Więcej korzyści dla przekazujących 1% podatku

No Com­ments

Publi­ku­je­my treść wnio­sku do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin oraz Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin. Doty­czy zachę­ce­nie miesz­kań­ców Lubli­na do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lubel­skim orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicznego.

Od lute­go br. trwa okres roz­li­czeń podat­ko­wych. Urząd Mia­sta Lublin orga­ni­zu­je i zachę­ca miesz­kań­ców do roz­li­cze­nia podat­ku PIT w Lubli­nie. Nie zauwa­ży­łem nato­miast żad­ne­go komu­ni­ka­tu zachę­ca­ją­ce­go do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lubel­skim orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicz­ne­go (w Lubli­nie jest ok. 155 orga­ni­za­cji pożyt­ku publicznego).

W ub. roku podat­ni­cy roz­li­cza­ją­cy się w I i III Urzę­dzie Skar­bo­wym w Lubli­nie (mia­sto Lublin i powiat świd­nic­ki) prze­ka­za­li w sumie 9,9 mln zł z tytu­łu 1% podat­ku. Nato­miast do OPP z tego tere­nu wpły­nę­ło 7,5 mln zł. Nawet gdy­by zało­żyć, że wszyst­kie wpła­ty pocho­dzi­ły od miesz­kań­ców z tego tere­nu, to i tak 2,4 mln zł prze­ka­za­no orga­ni­za­cjom poza­rzą­do­wym z innych gmin.

Wie­le samo­rzą­dów pro­mu­je lokal­ne OPP i zachę­ca do prze­ka­zy­wa­nia im 1% podat­ku. Tak robią np. Kiel­ce – na stro­nie głów­nej urzę­du zamie­ści­ły duży baner z hasłem „Prze­każ 1% podat­ku dla orga­ni­za­cji z Kielc” (www.um.kielce.pl), Rze­szów pro­mu­je pro­gram do roz­li­czeń PIT, w któ­rym do wybo­ru są wszyst­kie rze­szow­skie OPP. Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go nagrał film i opu­bli­ko­wał gra­fi­ki zachę­ca­ją­ce do prze­ka­za­nia 1% OPP z woj. lubelskiego.

W związ­ku z powyż­szym, wno­szę o:

  1. zachę­ce­nie do prze­ka­za­nia 1 podat­ku lubel­skim orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicz­ne­go (OPP) poprzez wyko­rzy­sta­nie stron inter­ne­to­wych urzę­du oraz kana­łów w mediach społecznościowych.
  2. Powią­za­nie akcji „Roz­licz PIT w Lubli­nie” z zachę­tą do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lubel­skim OPP.
  3. Wpro­wa­dze­nia w przy­szło­rocz­nej edy­cji kon­kur­su „Roz­licz PIT w Lubli­nie” zachę­ty do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lubel­skim OPP, np. poprzez wpro­wa­dze­nie dodat­ko­we­go losu na lote­rii dla osób, któ­re prze­ka­za­ły 1% podat­ku lubel­skim OPP.

Pro­szę o przy­chy­le­nie się do moje­go wnio­sku i pod­ję­cie odpo­wied­nich działań.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy