Czy radny sprawuje władzę publiczną? Rozstrzygnie sąd.

No Comments
Fundacja Wolności od kilku miesięcy próbuje przekonać władze miasta do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Naszym zdaniem nie powinni w niej zasiadać radni. Władze miasta uważają przeciwnie, powołując się na opinie radców prawnych.
Jednak gdy zapytaliśmy o ich treść, Pani Dyrektor Biura Rady Miasta odpowiedziała, że nasz wniosek o udostępnienie opinii radców prawnych dot. możliwości zasiadania radnych w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na które w mediach powoływał się Przewodniczący Rady Miasta nie dotyczy informacji publicznej, bo „radny nie sprawuje władzy publicznej” (treść odpowiedzi jest w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=250025).
Zaskarżyliśmy tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zatem WSA rozstrzygnie, czy radny sprawuje władzę publiczną, czy też nie.
W dniu 7.09.2015 roku wystosowaliśmy wniosek w formie elektronicznej o udzielenie informacji publicznej polegającej na udostępnieniu kopii opinii radców prawnych dot. możliwości powoływania radnych do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, o których Przewodniczący Rady Miasta wspomniał w wypowiedzi dla Gazety Wyborczej (wypowiedź znajduje się na stronie: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,18600548,konflikt-interesow-w-radzie-miasta-fundacja-wolnosci-chce-zabrac.html#BoxLokLubLink).

Dnia 21 września, czyli dokładnie 14 dni od złożenia wniosku, otrzymaliśmy pismo z Biura Rady Miasta Lublin, ze wskazaniem, że żądana informacja nie jest informacją publiczną. Organ twierdzi, że radny nie może być uznany za osobę pełniącą funkcje publiczne. Ta odpowiedź narusza wiele przepisów prawa, choćby art. 115 par. 13 ust. 2 kodeksu karnego, który wprost stanowi, że radny jest funkcjonariuszem publicznym.

Organ sam przywołał definicję informacji publicznej, za którą należy uznać informacje wytworzone przez „władze publiczne a także inne osoby i podmioty, które tę władzę realizują (…)”, jak również „informacje odnoszące się do wspomnianych władz”. Dalej organ wskazuje, że w przedmiotowej sprawie żądaniem udostępnienia objęto dwie opinie prawne przygotowane na wniosek dwóch radnych Rady Miasta Lublin, dot. wykonywania mandatu radnego.

I tutaj należy się zastanowić, czy radni Rady Miasta Lublin (których opinie dotyczą) oraz Prezydent Miasta Lublin (który informację wytworzył) są „władzą publiczną a także innymi osobami i podmiotami, które tę władzę realizują”. Nie ulega wszelkiej wątpliwości, że zarówno Prezydent Miasta Lublin jak i radni Rady Miasta Lublin zaliczają się do władzy publicznej, czego potwierdzenie znajduje się np. w ustawie o samorządzie gminnym.

Pomimo stwierdzenia przez organ w odpowiedzi na wniosek, że radny nie pełni funkcji publicznych, ten sam organ udostępniał wcześniej informacje o działalności radnych, o które inne osoby wnioskowały w trybie dostępu do informacji publicznej. Np. w piśmie z dnia 24.09.2014 roku (sygn. BRM-I.1431.17.2014, dostęp: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=225943) rozpatrzył wniosek o udostępnienie informacji o wyjazdach i delegacjach służbowych radnych, uznając, że dotyczy on informacji publicznych.

Prezes zarządu Fundacji Wolności. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy