Posiedzenia komisji Rady Miasta dostępne dla mieszkańców

No Com­ments

Mia­sto Lublin dołą­cza do jaw­no­ści! Od wczo­raj zdal­ne posie­dze­nia komi­sji Rada Mia­sta Lublin moż­na oglą­dać onli­ne: https://bit.ly/3sUgfRL

To efekt nasze­go wnio­sku o wpro­wa­dze­nie bez­wa­run­ko­we­go dostę­pu do trans­mi­sji z posie­dzeń.

Przed czwart­ko­wą sesją cze­ka­ją nas jesz­cze posiedzenia:

dzi­siaj:
godz. 14.00 Komi­sja Spor­tu, Tury­sty­ki i Wypoczynku
godz. 15.30 Komi­sja Oświa­ty i Wychowania
godz. 18.00 Komi­sja Budżetowo–Ekonomiczna

jutro:
godz. 14.30 Komi­sja Rewizyjna
godz. 16.00 Komi­sja Gospo­dar­ki Komunalnej
godz. 18.00 Komi­sja Kul­tu­ry i Ochro­ny Zabytków

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy