Podsumowanie pierwszego spotkania

No Com­ments

                                Mieszkańcy mają wpływ na przyszłość dzielnicy                               Pro­po­zy­cje i pro­ble­my zgło­szo­ne przez miesz­kań­ców, na spo­tka­niu w dniu 18 mar­ca 2013:

  • Świa­tła na żąda­nie przy skrzy­żo­wa­niu ul. Skrze­tu­skie­go i ul. Juranda,
  • Aby na przej­ściu przy ron­dzie obok skle­pu Lec­lerc dłu­żej świe­ci­ło się zie­lo­ne światło,
  • Zor­ga­ni­zo­wa­nie cyklicz­nych zajęć samo­obro­ny dla kobiet (krav maga),
  • Zor­ga­ni­zo­wa­nie zajęć spor­to­wych dla osób starszych,
  • Mon­taż kame­ry moni­to­rin­gu przy skrę­cie z ul. Juran­da do skle­pu Lec­lerc (obok garaży),
  • Budo­wa ogro­dze­nia dla dom­ków dla bez­dom­nych kotów (w celu ochro­ny przed psami),

Inne uwa­gi:

  • Wyko­rzy­stać rezer­wę celo­wą w stu procentach,
  • Zak­ty­wi­zo­wać oso­by starsze,
  • Zre­ali­zo­wać kil­ka pro­jek­tów mniej­szych, ale widocznych,
  • Wydat­ki na dro­gi i chod­ni­ki to worek bez dna

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy