W lubelskim urzędzie miasta warto korzystać z trybu poczty elektronicznej

No Comments

Prezydent Lublina przegrał przed sądem sprawę, w której odmówił udostępniania sygnatury sprawy sądowej, dotyczącej wypłaty 600 tysięcy złotych odszkodowania przez miasto Lublin. Na spotkaniu wyborczym Krzysztof Żuk zasugerował wysłanie tego samego pytania poprzez „pocztę elektroniczną”. Metoda ta okazała się skuteczna!

Prezydent odradza prawo do informacji i sugeruje… pocztę elektroniczną

Prezydent-kandydat Krzysztof Żuk odpowiedział coś dziwnego – że wniosek fundacji był złożony w trybie dostępu do informacji publicznej, a gdyby był wysłany poprzez pocztę elektroniczną, to odpowiedź zostałaby udzielona. Poniżej wypowiedź Krzysztofa Żuka ze spotkania wyborczego z mieszkańcami Bronowic:
– Odpowiedź była o tyle głupia, że w żadnych przepisach nie ma trybu „poczty elektronicznej” a nasze wnioski o informację publiczną zawsze składamy mailem – mówi Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności.

Wniosek w trybie „poczty elektronicznej”

– Postanowiliśmy jednak spróbować tego trybu „poczty elektronicznej”. I o dziwo, okazało się to skuteczne! Choć zasady działania „trybu poczty elektronicznej” wciąż stanowią dla nas zagadkę, zastanawiamy się nad częstszym korzystaniem z niego, skoro jest skuteczniejszy niż opisany w przepisach prawa tryb dostępu do informacji publicznej – wyjaśnia prezes Fundacji Wolności.

No więc za co te 600 tysięcy ?

W dniu 22 grudnia 2016 roku Gmina Lublin zawarła przed Sądem Okręgowym w Lublinie Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I C 1267/16, ugodę z osobą fizyczną mocą której zobowiązała się do zapłaty kwoty 600.000,00 zł w 3 ratach po 200.000,00 zł, z czego pierwsza do 27 lutego 2017 roku, druga do 31 lipca 2017 roku, a trzecia do 30 września 2017 roku oraz zwrotu połowy uiszczonego wpisu, czyli kwoty 3.750,00 zł, powód zaś (osoba fizyczna) zrezygnował z pozostałej części roszczenia, z odsetek oraz kosztów zastępstwa procesowego.

Ugoda ta była efektem wcześniejszej sprawy sądowej, zapoczątkowanej pozwem z marca 2014 r., w którym ten sam powód domagał się zasądzenia od Gminy Lublin kwoty 9.900,00 zł tytułem części odszkodowania z ogólnej kwoty odszkodowania, tj. 1.374.450,40 zł jaka według niego należała mu się od Gminy Lublin z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, obejmującej działki położne w pobliżu ul. Poligonowej w Lublinie. Składając pozew powód zastrzegł możliwość dochodzenia pozostałej części odszkodowania w późniejszym procesie na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V C w obszarze położonym pomiędzy ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową i projektowaną ul. Zelwerowicza (uchwała Rady Miasta Lublin nr 661/XXVI/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku).

W toku prowadzonego postępowania sądowego powołany przez Sąd biegły wydał opinię, w której określił, że wartość nieruchomości uległa obniżeniu o kwotę 616.545,00 zł i stanowisko to w całości podzieli sąd rozpoznający sprawę, oddalając wniosek o powołanie nowego biegłego. W dniu 8 grudnia 2015 roku zapadł wyrok zasądzający od Gminy Lublin na rzecz powoda kwotę 9.900,00 zł wraz z z odsetkami i kosztami procesu. Od powyższego wyroku Gmina Lublin złożyła apelację, ale w dniu 27 kwietnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok i zasądził dodatkowo od Gminy Lublin na rzecz powoda koszty procesu za II instancję.

Na skutek kolejnego pozwu ten sam powód domagał się od Gminy Lublin odszkodowania w pozostałej wysokości 606.645,00 zł (616.545,00 – 9.900,00 = 606.645,00), powołując się na prawomocne ustalenia w sprawie I C 232/14. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą I C 1267/16.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w procesie o dalszą – ponad prawomocnie uwzględnioną – część świadczenia z tego samego stosunku prawnego, sąd nie może w niezmiennych okolicznościach odmiennie orzec o zasadzie odpowiedzialności pozwanego. Tym samym należało uznać, że wdanie się w nowy spór przez Gminę Lublin doprowadzi do zasądzenia na rzecz powoda żądanej przez niego kwoty wraz z odsetkami i dodatkowo zasądzenia od Gminy Lublin na jego rzecz kosztów procesu, które przy tak dużej wartości przedmiotu sporu sięgnęłyby kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wobec powyższego w dniu 22 grudnia 2016 roku Gmina Lublin zawarła z powodem ugodę o treści jak powyżej.

Roszczenie powoda stwierdzone zostało co do zasady prawomocnym wyrokiem sądu. Wysokość odszkodowania z tytułu zmiany miejscowego planu została ustalona w drodze opinii biegłego. Ugoda pozwoliła uniknąć dalszych kosztów i odsetek w sprawie.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy