Porady prawne i interwencje obywatelskie w sprawach ważnych dla seniorów

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści pro­wa­dzi biu­ro bez­płat­nych porad praw­nych i inter­wen­cji w spra­wach dot. pro­ble­mów i potrzeb miesz­kań­ców Lubli­na pow. 60-go roku życia (uwa­ga! nie poma­ga­my w indy­wi­du­al­nych sprawach).

Jeśli miesz­kasz w Lubli­nie, masz wię­cej niż 60 lat i widzisz pro­ble­my doty­czą­ce więk­szej gru­py miesz­kań­ców, zgłoś się do nas, a my zaj­mie­my się tą sprawą.

W każ­dy ponie­dzia­łek i wto­rek w godz. 15–18 w biu­rze przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I pię­tro) dyżu­ru­je rad­ca prawny.

Możesz też napi­sać do nas na kontakt@fundacjawolnosci.org. Uru­cho­mi­li­śmy rów­nież tele­fon zaufa­nia 533 363 538. Zgła­sza­ją­cym gwa­ran­tu­je­my anonimowość.

W ostat­nim cza­sie pomo­gli­śmy np. w uzy­ska­niu wie­dzy, jak wyeg­ze­kwo­wać od spół­dziel­ni miesz­ka­nio­wej dostęp do doku­men­tów (uchwa­ły zarzą­du, sta­tut) oraz zaję­li­śmy się zgło­sze­niem eme­ry­to­wa­ne­go pra­cow­ni­ka jed­nej z publicz­nych insty­tu­cji dot. mar­no­traw­stwa pieniędzy.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Rzą­do­we­go na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020.Logo programu ASOS

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy