Projekt statutu miasta powinien być skonsultowany z mieszkańcami

No Com­ments

Komisja statutowa rady miasta Lublin zakończyła pracę nad zmianą statutu. Oparła się na uwagach wskazanych przez radców prawnych z urzędu miasta. Jak przyznają radni, celem ich pracy było dostosowanie statutu do ostatnio zmienionych przepisów prawa, więc konsultacje społeczne z mieszkańcami nie są potrzebne.

W związ­ku z tym zło­ży­li­śmy pisem­nie swo­je uwa­gi dot. pro­jek­tu Sta­tu­tu Mia­sta Lublin oraz jego pro­ce­do­wa­nia. Zwró­ci­li­śmy się do komi­sji, aby dopro­wa­dzi­ła do prze­pro­wa­dze­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi w try­bie uchwa­ły z dnia 30 mar­ca 2017 roku w spra­wie zasad i try­bu prze­pro­wa­dza­nia kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z miesz­kań­ca­mi mia­sta Lublin oraz do skon­sul­to­wa­nia pro­jek­tu zmian w sta­tu­cie mia­sta z rada­mi dzielnic.

Ponad­to poni­żej prze­sła­li­śmy nasze uwa­gi w sto­sun­ku do zapi­sów uję­tych w w/w uchwale:

Dlaczego statut nie zapewnia publikacji nagrań z sesji w BIPie?

W pierw­szej kolej­no­ści wska­zać nale­ży, że pro­po­no­wa­ne zmia­ny nie wdra­ża­ją zmian prze­wi­dzia­nych przez zno­we­li­zo­wa­ną Usta­wę o samo­rzą­dzie gmin­nym (dalej: usg) w zakre­sie art. 20 ust. 1b, któ­ry zobo­wią­zu­je do trans­mi­to­wa­nia i udo­stęp­nia­nia na stro­nach BIP nagrań z sesji. Tym­cza­sem pro­po­no­wa­na zmia­na w §50 ust. 2 Sta­tu­tu brzmi:„Przebieg sesji nagry­wa się na nośnik elek­tro­nicz­ny, któ­ry prze­cho­wu­je się na zasa­dach okre­ślo­nych w odręb­nych prze­pi­sach prawa”.

Dodat­ko­wo pośród postu­lo­wa­nych zmian bra­ku­je tych uwzględ­nia­ją­cych zno­we­li­zo­wa­ną usg, w zakre­sie art. 14 ust. 2 usg, któ­ry wska­zu­je, że gło­so­wa­nia jaw­ne odby­wa­ją się za pomo­cą urzą­dzeń umoż­li­wia­ją­cych spo­rzą­dze­nie i utrwa­le­nie imien­ne­go wyka­zu gło­so­wań rad­nych. W obo­wią­zu­ją­cym Sta­tu­cie w §61 ust. 3 dopusz­czo­no zli­cza­nie gło­sów przez radnych.

Prace nad statutem bez udziału mieszkańców

Dodat­ko­wo nale­ży zwró­cić uwa­gę, że zmia­ny w sta­tu­cie były pro­ce­do­wa­ne wbrew zało­że­niom usta­wo­daw­cy. Jak pod­kre­ślo­no w uza­sad­nie­niu do usta­wy jej celem jest zapew­nie­nie spo­łecz­no­ści lokal­nej więk­sze­go udzia­łu w funk­cjo­no­wa­niu orga­nów danej jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, pocho­dzą­cej z aktu wybo­ru oraz zagwa­ran­to­wa­nie oby­wa­te­lom wła­ści­wej kon­tro­li nad wła­dzą samo­rzą­do­wą. Tym­cza­sem zmia­ny w Sta­tu­cie nie były poprze­dzo­ne żad­ny­mi kon­sul­ta­cja­mi spo­łecz­ny­mi. Pro­jekt uchwa­ły został zło­żo­ny na kil­ka dni przed sesją rady mia­sta. W har­mo­no­gra­mie sesji został uwzględ­nio­ny dopie­ro w dniu sesji. Real­nie unie­moż­li­wi­ło to miesz­kań­com zgło­sze­nie uwag i wypo­wie­dze­nie się co do kie­run­ku zmian. 25 czerw­ca br. Fun­da­cja Wol­no­ści zwró­ci­ła się na piśmie ze swo­imi uwa­ga­mi do komi­sji sta­tu­to­wej rady mia­sta, jed­nak nie otrzy­ma­li­śmy pisem­nej odpo­wie­dzi z uza­sad­nie­niem odrzu­ce­nia czę­ści naszych propozycji.

W pro­jek­cie zmian Sta­tu­tu Mia­sta Lublin widać, że wpro­wa­dzo­ne zmia­ny nie uwzględ­nia­ją zało­żeń usta­wo­daw­cy. Wska­zać nale­ży cho­ciaż­by, że w art. 19 ust. 3 usg usta­wo­daw­ca wska­zał, że spo­sób dzia­ła­nia komi­sji skarg, wnio­sków i pety­cji okre­śla sta­tut gmi­ny. Tym­cza­sem w pro­po­no­wa­nych zmia­nach nie uwzględ­nio­no choć­by tak pro­za­icz­ne­go zapi­su, jak zapro­sze­nie oso­by skła­da­ją­cej skar­gę, wnio­sek, pety­cję na wła­ści­wą komi­sję i zapew­nie­nie moż­li­wo­ści zabra­nia­nia głosu.

Radni otrzymali nasze uwagi do statutu i jego procedowania

Powyż­sze uwa­gi prze­ka­za­li­śmy rad­nym z komi­sji sta­tu­to­wej rady mia­sta Lublin. Poni­żej nagra­nie z posie­dze­nia pod­su­mo­wu­ją­ce­go pra­cę Komi­sji Sta­tu­to­wej Rady Mia­sta Lublin (15 listo­pa­da 2018 roku).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy