20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej

No Com­ments

Ile kosz­tu­je utrzy­ma­nie naszej szko­ły? Dla­cze­go pod­nie­sio­no opła­ty za wywóz śmie­ci? Kto zde­cy­do­wał o wyko­naw­cy remon­tu naszej uli­cy? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia może­my poznać dzię­ki pra­wu do infor­ma­cji. Dokład­nie 6 wrze­śnia 2001 roku Sejm uchwa­lił usta­wę o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej.

Nie wiesz jak pytać? Pobierz bez­płat­ny porad­nik. »Klik­nij tutaj«

Z tej oka­zji pre­zen­tu­je­my spot fil­mo­wy, któ­ry zachę­ca do korzy­sta­nia z pra­wa do informacji:

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy