Projekt statutu miasta powinien być skonsultowany z mieszkańcami

No Comments

Komisja statutowa rady miasta Lublin zakończyła pracę nad zmianą statutu. Oparła się na uwagach wskazanych przez radców prawnych z urzędu miasta. Jak przyznają radni, celem ich pracy było dostosowanie statutu do ostatnio zmienionych przepisów prawa, więc konsultacje społeczne z mieszkańcami nie są potrzebne.

W związku z tym złożyliśmy pisemnie swoje uwagi dot. projektu Statutu Miasta Lublin oraz jego procedowania. Zwróciliśmy się do komisji, aby doprowadziła do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w trybie uchwały z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Lublin oraz do skonsultowania projektu zmian w statucie miasta z radami dzielnic.

Ponadto poniżej przesłaliśmy nasze uwagi w stosunku do zapisów ujętych w w/w uchwale:

Dlaczego statut nie zapewnia publikacji nagrań z sesji w BIPie?

W pierwszej kolejności wskazać należy, że proponowane zmiany nie wdrażają zmian przewidzianych przez znowelizowaną Ustawę o samorządzie gminnym (dalej: usg) w zakresie art. 20 ust. 1b, który zobowiązuje do transmitowania i udostępniania na stronach BIP nagrań z sesji. Tymczasem proponowana zmiana w §50 ust. 2 Statutu brzmi:„Przebieg sesji nagrywa się na nośnik elektroniczny, który przechowuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa”.

Dodatkowo pośród postulowanych zmian brakuje tych uwzględniających znowelizowaną usg, w zakresie art. 14 ust. 2 usg, który wskazuje, że głosowania jawne odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W obowiązującym Statucie w §61 ust. 3 dopuszczono zliczanie głosów przez radnych.

Prace nad statutem bez udziału mieszkańców

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że zmiany w statucie były procedowane wbrew założeniom ustawodawcy. Jak podkreślono w uzasadnieniu do ustawy jej celem jest zapewnienie społeczności lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantowanie obywatelom właściwej kontroli nad władzą samorządową. Tymczasem zmiany w Statucie nie były poprzedzone żadnymi konsultacjami społecznymi. Projekt uchwały został złożony na kilka dni przed sesją rady miasta. W harmonogramie sesji został uwzględniony dopiero w dniu sesji. Realnie uniemożliwiło to mieszkańcom zgłoszenie uwag i wypowiedzenie się co do kierunku zmian. 25 czerwca br. Fundacja Wolności zwróciła się na piśmie ze swoimi uwagami do komisji statutowej rady miasta, jednak nie otrzymaliśmy pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem odrzucenia części naszych propozycji.

W projekcie zmian Statutu Miasta Lublin widać, że wprowadzone zmiany nie uwzględniają założeń ustawodawcy. Wskazać należy chociażby, że w art. 19 ust. 3 usg ustawodawca wskazał, że sposób działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy. Tymczasem w proponowanych zmianach nie uwzględniono choćby tak prozaicznego zapisu, jak zaproszenie osoby składającej skargę, wniosek, petycję na właściwą komisję i zapewnienie możliwości zabraniania głosu.

Radni otrzymali nasze uwagi do statutu i jego procedowania

Powyższe uwagi przekazaliśmy radnym z komisji statutowej rady miasta Lublin. Poniżej nagranie z posiedzenia podsumowującego pracę Komisji Statutowej Rady Miasta Lublin (15 listopada 2018 roku).

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy