Od nowego roku będzie podwyżka diet w Radach Dzielnic

No Com­ments

Pre­zy­dent Lubli­na pro­po­nu­je pod­wyż­ki diet dla człon­ków Rad Dziel­nic. To efekt naszej pety­cji w tej samej spra­wie, któ­rą zło­ży­li­śmy wio­sną br.

Obec­nie die­ty w Radach Dziel­nic otrzy­mu­ją: Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du (912 zł), Prze­wod­ni­czą­cy Rady (411 zł), Sekre­tarz Zarzą­du (250 zł) oraz pozo­sta­li człon­ko­wie (53 zł). Kwo­ty te obo­wią­zu­ją od 2019 roku i nie były walo­ry­zo­wa­ne (ina­czej niż die­ty rad­nych Rady Mia­sta, któ­re w ub. roku zosta­ły pod­nie­sio­ne o 66%).

Wio­sną tego roku „zło­ży­li­śmy pety­cję w spra­wie pod­wyż­sze­nia diet w Radach Dziel­nic”. Zapro­po­no­wa­li­śmy, aby die­ty wzro­sły o 50%, tj. do kwo­ty 1368 zł dla prze­wod­ni­czą­cych zarzą­dów, 617 zł dla prze­wod­ni­czą­cych Rad, 375 zł dla Sekre­ta­rzy i 79 zł dla Człon­ków Rad Dzielnic.

Dzi­siaj pod­czas spo­tka­nia z przed­sta­wi­cie­la­mi i przed­sta­wi­ciel­ka­mi rad dziel­nic, Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta oraz miej­scy urzęd­ni­cy przed­sta­wi­li pro­jekt pod­wyż­ki. Kwo­ty diet zosta­ły­by zwięk­szo­ne od stycz­nia przy­szłe­go roku i będą powią­za­ne z wyso­ko­ścią pła­cy mini­mal­nej. Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du miał­by otrzy­my­wać 28% pła­cy mini­mal­nej, Prze­wod­ni­czą­cy Rady 12%, Sekre­tarz Zarzą­du 7% a pozo­sta­li człon­ko­wie 1,5% wyso­ko­ści mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pracę.

Po tej zmia­nie, staw­ki diet wyniosą:

  1. Dla Prze­wod­ni­czą­cych Zarzą­dów Dziel­nic – 1187 zł od stycz­nia 2024 roku i 1204 zł od lip­ca (w przy­szłym roku mini­mal­na pła­ca wzro­śnie w stycz­niu do 4242 zł, a potem w lip­cu do 4300 zł).
  2. Dla Prze­wod­ni­czą­cych Rad Dziel­nic – 509 zł od stycz­nia 2024 roku i 516 zł od lipca.
  3. Dla Sekre­ta­rzy Zarzą­dów Dziel­nic – 296 zł od stycz­nia 2024 roku i 301 zł od lipca.
  4. Dla Człon­ków Rad Dziel­nic – 63 zł od stycz­nia 2024 roku i 64 zł od lipca.
Die­ta obecnie Die­ta wg pro­po­zy­cji Fun­da­cji Wolności Die­ta wg pro­po­zy­cji Prezydenta
Prze­wod­ni­czą­cy Zarządu 912 zł 1 368 zł 1 187 zł / 1 204 zł
Prze­wod­ni­czą­cy Rady 411 zł 617 zł 509 zł / 516 zł
Sekre­tarz Zarządu 250 zł 375 zł 296 zł / 301 zł
Czło­nek Rady 53 zł 79 zł 63 zł / 64 zł

Pod­czas spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­le Rad Dziel­nic zgła­sza­li licz­ne uwa­gi. Urzęd­ni­cy odpo­wie­dzie­li, że je prze­ana­li­zu­ją. W kulu­arach było jed­nak sły­chać, że spo­łecz­ni­cy spo­dzie­wa­ją się, iż kwo­ty zosta­ną na tym pozio­mie, co pod­czas dzi­siej­szej prezentacji.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy