabu­do­wę miesz­ka­nio­wą wie­lo­ro­dzin­ną? Czy zapi­sy te są zbież­ne z inny­mi dokumentami?

Analiza danych

Ana­li­zie pod­da­no przed­sta­wio­ne w stu­dium kie­run­ków uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go mapy sta­nu ist­nie­ją­ce­go oraz pla­nów rozwojowych:
– zaopa­trze­nia w wodę,
– odpro­wa­dza­nia ście­ków sanitarnych,
– odpro­wa­dza­nia wód opadowych,
– zaopa­trze­nia w ciepło.

Dane te zesta­wio­no z tere­na­mi prze­zna­czo­ny­mi pod zabu­do­wę wie­lo­ro­dzin­ną, szcze­gól­nie tych tere­nów, któ­re zosta­ły uwol­nio­ne w stu­dium pod taką zabu­do­wę (w porów­na­niu z poprzed­nim studium).

Następ­nie prze­ana­li­zo­wa­no Zało­że­nia do pla­nu zaopa­trze­nia w cie­pło, ener­gię elek­trycz­ną i pali­wa gazo­we oraz Wie­lo­let­nie Pla­ny Roz­wo­ju I Moder­ni­za­cji Urzą­dzeń Wodo­cią­go­wych Urzą­dzeń Kanalizacyjnych.

Wyniki analizy

Wyni­ki ana­li­zy wska­zu­ją, że stu­dium kie­run­ków uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go prze­wi­du­je odpo­wied­nie wypo­sa­że­nie w uzbro­je­nie tere­nu dla tere­nów zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej wie­lo­ro­dzin­nej. Jedy­nie w dwóch obsza­rach prze­wi­dzia­ne uzbro­je­nie może być niewystarczające:
– w obsza­rze prze­dłu­że­nia uli­cy Deku­tow­skie­go, gdzie prze­wi­du­je się zabu­do­wę miesz­kal­ną wie­lo­ro­dzin­ną nie prze­wi­dzia­no dodat­ko­wej kana­li­za­cji deszczowej,
– w obsza­rze pomię­dzy uli­ca­mi Cho­iny, Woj­ta­sa, Kwiet­nio­wą, gdzie prze­wi­du­je się zabu­do­wę miesz­kal­ną wie­lo­ro­dzin­ną nie prze­wi­dzia­no dodat­ko­wej kana­li­za­cji sanitarnej.

Wyni­ki ana­li­zy przed­sta­wio­ne na poniż­szych mapach.

Ist­nie­ją­ca i pla­no­wa­na sieć uzbro­je­nia tere­nu, wraz z zazna­cze­niem tere­nów zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej wielorodzinnej.

Pla­no­wa­na sieć uzbro­je­nia tere­nu, wraz z zazna­cze­niem tere­nów zabu­do­wy miesz­ka­nio­wej wielorodzinnej.

Ana­li­zu­jąc „Zało­że­nia do pla­nu zaopa­trze­nia w cie­pło, ener­gię elek­trycz­ną i pali­wa gazo­we dla mia­sta Lublin na lata 2019–2033” widać, że zasto­so­wa­no pro­gno­zę demo­gra­ficz­ną GUS, zamiast pro­gno­zy demo­gra­ficz­nej zawar­tej w stu­dium kie­run­ków uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go. Obie te pro­gno­zy zna­czą­co się róż­nią. W 2050 roku pierw­sza zakła­da, że w Lubli­nie będzie ok. 265 tys. miesz­kań­ców, nato­miast dru­ga – 380 tys. miesz­kań­ców. Licz­ba miesz­kań­ców ma zaś zna­czą­cy wpływ na zapo­trze­bo­wa­nie na zuży­cie mediów. Suge­ru­je to, że:
– w Stu­dium zawar­to więk­szą pro­gno­zę demo­gra­ficz­ną, co pozwa­la na uwol­nie­nie dodat­ko­wych tere­nów pod zabu­do­wę, nie gene­ru­jąc jed­no­cze­śnie natych­mia­sto­wych kosztów,
– w Zało­że­niach do pla­nu zawar­to mniej­szą pro­gno­zę demo­gra­ficz­ną, co pozwa­la na ogra­ni­cze­nie kosz­tów zaopa­trze­nia w media.

Wie­lo­let­nie Pla­ny Roz­wo­ju I Moder­ni­za­cji Urzą­dzeń Wodo­cią­go­wych Urzą­dzeń Kana­li­za­cyj­nych wska­zu­ją na pro­wa­dze­nie prac, któ­re w pierw­szej kolej­no­ści sku­pia­ją się na zaopa­trze­niu w wodę i kana­li­za­cję obsza­rów dotych­czas nie­ska­na­li­zo­wa­nych. Są to głów­nie obsza­ry zabu­do­wy jed­no­ro­dzin­nej na połu­dniu mia­sta (m.in. Zembo­rzy­ce) oraz prze­dłu­ża­nie ist­nie­ją­cej sie­ci w związ­ku z roz­bu­do­wą kolej­nych osie­dli. Dodat­ko­wo plan wspo­mi­na o koniecz­no­ści zapew­nie­nia nowej sta­cji wodo­cią­go­wej w Tur­ce, co jest zwią­za­ne z moż­li­wo­ścią ska­żeń antro­po­ge­nicz­nych przy obec­nie funk­cjo­nu­ją­cych sta­cjach. Zada­nie to jest zbież­ne z zapi­sa­mi Studium.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy