Czy radny sprawuje władzę publiczną? Rozstrzygnie sąd.

No Com­ments
Fun­da­cja Wol­no­ści od kil­ku mie­się­cy pró­bu­je prze­ko­nać wła­dze mia­sta do wpro­wa­dze­nia zmian w funk­cjo­no­wa­niu Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Naszym zda­niem nie powin­ni w niej zasia­dać rad­ni. Wła­dze mia­sta uwa­ża­ją prze­ciw­nie, powo­łu­jąc się na opi­nie rad­ców prawnych.
Jed­nak gdy zapy­ta­li­śmy o ich treść, Pani Dyrek­tor Biu­ra Rady Mia­sta odpo­wie­dzia­ła, że nasz wnio­sek o udo­stęp­nie­nie opi­nii rad­ców praw­nych dot. moż­li­wo­ści zasia­da­nia rad­nych w Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, na któ­re w mediach powo­ły­wał się Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta nie doty­czy infor­ma­cji publicz­nej, bo „rad­ny nie spra­wu­je wła­dzy publicz­nej” (treść odpo­wie­dzi jest w reje­strze wnio­sków o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicz­nej: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=250025).
Zaskar­ży­li­śmy tę decy­zję do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Zatem WSA roz­strzy­gnie, czy rad­ny spra­wu­je wła­dzę publicz­ną, czy też nie.
W dniu 7.09.2015 roku wysto­so­wa­li­śmy wnio­sek w for­mie elek­tro­nicz­nej o udzie­le­nie infor­ma­cji publicz­nej pole­ga­ją­cej na udo­stęp­nie­niu kopii opi­nii rad­ców praw­nych dot. moż­li­wo­ści powo­ły­wa­nia rad­nych do Komi­sji Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych, o któ­rych Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta wspo­mniał w wypo­wie­dzi dla Gaze­ty Wybor­czej (wypo­wiedź znaj­du­je się na stro­nie: http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,48724,18600548,konflikt-interesow-w-radzie-miasta-fundacja-wolnosci-chce-zabrac.html#BoxLokLubLink).

Dnia 21 wrze­śnia, czy­li dokład­nie 14 dni od zło­że­nia wnio­sku, otrzy­ma­li­śmy pismo z Biu­ra Rady Mia­sta Lublin, ze wska­za­niem, że żąda­na infor­ma­cja nie jest infor­ma­cją publicz­ną. Organ twier­dzi, że rad­ny nie może być uzna­ny za oso­bę peł­nią­cą funk­cje publicz­ne. Ta odpo­wiedź naru­sza wie­le prze­pi­sów pra­wa, choć­by art. 115 par. 13 ust. 2 kodek­su kar­ne­go, któ­ry wprost sta­no­wi, że rad­ny jest funk­cjo­na­riu­szem publicznym.

Organ sam przy­wo­łał defi­ni­cję infor­ma­cji publicz­nej, za któ­rą nale­ży uznać infor­ma­cje wytwo­rzo­ne przez „wła­dze publicz­ne a tak­że inne oso­by i pod­mio­ty, któ­re tę wła­dzę reali­zu­ją (…)”, jak rów­nież „infor­ma­cje odno­szą­ce się do wspo­mnia­nych władz”. Dalej organ wska­zu­je, że w przed­mio­to­wej spra­wie żąda­niem udo­stęp­nie­nia obję­to dwie opi­nie praw­ne przy­go­to­wa­ne na wnio­sek dwóch rad­nych Rady Mia­sta Lublin, dot. wyko­ny­wa­nia man­da­tu radnego.

I tutaj nale­ży się zasta­no­wić, czy rad­ni Rady Mia­sta Lublin (któ­rych opi­nie doty­czą) oraz Pre­zy­dent Mia­sta Lublin (któ­ry infor­ma­cję wytwo­rzył) są „wła­dzą publicz­ną a tak­że inny­mi oso­ba­mi i pod­mio­ta­mi, któ­re tę wła­dzę reali­zu­ją”. Nie ule­ga wszel­kiej wąt­pli­wo­ści, że zarów­no Pre­zy­dent Mia­sta Lublin jak i rad­ni Rady Mia­sta Lublin zali­cza­ją się do wła­dzy publicz­nej, cze­go potwier­dze­nie znaj­du­je się np. w usta­wie o samo­rzą­dzie gminnym.

Pomi­mo stwier­dze­nia przez organ w odpo­wie­dzi na wnio­sek, że rad­ny nie peł­ni funk­cji publicz­nych, ten sam organ udo­stęp­niał wcze­śniej infor­ma­cje o dzia­łal­no­ści rad­nych, o któ­re inne oso­by wnio­sko­wa­ły w try­bie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej. Np. w piśmie z dnia 24.09.2014 roku (sygn. BRM‑I.1431.17.2014, dostęp: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=225943) roz­pa­trzył wnio­sek o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o wyjaz­dach i dele­ga­cjach służ­bo­wych rad­nych, uzna­jąc, że doty­czy on infor­ma­cji publicznych.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy