Co przed wyborami obiecał Andrzej Wnuk – Prezydent Zamościa?

No Com­ments

Dokład­nie 23 obiet­ni­ce zło­żył przed wybo­ra­mi Andrzej Wnuk, wów­czas kan­dy­dat na Pre­zy­den­ta Zamo­ścia. Rok przed koń­cem jego kaden­cji spraw­dza­my jak wywią­zał się z tych obietnic.

Budo­wa nowej sie­dzi­by fil­har­mo­nii, base­nu, nowo­cze­sne­go osie­dla miesz­ka­nio­we­go na 1 500 miesz­kań oraz obwod­ni­cy zachod­niej to tyl­ko kil­ka z kil­ku­na­stu obiet­nic Andrze­ja Wnu­ka. Na rok przed wybo­ra­mi 43% obiet­nic jest speł­nio­nych, 39% w trak­cie a 17% wciąż niezrealizowanych.

Co już się udało?

Remont prze­szedł Zamoj­ski Dom Kul­tu­ry. Sala wido­wi­sko­wa prze­szła grun­to­wy remont, dobu­do­wa­no na niej bal­kon pozwa­la­ją­cy na zwięk­sze­nie ilo­ści miejsc dla widzów; wymie­nio­no pod­ło­gę sce­ny, wymie­nio­no fote­le oraz dobu­do­wa­no win­dę. Zgod­nie z obiet­ni­cą wyre­mon­to­wa­no lub pod­da­no ter­mo­mo­der­ni­za­cji ponad 20 pla­có­wek oświa­to­wych, a dla 4 przed­szko­li opra­co­wy­wa­na jest doku­men­ta­cja pro­jek­to­wa. Wyre­mon­to­wa­no uli­ce Pił­sud­skie­go i Lubelską.

Sala wido­wi­sko­wa Zamoj­skie­go Domu Kul­tu­ry prze­szła gene­ral­ny remont (fot. ZDK Zamość)

Ter­mo­mo­der­ni­za­cję prze­szło m.in. II LO

Co jest w trakcie?

W trak­cie jest budo­wa obwod­ni­cy zachod­niej. Dro­go­wcy powo­li koń­czą pra­ce przy ukła­da­niu nawierzch­ni asfal­to­wych. Z obie­ca­nych dwóch nowych hal spor­to­wych i dwóch boisk powsta­ły już boiska – przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 8 i II LO. Mia­ło powstać 40 km dróg rowe­ro­wych: powsta­ło 22 km a kolej­ne 5 km jest w budo­wie. Ogło­szo­no prze­targ na remont sta­dio­nu i obiek­tów OsiR. Wnuk obie­cy­wał aktyw­ne pozy­ski­wa­nie środ­ków wal­kę z bez­ro­bo­ciem. Do tej pory MUP pozy­skał na ten cel 205 mln zł.

Na obwod­ni­cy ukła­da­na jest już war­stwa ścieralna

Powsta­ły nowe dro­gi rowe­ro­we, m.in. nad Łabuńką

Przy II LO powsta­ło boisko

 

 

Czego nie udało się zrobić?

Nie powstał gmach Fil­har­mo­nii. Choć uda­ło się ogło­sić kon­kurs archi­tek­to­nicz­ny na kon­cep­cję to SARP, któ­ry go wygrał, zre­zy­gno­wał z pod­pi­sa­nia umo­wy. Nie powsta­ło osie­dle miesz­ka­nio­we z 1,5 tysią­cem miesz­kań. Póki co powsta­ło nie­ca­łe 100 i w innej niż pier­wot­nie pla­no­wa­no loka­li­za­cji. Nie powsta­nie też kry­ta pły­wal­nia przy Kró­lo­wej Jadwi­gi. Tutaj pre­zy­dent tłu­ma­czy się dra­stycz­ną pod­wyż­ką kosz­tów i powsta­niem podob­nych obiek­tów w Toma­szo­wie Lubel­skim i Hru­bie­szo­wie. Na remont wciąż cze­ka uli­ca Lwowska.

Tutaj mia­ła powstać Filharmonia

Tutaj miał powstać kom­pleks basenów

Z pozio­mem reali­za­cji poszcze­gól­nych obiet­nic moż­na się zapo­znać poniżej.

Obiet­ni­ca Stan Uza­sad­nie­nie
Budo­wa i remont 10 km chodników w trak­cie Budo­wa i remont chod­ni­ków była reali­zo­wa­na m.in. w trak­cie inwe­sty­cji drogowych.
Budo­wa 40 kilo­me­trów ulic, w tym głów­nych arte­rii mia­sta (Lwow­ska, Par­ty­zan­tów, Pił­sud­skie­go, Lubel­ska, Obwod­ni­ca Zachodnia) w trak­cie Budo­wa i remont ulic są realizowane.
ul. Par­ty­zan­tów zre­ali­zo­wa­na Inwe­sty­cja zakoń­czo­na w 2022 r.
ul. Pił­sud­skie­go zre­ali­zo­wa­na Inwe­sty­cja zakoń­czo­na w 2021 r.
ul. Lubel­ska zre­ali­zo­wa­na Inwe­sty­cja zakoń­czo­na w 2020 r.
ul. Lwow­ska w trak­cie Ogło­szo­no prze­targ na opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej roz­bu­do­wy uli­cy Lwow­skiej w Zamościu.
Obwod­ni­ca Zachod­nia (1 maja, Dzie­ci Zamojsz­czy­zny, Szczebrzeska) w trak­cie Trwa­ją pra­ce nad ukoń­cze­niem inwe­sty­cji. Ter­min zakoń­cze­nia to sier­pień 2023 r.
Budo­wa dwóch nowych hal spor­to­wych oraz dwóch boisk
(hala przy SOSW, boisko przy II LO)
w trak­cie Budo­wę boisk uda­ło się zre­ali­zo­wać (m.in. przy szko­le pod­sta­wo­wej nr 8, przy II LO, Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wych nr 4). Żad­na hala jed­nak nie powstała.
Roz­bu­do­wa pod­stre­fy eko­no­micz­nej na tere­nie mia­sta i gmi­ny Zamość. w trak­cie Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: „Mia­sto Zamość pod­pi­sa­ło umo­wę na zada­nie doty­czą­ce opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji tech­nicz­nej doty­czą­cej ukła­du dro­go­we­go w pod­stre­fie. Mia­sto poszu­ku­je moż­li­wo­ści pozy­ska­nia fun­du­szy zewnętrz­nych lub pro­gra­mów rzą­do­wych na budo­wę ukła­du dro­go­we­go wraz z nie­zbęd­ną infra­struk­tu­rą. Jeże­li takie pro­gra­my poja­wią się Mia­sto Zamość będzie ubie­ga­ło się o ich pozyskanie.”
Budo­wa dru­giej kry­tej pływalni
(przy Kró­lo­wej Jadwigi)
nie­zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: „OSiR Zamość nie podej­mo­wał ani nie podej­mu­je w naj­bliż­szym cza­sie prac zwią­za­nych z budo­wą dru­giej kry­tej pły­wal­ni. Głów­nie spo­wo­do­wa­ne jest to ogrom­nym wzro­stem utrzy­ma­nia tego typu obiek­tów oraz trud­ną sytu­acją budże­to­wą zwią­za­ną z infla­cją oraz woj­ną w Ukra­inie, poja­wie­niem się w oko­li­cach nowych obiek­tów tego typu (Toma­szów Lubel­ski, Hrubieszów).”
Roz­bu­do­wa miej­skich parkingów zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: „W trak­cie obec­nej kaden­cji zosta­ły wyko­na­ne nowe par­kin­gi w ilo­ści ok. 350 miejsc par­kin­go­wych na oś. Zamoj­skie­go, Plan­ty, Karo­lów­ka, Sło­necz­ny Stok, Par­ty­zan­tów, Kiliń­skie­go, Orzesz­ko­wej – Reymonta.”
Roz­bu­do­wa sie­ci komu­ni­ka­cji miej­skiej w opar­ciu naj­now­sze roz­wią­za­nia ste­ro­wa­nia ruchem. zre­ali­zo­wa­na Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: „Wpro­wa­dzo­no detek­to­ry natę­że­nia ruchu dosto­so­wu­ją­ce dłu­gość zmian świa­teł na skrzy­żo­wa­niach do natę­że­nia ruchu. Ist­nie­je rów­nież roz­wią­za­nie syn­chro­ni­zu­ją­ce pra­cę świa­teł na skrzy­żo­wa­niach (aktu­al­nie wyłą­czo­ne). Wszyst­kie zamó­wio­ne auto­bu­sy elek­trycz­ne są przy­go­to­wa­ne pod sys­tem ITS – prio­ry­te­tów na skrzy­żo­wa­niach. Sys­tem umoż­li­wia kie­row­cy m.in. wysła­nie proś­by o zie­lo­ne świa­tło na skrzy­żo­wa­niu, tzw. „zie­lo­ną falę” itp. ”
Budo­wa i wymia­na 40 km nawierzch­ni ście­żek rowe­ro­wych na asfal­to­we (na pra­wie wszyst­kich ścieżkach) w trak­cie Infor­ma­cja od rzecz­ni­ka: „Wyre­mon­to­wa­nych i zbu­do­wa­nych w trak­cie obec­nej kaden­cji zosta­ło 22,18 km ście­żek pie­­szo-rowe­­ro­­wych o nawierzch­ni bitu­micz­nej. W trak­cie reali­za­cji jest odci­nek ścież­ki pie­­szo-rowe­­ro­­wej o dłu­go­ści ok. 5 km w ul. 1 Maja, Dzie­ci Zamojsz­czy­zny, Szcze­brze­skiej do gra­nic mia­sta, któ­ry zosta­nie prze­ka­za­ny w roku bieżącym.”
Wspar­cie szkol­nic­twa zawodowego zre­ali­zo­wa­na Od 2019 roku mia­sto pozy­ska­ło kil­ka pro­jek­tów unij­nych na wspar­cie szkol­nic­twa zawodowego:
W ramach RPO WL 2014–2020 pro­jek­ty na łącz­ną kwo­tę: 19,5 mln zł,
W ramach PO WER 2014–2020 pro­jek­ty na łącz­ną kwo­tę: 1,5 mln zł,
W ramach Era­smus+ pro­jek­ty na łącz­ną kwo­tę: 2,0 mln zł.
Wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu tury­stycz­ne­go zwią­za­ne­go z odda­niem do użyt­ku dro­gi S17 nie­zre­ali­zo­wa­na Odpo­wiedź rzecz­ni­ka: „W związ­ku z tym, że budo­wa dro­gi S17 ma zostać ukoń­czo­na za 4 lata, na chwi­lę obec­ną trud­no jest okre­ślić korzy­ści tury­stycz­ne wyni­ka­ją­ce z odda­nia tej inwe­sty­cji do użytku.”
Pozy­ski­wa­nie pie­nię­dzy na aktyw­ne for­my wal­ki z bezrobociem
(w 2017 to było 35 mln zl w PUP – środ­ki na two­rze­nie nowych miejsc pracy)
w trak­cie Powia­to­wy Urząd Pra­cy w Zamo­ściu infor­mu­je, że fun­du­sze na aktyw­ne for­my wal­ki z bez­ro­bo­ciem w latach 2018 – 2022 pozy­ski­wa­ne były z nastę­pu­ją­cych źró­deł: Fun­dusz Pra­cy (w tym Rezer­wa Mini­stra i Pro­gra­my Regio­nal­ne), Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych (PFRON) oraz pro­gra­my współ­fi­nan­so­wa­ne z Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go – Regio­nal­ny Pro­gram Ope­ra­cyj­ny (RPO) oraz Pro­gram Ope­ra­cyj­ny Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój (POWER). Łącz­nie to ponad 205 mln zł.
Dokoń­cze­nie remon­tu wszyst­kich pla­có­wek oświatowych.
(trwa­ją remon­ty i ter­mo­mo­der­ni­za­cja 12 obiek­tów, w kolej­nych latach kolej­ne obiekty)
zre­ali­zo­wa­na Ter­mo­mo­der­ni­za­cji pod­da­no 17 obiek­tów oświa­to­wych: szko­ły pod­sta­wo­we nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, II i III LO, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 4, Zespół Szkół Ponad­pod­sta­wo­wych nr 3 i przed­szko­la nr 4, 5, 9, 10, 13. Opra­co­wa­no doku­men­ta­cje pro­jek­to­we ter­mo­mo­der­ni­za­cji kolej­nych budyn­ków: przed­szko­li nr 8, 12 i 14. Trwa też opra­co­wa­nie doku­men­ta­cji dla przed­szko­la nr 15.
Budo­wa Filharmonii nie­zre­ali­zo­wa­na W 2022 r. mia­sto szu­ka­ło orga­ni­za­to­ra kon­kur­su na kon­cep­cję. Prze­targ wygrał SARP, ale zre­zy­gno­wał z pod­pi­sa­nia umowy.
Remont sta­dio­nu i obiek­tów OsiR
(powsta­ną nowe try­bu­ny, sztucz­ne oświe­tle­nie, nowa peł­no­wy­mia­ro­wa pły­ta boiska i bież­nie, zaple­cze szat­nio­we i kry­ta trybuna)
w trak­cie W kwiet­niu 2023 roz­strzy­gnię­to prze­targ na pra­ce budow­la­ne. Pra­ce mają się zakoń­czyć do 30.11.2024. Kosz­to­wać mają 58,8 mln zł, z cze­go 7 mln zł ma pocho­dzić z Mini­ster­stwa Spor­tu i Tury­sty­ki, a 32 mln zł z Fun­du­szu Pro­gram Inwe­sty­cji Strategicznych.
Kon­ty­nu­acja pro­gra­mu mon­ta­żu ławe­czek wzdłuż bocz­nych ulic oraz two­rze­nie miejsc dla senio­rów (usta­wi­my kil­ka­set ławek) zre­ali­zo­wa­na W latach 2016–2022 w pasach dro­go­wych ulic mia­sta Zamość zamon­to­wa­no 190 sztuk ławek. Dokład­nie było to:
100 szt – 2016,
30 szt – 2017,
10 szt – 2019,
14 szt – 2020,
12 szt – 2021,
24 szt – 2022.
Remont Zamoj­skie­go Domu Kultury zre­ali­zo­wa­na W latach 2020–2022 zre­ali­zo­wa­no kom­plek­so­wy remont sali wido­wi­sko­wej, dobu­do­wę bal­ko­nu pozwa­la­ją­ce­go na zwięk­sze­nie miejsc dla widzów, budo­wę od stro­ny pół­noc­nej klat­ki scho­do­wej umoż­li­wia­ją­cej ewa­ku­ację widzów z bal­ko­nu, budo­wę windy.
W 2021 uda­ło się jesz­cze prze­pro­wa­dzić ter­mo­mo­der­ni­za­cję wraz z wymia­ną okien połu­dnio­wej ścia­ny i prze­bu­do­wy scho­dów głów­nych z pod­jaz­dem dla osób niepełnosprawnych.
W 2022 roku uda­ło się prze­pro­wa­dzić ter­mo­mo­der­ni­za­cję wraz z wymia­ną sto­lar­ki okien­nej i drzwio­wej wschod­niej, zachod­niej ścia­ny i prze­bu­do­wą tara­su budyn­ku Zamoj­skie­go Domu Kultury.
W pla­nach jest jesz­cze odno­wie­nie holu, budo­wa par­kin­gu, mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej oraz monitoringu.
Roz­bu­do­wa sie­ci komu­ni­ka­cji miej­skiej w opar­ciu o nowe auto­bu­sy (w 2019 będzie 10 autobusów) zre­ali­zo­wa­na W ramach pro­jek­tu unij­ne­go „Budo­wa zrów­no­wa­żo­ne­go sys­te­mu trans­por­tu publicz­ne­go na tere­nie Mia­sta Zamość, Gmi­ny Zamość oraz gmin ościen­nych” zaku­pio­no 10 auto­bu­sów, któ­re prze­ka­za­no do MZK. 1 auto­bus dotarł w 2018, pozo­sta­łe 9 w 2019 roku. Prze­targ na dosta­wę był jed­nak ogło­szo­ny spo­ro przed wybo­ra­mi (na począt­ku 2018 roku). Nie­mniej mając na uwa­dze ogól­ność obiet­ni­cy i jej dopre­cy­zo­wa­nie o zakup 10 auto­bu­sów w 2019 roku, obiet­ni­cę uzna­je­my za spełnioną.
Budo­wa nowo­cze­sne­go osie­dla miesz­ka­nio­we­go na 1 500 miesz­kań (Bło­nie Zato­rze) m.in. w ramach Mieszkania+ nie­zre­ali­zo­wa­na We wska­zy­wa­nym obsza­rze nie powsta­ły żad­ne miesz­ka­nia. Jed­nak 96 miesz­kań powsta­ło po dru­giej stro­nie torów kole­jo­wych na Karolówce.

O tym jak zebra­li­śmy obiet­ni­ce wybor­cze i jak je spraw­dza­my możesz prze­czy­tać tutaj.

Fun­da­cja Wol­no­ści doło­ży­ła nale­ży­tej sta­ran­no­ści by przed­sta­wio­ne infor­ma­cje były praw­dzi­we i aktu­al­ne, zastrze­ga­my sobie jed­nak pra­wo do błę­dów. Jeśli je widzisz – koniecz­nie nas o tym poin­for­muj (obietnice@fundacjawolnosci.org)!!!


Zdję­cie tytu­ło­we: zdję­cie Zamo­ścia: ben­krut, zdję­cie Andrze­ja Wnu­ka: UM Zamość

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

 

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy