Startują konsultacje budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej

No Com­ments

Mia­sto Lublin przy­stę­pu­je do kon­sul­ta­cji dwóch nowych narzę­dzi włą­cze­nia miesz­kań­ców we współ­de­cy­do­wa­nie o naj­bliż­szym oto­cze­niu. Są to pro­jek­ty doty­czą­ce budże­tu oby­wa­tel­skie­go dla Lubli­na oraz ini­cja­ty­wy lokal­nej. Zapra­sza­my do dys­ku­sji nad nimi na 10 spo­tka­niach odby­wa­ją­cych się w okre­sie od 17 do 28 lute­go. Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram oraz miej­sca spo­tkań przed­sta­wia­my poniżej.

 

Har­mo­no­gram spo­tkań kon­sul­ta­cyj­nych w spra­wie ini­cja­ty­wy lokal­nej oraz budże­tu oby­wa­tel­skie­go dla Lublina.

Lp.

Ter­min

Dziel­ni­ce

Miej­sce spotkania

1

17.02.2014

Sta­re Mia­sto, Śród­mie­ście, Wieniawa

Ratusz, Plac Wł. Łokiet­ka 1, sala nr 2, godz. 17.00

2

18.02.2014

Sła­win, Sławinek

Pal­lo­tyń­skie Gim­na­zjum i Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ste­fa­na Batorego
w Lubli­nie godz. 17.00

3

19.02.2014

Cze­chów Pół­noc­ny, Cze­chów Południowy

Gim­na­zjum nr 5 im. Kró­la Wła­dy­sła­wa Łokiet­ka w Lublinie,
ul. Smycz­ko­wa 3, godz. 17.00

4

20.02.2014

Czu­by Połu­dnio­we, Czu­by Pół­noc­ne, Rury

Dom Kul­tu­ry Lubel­skiej Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej ul. Kon­ra­da Wal­len­ro­da 4a, godz. 17.00

5

21.02.2014

Abra­mo­wi­ce, Głusk, Dzie­sią­ta, Za Cukrownią

VI Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Hugo­na Koł­łą­ta­ja, ul. Mic­kie­wi­cza 36,
godz. 17.00

6

24.02.2014

Wrot­ków, Zemborzyce

Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 30 im. Kró­la Kazi­mie­rza Wiel­kie­go w Lublinie,
ul. Nał­kow­skich 110, godz. 17.00

7

25.02.2014

Bro­no­wi­ce, Felin, Kośminek

Dziel­ni­co­wy Dom Kul­tu­ry „Bro­no­wi­ce”, ul. Krań­co­wa 106, godz. 17.30

8

26.02.2014

Sze­ro­kie, Kon­stan­ty­nów, Węglin Połu­dnio­wy, Węglin Północny

Sie­dzi­ba loka­lu Dziel­ni­cy Kon­stan­ty­nów, Al. Kra­śnic­ka 76, godz.17.00 

9

27.02.2014

Kali­nowsz­czy­zna, Ponikwoda

Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 4 im. Orląt Lwow­skich w Lublinie,
godz. 17.00

10

28.02.2014

Tata­ry, Haj­dów – Zadębie

Gim­na­zjum nr 17 ul. Maszy­no­wa 2 godz. 17.00

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy