Posiedzenia komisji Rady Miasta dostępne dla mieszkańców

No Com­ments

Mia­sto Lublin dołą­cza do jaw­no­ści! Od wczo­raj zdal­ne posie­dze­nia komi­sji Rada Mia­sta Lublin moż­na oglą­dać onli­ne: https://bit.ly/3sUgfRL

To efekt nasze­go wnio­sku o wpro­wa­dze­nie bez­wa­run­ko­we­go dostę­pu do trans­mi­sji z posie­dzeń.

Przed czwart­ko­wą sesją cze­ka­ją nas jesz­cze posiedzenia:

dzi­siaj:
godz. 14.00 Komi­sja Spor­tu, Tury­sty­ki i Wypoczynku
godz. 15.30 Komi­sja Oświa­ty i Wychowania
godz. 18.00 Komi­sja Budżetowo–Ekonomiczna

jutro:
godz. 14.30 Komi­sja Rewizyjna
godz. 16.00 Komi­sja Gospo­dar­ki Komunalnej
godz. 18.00 Komi­sja Kul­tu­ry i Ochro­ny Zabytków

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy