Głosowanie od 23 września. Gdzie głosować?

No Com­ments

Zna­my miej­sca gło­so­wa­nia w lubel­skim Budże­cie Oby­wa­tel­skim. Przy­po­mi­na­my, że po kon­sul­ta­cjach z miesz­kań­ca­mi, zmia­nie ule­ga spo­sób gło­so­wa­nia w Budże­cie Oby­wa­tel­skim – w wer­sji papie­ro­wej wyma­ga­ne jest oso­bi­ste gło­so­wa­nie w wyzna­czo­nych punk­tach. Gło­sy moż­na odda­wać rów­nież za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej. Gło­so­wa­nie rusza już 23 września!

Miej­sca, w któ­rych będzie moż­na oddać swój głos w wer­sji papie­ro­wej pre­zen­tu­je­my w załą­cze­niu. W związ­ku z tym, że w każ­dym z nich będzie obec­ny pra­cow­nik Urzę­du Mia­sta Lublin upo­waż­nio­ny do kon­tro­li popraw­no­ści odda­wa­ne­go gło­su, zmia­nie ule­ga licz­ba miejsc, w któ­rych będzie moż­na oddać swój głos. Z tych powo­dów gło­so­wać w spo­sób tra­dy­cyj­ny (papie­ro­wy) w tym roku moż­na w Biu­rach Obsłu­gi Miesz­kań­ców i wska­za­nych sie­dzi­bach Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej oraz w punk­cie mobil­nym auto­bu­sie „Gutek”, któ­ry poja­wi się w poszcze­gól­nych dziel­ni­cach miasta.

Infor­mu­je­my jed­no­cze­śnie, że z uwa­gi na poja­wia­ją­ce się gło­sy miesz­kań­ców, wpro­wa­dzo­ne zosta­ły dwie zmia­ny w regu­la­mi­nie. Po pierw­sze, ule­ga wydłu­że­niu czas gło­so­wa­nia, któ­re roz­pocz­nie się już 23 wrze­śnia, w sobo­tę o godzi­nie 9:00, a zakoń­czy, tak jak pier­wot­nie pla­no­wa­no, 10 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 20:00. W sobo­tę i nie­dzie­lę 23 i 24 wrze­śnia będzie już dzia­łał sys­tem gło­so­wa­nia elek­tro­nicz­ne­go, co pozwo­li na efek­tyw­niej­szą pro­mo­cję pro­jek­tów przez wnio­sko­daw­ców i inne oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w trak­cie week­en­do­wych wydarzeń.

Dru­ga zmia­na to wydłu­że­nie okre­su, w któ­rym każ­da oso­ba nie figu­ru­ją­ca na liście miesz­kań­ców upraw­nio­nych do gło­so­wa­nia w Budże­cie Oby­wa­tel­skim, a miesz­ka­ją­ca w Lubli­nie, może się do niej dopi­sać. Moż­na to uczy­nić do koń­ca okre­su gło­so­wa­nia czy­li do 10 paź­dzier­ni­ka 2017 r. wypeł­nia­jąc spe­cjal­ny for­mu­larz on-line na stro­nie www.obywatelski.lublin.eu, dru­ku­jąc go, pod­pi­su­jąc i dostar­cza­jąc do Biu­ra Par­ty­cy­pa­cji Spo­łecz­nej przy ul. Ber­nar­dyń­ska 3, pok. 107. W trak­cie gło­so­wa­nia będzie moż­na tak­że dostar­czyć for­mu­larz wraz z ze swo­im gło­sem do punk­tów głosowania.

źró­dło: lublin.eu

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy