20 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej

No Com­ments

Ile kosz­tu­je utrzy­ma­nie naszej szko­ły? Dla­cze­go pod­nie­sio­no opła­ty za wywóz śmie­ci? Kto zde­cy­do­wał o wyko­naw­cy remon­tu naszej uli­cy? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia może­my poznać dzię­ki pra­wu do infor­ma­cji. Dokład­nie 6 wrze­śnia 2001 roku Sejm uchwa­lił usta­wę o dostę­pie do infor­ma­cji publicznej.

Nie wiesz jak pytać? Pobierz bez­płat­ny porad­nik. »Klik­nij tutaj«

Z tej oka­zji pre­zen­tu­je­my spot fil­mo­wy, któ­ry zachę­ca do korzy­sta­nia z pra­wa do informacji:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy