Sąd nakazał udostępnić projekt stadionu. Prezydent zwleka z odpowiedzią

No Com­ments

W 2019 Pre­zy­dent Lubli­na zawarł umo­wę ze spół­ką Kavoo Invest na opra­co­wa­nie pro­jek­tu kon­cep­cyj­ne­go prze­bu­do­wy sta­dio­nu przy Al. Zyg­mun­tow­skich. Koszt umo­wy wyniósł ponad 230 tys. zł (umo­wa była na wyż­szą kwo­tę, ale póź­niej zawar­to aneks). Pod­pi­sa­nie umo­wy zosta­ło ogło­szo­ne na kon­fe­ren­cji prasowej.

Gdy zapy­ta­li­śmy o treść wyko­na­nej doku­men­ta­cji, Pre­zy­dent odmó­wił, zasła­nia­jąc się „doku­men­tem wewnętrznym/roboczym”. Po naszej skar­dze, Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny naka­zał Pre­zy­den­to­wi roz­pa­trzeć nasz wniosek.

Sąd w swo­im orze­cze­niu zwró­cił uwa­gę, iż „infor­ma­cję publicz­ną sta­no­wi każ­da wia­do­mość wytwo­rzo­na przez sze­ro­ko rozu­mia­ne wła­dze publicz­ne oraz oso­by peł­nią­ce funk­cje publicz­ne, a tak­że inne pod­mio­ty, któ­re wła­dzę publicz­ną reali­zu­ją lub gospo­da­ru­ją mie­niem komu­nal­nym lub mająt­kiem Skar­bu Pań­stwa w zakre­sie tych kom­pe­ten­cji„.

Orze­cze­nie jest już pra­wo­moc­ne (co ozna­cza, że Pre­zy­dent nie odwo­ły­wał się od nie­go). Sygna­tu­ra spra­wy w WSA -> II SAB/Lu 93/21

W pią­tek, 14 stycz­nia otrzy­ma­li­śmy pismo od Pre­zy­den­ta mia­sta Lublin, w któ­rym prze­dłu­ża czas na udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji w spra­wie doku­men­ta­cji prze­bu­do­wy sta­dio­nu pił­ka­r­sko-żuż­lo­­we­­go, nie póź­niej niż do 28 lute­go br.

- Pre­zy­dent Żuk w spra­wie udo­stęp­nie­nia doku­men­ta­cji prze­bu­do­wy sta­dio­nu gra na zwło­kę. Naj­pierw twier­dził że to „doku­ment wewnętrz­ny”. Teraz wydłu­ża czas odpo­wie­dzi do koń­ca lute­go. Co praw­da prze­pi­sy pozwa­la­ją wydłu­żyć czas udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji mak­sy­mal­nie do dwóch mie­się­cy. Jed­nak nie z uwa­gi na pla­no­wa­ne ogło­sze­nie prze­tar­gu. A co, gdy­by prze­targ pla­no­wa­no ogło­sić za pół roku albo za rok? – wyja­śnia Krzysz­tof Jaku­bow­ski, pre­zes Fun­da­cji Wolności.

2022.01.14-UM-Lublin-przedłużka-ws.-stadionu

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy