Publikujemy rejestr umów gminy Świdnik

No Com­ments

W związ­ku z odmo­wą publi­ka­cji reje­stru umów w BIPie mia­sta Świd­nik, sami publi­ku­je­my rejestr umów zawar­tych przez gmi­nę Świd­nik w latach 2018–2020. Infor­ma­cje pozy­ska­li­śmy dize­ki rad­nym mia­sta Świd­nik, któ­rzy zło­ży­li inter­pe­la­cję w tej spra­wie. Czy­taj wię­cej w gaze­cie „Jaw­ny Lublin”.

Rejestr umów gminy Świdnik – rok 2018

Rejestr umów gminy Świdnik – rok 2019

Rejestr umów gminy Świdnik – rok 2020

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy