Sąd: WFOŚIGW łamie prawo, Fundacja Wolności nie

No Com­ments

4 lute­go 2021 roku Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny uznał, że Woje­wódz­ki Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej rażą­co naru­szył pra­wo. Wyrok jest efek­tem Naszej skar­gi, w któ­rej zarzu­ca­li­śmy insty­tu­cji bez­czyn­ność w zakre­sie udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej. Sąd nie przy­chy­lił się do sta­no­wi­ska WFOŚIGW, że nasza dzia­łal­ność sta­no­wi nad­uży­wa­nie pra­wa do informacji.

Spra­wa zosta­ła roz­po­zna­na na posie­dze­niu nie­jaw­nym. Wła­śnie otrzy­ma­li­śmy wyrok wraz z uza­sad­nie­niem. Poza rażą­cym naru­sze­niem pra­wa sąd wymie­rzył insty­tu­cji grzyw­nę w kwo­cie 500 zł. Spra­wa doty­czy udo­stęp­nie­nia wnio­sków, któ­re uzy­ska­ły dofi­nan­so­wa­nie na edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną (ich listę zamiesz­cza­my poni­żej). Na począt­ku 2020 roku doświad­czy­li­śmy swo­iste­go ping-pon­ga. Pro­si­li­śmy o ska­ny, urząd zapra­szał do sie­bie i… tak wymie­ni­li­śmy kil­ka­na­ście maili. Uza­sad­nie­niem dla wizy­ty w sie­dzi­bie WFOŚIGW miał być… COVID i pra­ca zdal­na urzę­du. Po kwar­tal­nym ping-pon­gu zło­ży­li­śmy skar­gę do sądu. WFOŚIGW nie chciał jej jed­nak prze­ka­zać do sądu, na co byli­śmy zmu­sze­ni zło­żyć kolej­ną skar­gę – sąd uka­rał WFOŚIFW grzyw­ną 1000 zł. Insty­tu­cja odwo­ła­ła się od tej grzyw­ny, spra­wa przed Naczel­nym Sądem Admi­ni­stra­cyj­nym będzie roz­pa­trzo­na w dłuż­szej per­spek­ty­wie (ok. roku).

WFOŚIGW pró­bo­wał prze­ko­nać sąd, że nasza dzia­łal­ność nosi zna­mio­na nad­uży­wa­nia pra­wa do infor­ma­cji. To się, jed­nak nie uda­ło. W wyro­ku czytamy:

Nie spo­sób też podzie­lić sta­no­wi­sko wyra­żo­ne w odpo­wie­dzi na skar­gę, jako­by skar­żą­ca Fun­da­cja nad­uży­wa­ła pra­wa co infor­ma­cji, mając na celu nęka­nie Funduszu.

Sąd uznał, że to Fun­dusz nad­użył pra­wa do bra­ku infor­ma­cji. Zda­niem sądu:

Bez­pod­staw­ne kil­ku­krot­ne żąda­nie w tym cza­sie od skar­żą­cej Fun­da­cji zmia­ny okre­ślo­nych we wnio­sku spo­so­bu i for­my udo­stęp­nie­nia żąda­nych infor­ma­cji, a w kon­se­kwen­cji uza­leż­nia­nie udo­stęp­nie­nia żąda­nych infor­ma­cji od przy­sta­nia przez skar­żą­cą na for­mę i spo­sób ich udo­stęp­nie­nia narzu­co­ne przez Fun­dusz, w oce­nie Sądu, świad­czy o lek­ce­wa­żą­cym trak­to­wa­niu obo­wiąz­ków nało­żo­nych na ten pod­miot prze­pi­sa­mi u.d.i.p. 

Sąd zwró­cił tak­że uwa­gę, że postę­po­wa­nie insty­tu­cji jest nie­lo­gicz­ne – zapra­sza do oso­bi­stych odwie­dzin w dobie COVID, gdy dąży się do zdal­ne­go zała­twia­nia spraw:

zagro­że­nia zwią­za­ne z poten­cjal­nym zara­że­niem wiru­sem SARS-CoV‑2, prze­ma­wia­ją raczej za dąże­niem do reali­zo­wa­nia przez pod­mio­tu publicz­ne ich obo­wiąz­ków z jak naj­częst­szym wyko­rzy­sta­niem środ­ków komu­ni­ka­cji elek­tro­nicz­nej i jed­no­cze­śnie jak naj­więk­szym ogra­ni­cze­niem oso­bi­stych wizyt inte­re­san­tów w sie­dzi­bie danej jed­nost­ki. Tym bar­dziej zatem nie­lo­gicz­ne i nie­zro­zu­mia­łe wyda­je się w oko­licz­no­ściach niniej­szej spra­wy upo­rczy­we dąże­nie orga­nu do zała­twie­nia wnio­sku stro­ny skar­żą­cej poprzez udo­stęp­nie­nie żąda­nych infor­ma­cji do wglą­du w sie­dzi­bie Fun­du­szu, zamiast ich udo­stęp­nie­nia dro­ga elek­tro­nicz­ną, zgod­nie z żąda­niem skar­żą­cej Fundacji.

Dlaczego pytaliśmy o wnioski dotacyjne na edukację ekologiczną?

To efekt zgło­szeń o moż­li­wych nad­uży­ciach przy ich reali­za­cji. Przy­kła­do­wo w ramach pro­jek­tu „Czy­ste Powie­trze w woje­wódz­twie lubel­skim – wspar­cie lokal­nych spo­łecz­no­ści” reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Roz­wo­ju Gospo­dar­ki i Inno­wa­cji im. Euge­niu­sza Kwiat­kow­skie­go powstać mia­ła stro­na za 20 tys. zł. Stro­na znik­nę­ła 2 mie­sią­ce po okre­sie reali­za­cji zada­nia. Admi­ni­stra­tor tej stro­ny miał otrzy­mać 60 tys. zł za admi­ni­stro­wa­nie. Podob­ne kosz­ty mia­ły być ponie­sio­ne w związ­ku z obsłu­gą medial­ną (sami zaś mamy pro­blem ze zna­le­zie­niem infor­ma­cji o tym pro­jek­cie). Per­so­nel szko­le­nio­wy za dwu­dnio­we szko­le­nie inka­so­wać miał 8 tys. zł.

Lista wniosków o które spytaliśmy.

 • D19026  „Efek­tyw­ność ener­ge­tycz­na, a CO2. Segre­guj­my na serio – popra­wa efek­tyw­no­ści zbiór­ki” – maj 2019 (Pol­skie Towa­rzy­stwo Mieszkaniowe)
 • D19224  Kon­sul­ta­cje spe­cja­li­stycz­ne z zakre­su zmian usta­wy o odpa­dach (Powiat Hrubieszowski)
 • D19158  Kon­sul­ta­cje spe­cja­li­stycz­ne z zakre­su zmian usta­wy o odpa­dach (Powiat Tomaszowski)
 • D19214  Kon­sul­ta­cje spe­cja­li­stycz­ne z zakre­su zmian usta­wy o odpa­dach (Powiat Zamojski)
 • D19120  I Forum Kół Gospo­dyń Miej­skich we Wło­da­wie (Koło Gospo­dyń Miej­skich we Wło­da­wie „Zosie Samo­sie” we Włodawie)
 • D19025  Eli­mi­na­cje Woje­wódz­kie Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Wie­dzy Pożar­ni­czej „Mło­dzież zapo­bie­ga poża­rom” oraz Eli­mi­na­cje woje­wódz­kie Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Zapo­bie­gaj­my poża­rom” (Oddział Woje­wódz­ki Związ­ku OSP RP  w Lublinie)
 • D19213  EKO FORUM LKB (Sto­wa­rzy­sze­nie Lubel­ski Klub Biznesu)
 • D19092  Wyjazd for­ma­cyj­ny z pro­gra­mem edu­ka­cji eko­lo­gicz­nej dla mło­dzie­ży (Para­fia Rzym­sko – Kato­lic­ka p.w. Mat­ki Bożej Różań­co­wej w Puławach)
 • D19037  Edu­ka­cyj­na kon­fe­ren­cja dla dzie­ci i mło­dzie­ży o eko­lo­gii na pod­sta­wie ency­kli­ki Lau­da­to Si Papie­ża Fran­cisz­ka w cza­sie Archi­die­ce­zjal­nej Piel­grzym­ki Mini­stran­tów i lek­to­rów oraz Scho­lii Litur­gicz­nej do Wąwol­ni­cy 2019 r. (Cari­tas Archi­die­ce­zji Lubelskiej)
 • D19073  Utwo­rze­nie ścież­ki edu­ka­cyj­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży szkol­nej „Współ­cze­sny koń w kształ­to­wa­niu śro­do­wi­ska miej­skie­go” (Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czy w Lublinie)
 • D19147  „Rok z przy­ro­dą Zamojsz­czy­zny” (Pol­ski Zwią­zek Łowiec­ki Zarząd Okrę­go­wy w Zamościu)
 • D19070  Pod­no­sze­nie pozio­mu świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej i kształ­to­wa­nie postaw eko­lo­gicz­nych dzie­ci w ramach wypo­czyn­ku w okre­sie let­nim dla dzie­ci i mło­dzie­ży (Archi­die­ce­zja Lubel­ska Kuria Metro­po­li­tal­na w Lublinie)
 • D19091  Kre­atyw­na Eko­lo­gia pod­czas Spo­tka­nia Mło­dych Archi­die­ce­zji Lubel­skiej (SMAL 2019) w Gar­bo­wie (Cen­trum Dusz­pa­ster­stwa Mło­dzie­ży Archi­die­ce­zji Lubel­skiej w Lublinie)
 • D19191  „Jak segre­go­wać odpa­dy? Stu­den­ci udzie­lą pora­dy” (Sto­wa­rzy­sze­nie „Eko­Lu­belsz­czy­zna” w Lublinie)
 • D19047  Pro­jekt „Kocham, sza­nu­ję i chro­nię śro­do­wi­sko natu­ral­ne” (Fun­da­cja „Gau­dium et Spes” w Biłgoraju)
 • D19033  „45 lat w służ­bie ochro­ny przy­ro­dy – wybra­ne dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne Roz­to­czań­skie­go Par­ku Naro­do­we­go w 2019 r.” (Roz­to­czań­ski Park Narodowy)
 • D19149  Eko­in­ter­wen­cje w Dziel­ni­cy Dzie­sią­ta (Fun­da­cja Wspie­ra­nia Kul­tu­ry Gim­na­stycz­nej „Aktyw­na Przy­szłość” w Lublinie)
 • D19148  „Bądź Eko” (Fun­da­cja Ini­cja­tyw Twór­czych w Lublinie)
 • D19035  Czy­ste powie­trze Zie­mi Lubel­skiej (Fun­da­cja „Fun­dusz Zie­mi Lubel­skiej” w Lublinie)
 • D19001  Czy­ste Powie­trze w woje­wódz­twie lubel­skim – wspar­cie lokal­nych spo­łecz­no­ści (Fun­da­cja Roz­wo­ju Gospo­dar­ki i Inno­wa­cji im. Euge­niu­sza Kwiat­kow­skie­go)

Treść wyroku

wyrok_wfosigw

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy