Publikujemy rejestr umów gminy Świdnik

No Com­ments

W związ­ku z odmo­wą publi­ka­cji reje­stru umów w BIPie mia­sta Świd­nik, sami publi­ku­je­my rejestr umów zawar­tych przez gmi­nę Świd­nik w latach 2018–2020. Infor­ma­cje pozy­ska­li­śmy dize­ki rad­nym mia­sta Świd­nik, któ­rzy zło­ży­li inter­pe­la­cję w tej spra­wie. Czy­taj wię­cej w gaze­cie „Jaw­ny Lublin”.

Rejestr umów gminy Świdnik – rok 2018

Rejestr umów gminy Świdnik – rok 2019

Rejestr umów gminy Świdnik – rok 2020

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy