Wojewoda wezwał Radę Powiatu Radzyńskiego do wygaszenia mandatu jednego z radnych

No Com­ments

Woje­wo­da Lubel­ski wezwał Radę Powia­tu Radzyń­skie­go do wyga­sze­nia man­da­tu jed­ne­go z rad­nych. To reak­cja na naszą skar­gę na dzia­łal­ność Rady Powia­tu Radzyń­skie­go w kwe­stii zanie­cha­nia wyga­sze­nia man­da­tu rad­ne­go Rady Powia­tu w Radzy­niu Pod­la­skim Jaro­sła­wa Ejsmonta.

Po prze­pro­wa­dze­niu postę­po­wa­nia wyja­śnia­ją­ce­go Woje­wo­da uznał, iż rad­ny Rady Powia­tu w Radzy­niu Pod­la­skim Pan Jaro­sław Ejsmont naru­szył zakaz wyni­ka­ją­cy z art. 25b ust. 1 usta­wy z dnia 5 czerw­ca 1998 r. o samo­rzą­dzie powiatowym.

Mając na wzglę­dzie powyż­sze, organ nad­zo­ru dzia­ła­jąc na pod­sta­wie art. 85a ust. 1 usta­wy o samo­rzą­dzie powia­to­wym, pismem z dnia 5 mar­ca 2021 r., znak: PNII.4131.1.4.2021 wezwał Radę Powia­tu w Radzy­niu Pod­la­skim do pod­ję­cia uchwa­ły w spra­wie wyga­śnię­cia man­da­tu ww. rad­ne­go. W przy­pad­ku nie pod­ję­cia przez Radę Powia­tu uchwa­ły w usta­wo­wym ter­mi­nie (30 dni od dnia dorę­cze­nia wezwa­nia do pod­ję­cia uchwa­ły) w przed­mio­to­wej spra­wie zosta­nie wyda­ne zarzą­dze­nie zastępcze.

Rad­ny Jaro­sław Ejsmont zarzą­dza dzia­łal­no­ścią Przed­się­bior­stwa Usług Komu­nal­nych w Radzy­niu Pod­la­skim Sp. z o.o (nr KRS 0000157104), któ­re pro­wa­dzi dzia­łal­ność gospo­dar­czą z wyko­rzy­sta­niem mie­nia Powia­tu Radzyń­skie­go. PUK na pod­sta­wie umo­wy z 16.12.2019 r. wyświad­czył Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Radzy­niu repre­zen­to­wa­ne­mu przez Zarząd Dróg Powia­to­wych odpłat­ne usłu­gi, na któ­re zosta­ły wysta­wio­ne fak­tu­ry VAT nr FS 2019/00787 z dnia 27.12.2019 r. na kwo­tę 3.400 zł i FS 2019/00788 z dnia 27.12.2019 r. na kwo­tę 492 zł. Kolej­ne fak­tu­ry na rzecz Zarzą­du Dróg Powia­to­wych za usłu­gi sprze­daż towa­rów z roku 2020 o nr FS 2020/000022 na 450 zł, FS 2020/000305 na 339,48 zł oraz FS 2020/000395 na 1205,40 zł. PUK świad­czył tak­że usłu­gi na rzecz kolej­nej jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­nej Sta­ro­stwa Powia­to­we­go w Radzy­niu, t.j. Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych, fak­tu­ry FS 2019/000692 na kwo­tę 896,65 zł, FS 2019/000723 na 757,31 zł, FS 2019/000754 na 799,99 zł, FS 2019/000786 na 623,61 zł oraz FS 2020/000001 na 225,09 zł.

Tym­cza­sem w myśl art. 25b ust 1 usta­wy o samo­rzą­dzie powia­to­wym rad­ni nie mogą pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej na wła­sny rachu­nek lub wspól­nie z inny­mi oso­ba­mi z wyko­rzy­sta­niem mie­nia powia­tu, w któ­rym rad­ny uzy­skał man­dat, a tak­że zarzą­dzać taką dzia­łal­no­ścią lub być przed­sta­wi­cie­lem czy peł­no­moc­ni­kiem w pro­wa­dze­niu takiej dzia­łal­no­ści. Zgod­nie z orzecz­nic­twem sądo­wo­ad­mi­ni­stra­cyj­nym przez wyko­rzy­sta­nie mie­nia nale­ży rozu­mieć rów­nież sam fakt pobra­nia wyna­gro­dze­nia ze środ­ków budże­to­wych (II OSK 2892/14, II OSK 1642/18 ), a usta­wo­wy zakaz zarzą­dza­nia doty­czy rów­nież przy­pad­ku, gdy rad­ny nie uzy­sku­je oso­bi­ście żad­nych korzy­ści z tego zarzą­dza­nia (II OSK 786/05).

W dniu 28 sierp­nia 2020 r. Rada Powia­tu Radzyń­skie­go wbrew praw­ne­mu obo­wiąz­ko­wi na nad­zwy­czaj­nej sesji rady powia­tu z uwa­gi na więk­szość gło­sów prze­ciw­ko nie pod­ję­ła uchwa­ły w spra­wie stwier­dze­nia wyga­śnię­cia man­da­tu rad­ne­go Rady Powia­tu w Radzy­niu Pod­la­skim (druk nr XXIV/2/2020).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy