Obietnice i billboardy – podsumowanie monitoringu kampanii wyborczej

No Com­ments

Przed­sta­wia­my kil­ka zdań pod­su­mo­wa­nia moni­to­rin­gu kam­pa­nii wybor­czej, jaką Fun­da­cja Wol­no­ści pro­wa­dzi­ła w cią­gu ostat­nich dwóch mie­się­cy przy wspar­ciu wolontariuszy.

Zawiadomienia komisarzy wyborczych

Poni­żej zamiesz­cza­my zesta­wie­nie spraw zgło­szo­nych do komi­sa­rzy wybor­czych. W więk­szo­ści przy­pad­ków do dziś nie uzy­ska­li­śmy odpo­wie­dzi, co dany komi­sarz zro­bił w spra­wie nasze­go zgło­sze­nia. Naj­czę­ściej zawia­do­mie­nia doty­czy­ły pro­wa­dze­nia nie­do­zwo­lo­nej agi­ta­cji wybor­czej w mate­ria­łach jed­ne­go komi­te­tu wybor­cze­go na rzecz kan­dy­da­tów, star­tu­ją­cych z inne­go komi­te­tu (trzy przy­pad­ki). Ponad­to dwa zawia­do­mie­nia doty­czy­ły podej­rze­nia pro­wa­dze­nia agi­ta­cji na tere­nie urzę­du, jed­no publi­ka­cji w pra­sie nie­ozna­ko­wa­nej rekla­my wybor­czej, kolej­ne posłu­gi­wa­nia się przez komi­tet wybor­czy wybor­ców logiem par­tyj­nym oraz ostat­nie podej­rze­nia o współ­fi­nan­so­wa­nie mate­ria­łu wybor­cze­go przez pry­wat­nych przedsiębiorców.

Komi­sarz wyborczy

Licz­ba zawiadomień

Licz­ba odpowiedzi

Komi­sarz Wybor­czy w Lubli­nie I

5

0

Komi­sarz Wybor­czy w Lubli­nie III

1

0

Komi­sarz Wybor­czy w Zamo­ściu I

1

1

Komi­sarz Wybor­czy w Chełmie

1

1

SUMA

8

2

Mapa billboardów i banerów wyborczych

Na stro­nie fundacjawolnosci.org/mapakampanii opu­bli­ko­wa­li­śmy mapę reklam wiel­ko­for­ma­to­wych (od bane­rów po bil­l­bo­ar­dy). Do 19 paź­dzier­ni­ka ozna­czy­li­śmy na mapie 361 takich mate­ria­łów, w tym 194 nale­żą­cych do komi­te­tu wybor­cze­go PiS oraz 167 nale­żą­ce do Komi­te­tu Wybor­cze­go Wybor­ców Krzysz­tof Żuk. Nie zauwa­ży­li­śmy reklam innych komi­te­tów, wysta­wia­ją­cych kan­dy­da­tów w wybo­rach na pre­zy­den­ta i do rady miasta.

Mamy przy tym pew­ność, że jest to zale­d­wie uła­mek reklam, jakie zosta­ły umiesz­czo­ne w prze­strze­ni miej­skiej. Poni­żej nasza mapa:

Lubelski Latarnik Wyborczy

Pra­wie 2300 uni­ka­to­wych użyt­kow­ni­ków odwie­dzi­ło stro­nę nasze­go latar­ni­ka wybor­cze­go fundacjawolnosci.org/latarnik. Celem latar­ni­ka wybor­cze­go jest lep­sze pozna­nie poglą­dów kan­dy­da­tów na spra­wy waż­ne dla roz­wo­ju mia­sta i jako­ści życia mieszkańców

Obietnice wyborcze kandydatów na prezydenta Lublina 2018

Od począt­ku kam­pa­nii sta­ra­li­śmy się liczyć obiet­ni­ce, przed­sta­wia­ne przez kan­dy­da­tów na pre­zy­den­ta Lubli­na. Zbie­ra­li­śmy infor­ma­cje od samych kan­dy­da­tów, uczest­ni­czy­li­śmy w kil­ku spo­tka­niach i kon­fe­ren­cjach oraz śle­dzi­li­śmy ich pro­fi­le spo­łecz­no­ścio­we i rela­cje w mediach. Sta­ra­li­śmy się spi­sy­wać kon­kret­ne postulaty.

Krzysztof Żuk

 1. Budo­wa 100 miesz­kań rocz­nie zna­la­zła się wśród popo­łu­dnio­wych obiet­nic Krzysz­to­fa Żuka, któ­ry kan­dy­du­je na pre­zy­den­ta z wła­snym komi­te­tem. Takie blo­ki zapo­wia­da na Feli­nie i przy prze­dłu­że­niu ul. Deku­tow­skie­go. https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/wybory-2018-kolejny-dzien-pelen-obietnic-tematy-buspasy-rowery-miejskie-logo,n,1000226710.html
 2. Obie­cu­je kon­ty­nu­ować pro­gram oddłu­że­nio­wy dla loka­to­rów miej­skich miesz­kań, corocz­ną dota­cję do remon­tu budyn­ków komu­nal­nych i pro­gram ter­mo­mo­der­ni­za­cji budyn­ków miesz­kal­nych dla wspól­not. Pro­po­nu­je też każ­dej dziel­ni­cy filię domu kul­tu­ry, biblio­te­ki i obiek­ty spor­to­we.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/wybory-2018-kolejny-dzien-pelen-obietnic-tematy-buspasy-rowery-miejskie-logo,n,1000226710.html
 3. obie­cu­je szko­ły przy Bery­lo­wej, Maje­ran­ko­wej, roz­bu­do­wę szkół na Feli­nie, Wrot­ko­wie i Sła­wi­nie, remon­ty II LO, III LO i u „Vet­te­rów”, 5 nowych żłob­ków„ 4 nowe filie biblio­te­ki. (jw.)
 4. dar­mo­wą komu­ni­ka­cję dla osób po 65. roku życia, co naj­mniej dwa klu­by senio­ra w każ­dej dziel­ni­cy, cało­do­bo­we cen­tra opie­ki i tzw. przy­cisk życia dla seniorów.(jw.),
 5. Bedą też powsta­wa­ły nowe hale spor­to­we przy szko­łach i boiska (LO Sta­szi­ca, SP 15, SP 30). https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-przynajmniej-500-nowych-mieszkan/ar/13490711
 6. Nowych miejsc dla przed­szko­la­ków ma być przy­naj­mniej 600, a nowych żłob­ków pięć (Bery­lo­wa, Puław­ska, Okrzei, na Poni­kwo­dzie i Wrotkowie).(jw.),
 7. Pule budże­tu oby­wa­tel­skie­go i zie­lo­ne­go budże­tu mają zostać zwięk­szo­ne. W tym pierw­szym każ­da z dziel­nic ma mieć zagwa­ran­to­wa­ne jesz­cze więk­sze pie­nią­dze na lokal­ne projekty.(jw.)
 8. W każ­dej dziel­ni­cy mają powstać spe­cjal­ne cen­tra kul­tu­ral­no – spor­to­we, a sieć biblio­tecz­na będzie rozbudowywana.(jw.),
 9. Chce­my też wpro­wa­dzić nowe narzę­dzie mikro­gran­tów dla miesz­kań­ców na inwe­sty­cje w dzielnicach.(jw.),
 10. Star­sze oso­by mają­ce pro­ble­my z ruchem otrzy­ma­ją dar­mo­wą usłu­gę pod­wo­że­nia we wska­za­ne miejsce.(jw.),
 11. Pro­gram dla osób nie­peł­no­spraw­nych obej­mu­je np. powsta­nie dwóch Cen­trów Wcze­snej Inter­wen­cji i Roz­wo­ju Dziec­ka, Ośrod­ka Cało­do­bo­we­go Wspar­cia Aktyw­no­ści i Samo­dziel­no­ści a przy ul. Głów­nej ma sta­nąć miej­sce opie­ki cza­so­wej. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-przynajmniej-500-nowych-mieszkan/ar/13490711
 12. Do tego każ­de nie­peł­no­spraw­ne dziec­ko ma za dar­mo korzy­stać z przed­szko­la i miej­skich basenów(jw.),
 13. roz­bu­do­wa moni­to­rin­gu i zwięk­sze­nie ponadnor­ma­tyw­nych patro­li policyjnych.(jw.),
 14. przy­wró­ce­nie miesz­kań­com zde­gra­do­wa­ne­go tere­nu Ośrod­ka Mari­na nad Zale­wem Zemborzyckim.przywrócenie miesz­kań­com zde­gra­do­wa­ne­go tere­nu Ośrod­ka Mari­na nad Zale­wem Zembo­rzyc­kim. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-budujemy-zielone-i-ekologiczne-miasto/ar/13509768
 15. jest zago­spo­da­ro­wa­nie doli­ny Bystrzy­cy na „miej­skim” 22 kilo­me­tro­wym odcin­ku. – W przy­go­to­wa­niu jest budo­wa i zago­spo­da­ro­wa­nie 24 prze­strze­ni w tym par­ków, skwe­rów i zie­leń­ców. Cho­dzi m.in. o Park Bro­no­wic­ki, nowy park przy ul. Blusz­czo­wej, skwe­ry: przy Baśnio­wej, Szcze­ciń­skiej, Dwor­co­wej, Meda­lio­nów, Kory­zno­wej (jw),
 16. nowe ogro­dy miej­skie: na Sło­mia­nym Ryn­ku, w par­ku na Feli­nie, par­ku Rusał­ka, lasku na Sła­wi­nie, lasku na Porę­bie. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-budujemy-zielone-i-ekologiczne-miasto/ar/13509768
 17. Mia­sto będzie też wspie­rać finan­so­wo dzia­ła­nia pro­eko­lo­gicz­ne. Cho­dzi m.in. o wal­kę ze smo­giem. – Co naj­mniej milion zło­tych będzie­my wyda­wać rocz­nie na wymia­nę pie­ców. W cią­gu pię­ciu lat pozwo­li to na wymia­nę ok. 1000 pie­ców https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-budujemy-zielone-i-ekologiczne-miasto/ar/13509768
 18. budo­wę dwor­ca metro­po­li­tal­ne­go w rejo­nie ul. Młyń­skiej. Obie­cu­je też odmie­nić oto­cze­nie dwor­ca. – Upo­rząd­ku­je­my cały ten obszar .https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/metropolia-stala-sie-faktem-zuk-obiecuje-elektryczne-rowery-i-nowy-dworzec-co-jeszcze,n,1000227606.html
 19. obie­cu­je prze­bu­do­wę Al. Racła­wic­kich, ul. Lipo­wej, Pogod­nej i al. Unii Lubel­skiej, prze­dłu­że­nie ul. Deku­tow­skie­go oraz ul. Węgla­rza, a tak­że prze­bu­do­wę al. Kra­śnic­kiej do gra­nic mia­sta, al. Sikor­skie­go, ul. Kunic­kie­go oraz skrzy­żo­wa­nia Głę­bo­kiej z Nad­by­strzyc­ką, Naru­to­wi­cza i Muzycz­ną.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/metropolia-stala-sie-faktem-zuk-obiecuje-elektryczne-rowery-i-nowy-dworzec-co-jeszcze,n,1000227606.html
 20. uwzględ­nie­nie rowe­rów elek­trycz­nych w przy­szło­rocz­nym prze­tar­gu na nowy sys­tem rowe­ru miej­skie­go, bo obec­na umo­wa wyga­śnie. Żuk wspo­mi­na też o sta­cjach łado­wa­nia pojaz­dów elek­trycz­nych. (jw)
 21. obie­cu­je ponad­to park na Bło­niach wraz z zago­spo­da­ro­wa­niem wzgó­rza zam­ko­we­go, ponow­ną dys­ku­sję o Pod­zam­czu i wspo­mi­na o wybu­do­wa­niu w tym miej­scu „sym­bo­lu mia­sta, dru­gie­go po CSK”, któ­ry „będzie nie­mal­że cało­do­bo­wym cen­trum aktyw­no­ści, cen­trum inspi­ra­cji”. Wśród zło­żo­nych na poran­nej kon­fe­ren­cji pra­so­wej obiet­nic Żuka jest moder­ni­za­cja ulic przy­le­głych do dep­ta­ka, wooner­fy na Krót­kiej, Nie­ca­łej i Cho­pi­na.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/metropolia-stala-sie-faktem-zuk-obiecuje-elektryczne-rowery-i-nowy-dworzec-co-jeszcze,n,1000227606.html
 22. Sła­win­ko­wi pre­zy­dent obie­cał budo­wę ul. Spa­do­wej i utwo­rze­nie domu senio­ra. Dekla­ra­cje dla Wie­nia­wy to boisko i sala gim­na­stycz­na dla I LO, odno­wa szkol­nych boisk przy Zuchów, ter­mo­mo­der­ni­za­cja pod­sta­wó­wek przy Czwar­ta­ków i al. Dłu­go­sza, urzą­dze­nie filii miej­skiej biblio­te­ki w loka­lu po Karcz­mie Słup­skiej oraz remon­ty ulic: Ćwi­kliń­skiej, Juno­szy, Legio­no­wej, Popie­łusz­ki, Puław­skiej i Snop­kow­skiej.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/obietnice-krzysztofa-zuka-dla-slawinka-wieniawy-srodmiescia-starego-miasta-i-bronowic,n,1000228313.html
 23. Śród­mie­ściu pre­zy­dent obie­cu­je ter­mo­mo­der­ni­za­cję szkół przy Lipo­wej, al. Pił­sud­skie­go i Nie­ca­łej oraz III LO, remont ul. Wier­cień­skie­go i par­king przy Bier­nac­kie­go. Pro­po­zy­cje dla Sta­re­go Mia­sta to rewi­ta­li­za­cja Bło­ni, upo­rząd­ko­wa­nie spraw wła­sno­ścio­wych i obję­cie całej dziel­ni­cy monitoringiem.(jw.)
 24. Z kolei Bro­no­wi­com pre­zy­dent obie­cu­je dokoń­cze­nie remon­tu Pogod­nej, remont Bił­go­raj­skiej, Bro­no­wic­kiej, Fir­le­jow­skiej, Ordo­nów­ny, Skła­do­wej, Soko­lej, Zgod­nej, odno­wio­na mia­ła­by być też ul. Pucha­cza i chod­nik ul. Grab­skie­go. Następ­ne obiet­ni­ce to ter­mo­mo­der­ni­za­cja szko­ły przy Pogod­nej oraz przed­szko­la i szko­ły przy Bronowickiej.(jw.)
 25. Wszyst­kie dziel­ni­ce powin­ny przejść moder­ni­za­cję chod­ni­ków i oświe­tle­nia ulicz­ne­go – doda­je Żuk i zapo­wia­da suk­ce­syw­ną wymia­nę lamp na ledo­we, ener­go­osz­częd­ne. Zapo­wia­da też, że w każ­dej dziel­ni­cy powin­ny dzia­łać co naj­mniej dwa klu­by seniorów.(jw.)
 26. Miesz­kań­com Kon­stan­ty­no­wa obie­cu­je remon­ty ulic (Bog­da­no­wi­cza, Bore­low­skie­go, Bosa­ka, Brzó­ski, Dubiec­kie­go, Jan­kow­skie­go, Kon­stan­ty­nów, Kra­jew­skie­go, Namy­słow­skie­go, Para­dy, Pusto­wój­tów­ny, Rogiń­skie­go, Roma­now­skie­go, Ruc­kie­go). Obiet­ni­ce dla Rur to prze­bu­do­wa Zana, Nad­by­strzyc­kiej, Wal­len­ro­da, Juran­da i Pana Tade­usza, budo­wa Wapien­nej, remont kuch­ni w szko­le nr 38 i kom­pleks boisk szkol­nych przy Rzec­kie­go.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/od-remontow-ulic-po-budowe-nowej-szkoly-kolejne-obietnice-krzysztofa-zuka,n,1000228409.html
 27. Węgli­no­wi Pół­noc­ne­mu pre­zy­dent pro­po­nu­je odtwo­rze­nie cie­ku wod­ne­go od Woj­cie­chow­skiej, prze­bu­do­wę Raszyń­skiej, dokoń­cze­nie ul. Lip­niak oraz remon­ty ul. Abe­lar­da, Aksi­ni, Bory­ny, Helo­izy, Ofe­lii, Orlan­da, Polo­niu­sza, Tri­sta­na, Szwej­ka, Wer­te­ra i Zagło­by.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/od-remontow-ulic-po-budowe-nowej-szkoly-kolejne-obietnice-krzysztofa-zuka,n,1000228409.html
 28. Miesz­kań­com dziel­ni­cy Sze­ro­kie Żuk obie­cał budo­wę szko­ły, prze­bu­do­wę Nałę­czow­skiej, dokoń­cze­nie Stru­my­ko­wej, remont Gnieź­nień­skiej i budo­wę Bażan­to­wej, Bisku­piń­skiej, Bli­skiej, Głów­nej, Lesz­ka, Sie­wie­rzan, Słu­pian i Zie­mo­wi­ta. Z kolei pro­po­zy­cje dla dziel­ni­cy Za Cukrow­nią to odwod­nie­nie i kana­li­za­cja dla Dzier­żaw­nej, remont Beto­no­wej i Spół­dziel­czej.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/od-remontow-ulic-po-budowe-nowej-szkoly-kolejne-obietnice-krzysztofa-zuka,n,1000228409.html
 29. Dokoń­cze­nie budo­wy par­ku Jana Paw­ła II, sta­dion lek­ko­atle­tycz­ny dla szko­ły przy Rado­ści, boisko dla szko­ły powsta­ją­cej na Węglin­ku i dokoń­cze­nie Bery­lo­wej. – Gdy będzie wybu­do­wa­na szko­ła, ta uli­ca powin­na być wyko­na­na – mówi Żuk. Zapo­wia­da sygna­li­za­cje na skrzy­żo­wa­niu ul. Jana Paw­ła II z Tymian­ko­wą, Orka­na z Kaczeń­co­wą, Orka­na z Het­mań­ską i na Roz­to­czu przy szkole.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/zuk-kontra-tulajew-czyli-maraton-konferencji-prasowych-poszlo-o-gorki-czechowskie,n,1000228459.html
 30. Wśród obiet­nic jest remont Bełyżc­kiej, Per­ło­wej i Ślą­skiej, frag­ment Aga­to­wej, jezd­nia łączą­ca Nefry­to­wą z Aga­to­wą, remont chod­ni­ków wzdłuż Nefry­to­wej, budo­wa Rze­szow­skiej i bra­ku­ją­ce­go odcin­ka Gęsiej, remont Bocia­niej z wyty­cze­niem miejsc par­kin­go­wych i prze­bu­do­wa Sza­se­rów.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/zuk-kontra-tulajew-czyli-maraton-konferencji-prasowych-poszlo-o-gorki-czechowskie,n,1000228459.html
 31. Co jesz­cze? – Budo­wa cią­gu pie­sze­go przy Jan­ta­ro­wej łączą­ce­go Bery­lo­wą z Onyk­so­wą – doda­je Żuk i dorzu­ca zła­go­dze­nie zakrę­tu ul. Jutrzen­ki przy przy­chod­ni i dojazd do cen­trum prze­bu­do­wa­ną Nad­by­strzyc­ką, nowe tra­sy rowe­ro­we i spa­ce­ro­we, remon­ty chod­ni­ków i oświe­tle­nia z wymia­ną lamp na ener­go­osz­częd­ne.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/zuk-kontra-tulajew-czyli-maraton-konferencji-prasowych-poszlo-o-gorki-czechowskie,n,1000228459.html
 32. Na Cze­cho­wie Połu­dnio­wym naj­wię­cej inwe­sty­cji zwią­za­nych jest z dro­ga­mi. Wyre­mon­to­wa­na ma być ul. Mło­dej Pol­ski. Podob­ne pra­ce wyko­na­ne zosta­ną na Tech­nicz­nej oraz Arsz­taj­no­wej, Leśmia­na, Cza­pliń­skie­go. – Te trzy ostat­nie, to pięk­ne ulicz­ki obsa­dzo­ne sta­ro­drze­wiem. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-zelwerowicza-polaczy-sie-ze-slawinkowska-obietnice-krzysztofa-zuka-dla-czechowa-i-slawina/ar/13567056
 33. Dokoń­czo­na zosta­nie budo­wa ul. Lipiń­skie­go. Wybu­do­wa­na zosta­nie ul. Mac­kie­wi­cza i łącz­nik mię­dzy Mile­nij­ną a Sze­li­gow­skie­go. Za blo­kiem przy Lipiń­skie­go 15 powsta­nie zie­lo­ny skwer.(jw.)
 34. Uli­ca Zelwe­ro­wi­cza zosta­nie prze­dłu­żo­na do ul. Sła­win­kow­skiej. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-zelwerowicza-polaczy-sie-ze-slawinkowska-obietnice-krzysztofa-zuka-dla-czechowa-i-slawina/ar/13567056
 35. Remont cze­ka uli­ce Szwaj­car­ską, Lesze­tyc­kie­go oraz dro­gi na osie­dlu Cho­iny: Beskidz­ką, Sądec­ką, Sudec­ką, Izer­ską, Kar­pac­ką, Świę­to­krzy­ską, Żywiec­ką. Wybu­do­wa­na zosta­nie ul. Juraj­ska, dokoń­czo­ny remont Żela­zo­wej Woli. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-zelwerowicza-polaczy-sie-ze-slawinkowska-obietnice-krzysztofa-zuka-dla-czechowa-i-slawina/ar/13567056
 36. Wyre­mon­to­wa­ny ma być basen przy szko­le pod­sta­wo­wej nr 16 na ul. Potu­rzyń­skiej. Na Sła­wi­nie prze­bu­do­wa cze­ka ul. Sła­wi­nek, na odcin­ku od Wil­lo­wej do Pół­noc­nej. Wybu­do­wa­na będzie ul. Skow­ron­ko­wa.-https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-zelwerowicza-polaczy-sie-ze-slawinkowska-obietnice-krzysztofa-zuka-dla-czechowa-i-slawina/ar/13567056
 37. Tu będzie reali­zo­wa­na jed­na z naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji w naj­bliż­szym cza­sie. Powsta­nie kom­pleks oświa­to­wo – kul­tu­ral­ny w skład, któ­re­go wej­dą żło­bek, przed­szko­le, szko­ła. Będzie się to też wią­za­ło z wyko­na­niem dróg m.in. Maje­ran­ko­wej, Dalio­wej, Nastur­cjo­wej, Nar­cy­zo­wej https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-co-mieszkancom-obiecuje-w-wyborach-krzysztof-zuk/ar/13579146
 38. Prze­dłu­żo­na zosta­nie – do Trze­śniow­skiej – ul. Węgla­rza.https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-co-mieszkancom-obiecuje-w-wyborach-krzysztof-zuk/ar/13579146
 39. Inwe­sty­cje oświa­to­we to też prio­ry­tet w przy­pad­ku Feli­na. Tam ma być roz­bu­do­wa­na szko­ła pod­sta­wo­wa nr 52.(jw.)
 40. Wyre­mon­to­wa­na ma być ul. Gre­na­die­rów i Wł. Jagieł­ły. Przy tej dru­giej powsta­nie park.(jw.)
 41. Dekla­ru­je prze­bu­do­wę Dojaz­do­wej, Dziu­biń­skiej, ul. Kali­nowsz­czy­zna, Mon­ta­żo­wej, prze­dłu­że­nie ul. Węgla­rza od Walecz­nych do Trze­śniow­skiej. A tak­że budo­wę Jawo­ro­wej, Ker­ste­na, Mali­no­wej, Nar­cy­zo­wej, Nastur­cjo­wej, Pal­mo­wej, Toro­wej i Wiej­skiej, dokoń­cze­nie Trze­śniow­skiej, łącz­nik od Gry­go­wej do Kaspro­wi­cza, remon­ty czę­ści al. Ander­sa, odcin­ka ul. Daszyń­skie­go, ul. Dożyn­ko­wej, Gre­na­die­rów, Jagieł­ły, Krze­mie­niec­kiej, sta­rej Meł­giew­skiej, Spor­to­wej i Wołyń­skiej.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/obietnice-krzysztofa-zuka-dla-kalinowszczyzny-ponikwody-hajdowa-zadebia-tatar-i-felina,n,1000228891.html
 42. Na Kali­nowsz­czyź­nie głów­ną inwe­sty­cją będzie prze­bu­do­wa ul. Kali­nowsz­czy­zna. Pra­ce ruszą jesz­cze w tym roku. Remont cze­ka­ją też m.in. Krze­mie­niec­ką, Okrzei, Daszyń­skie­go, Ander­sa, Wołyń­ską. Zre­wi­ta­li­zo­wa­ny ma być Sło­mia­ny Rynek.https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-co-mieszkancom-obiecuje-w-wyborach-krzysztof-zuk/ar/13579146
 43. Przy przed­szko­lu nr 13 przy ul. Okrzei wyko­na­ne będzie oświe­tle­nie pla­cu zabaw i nowe ogro­dze­nie, a na budyn­ku gdzie mie­ści się przed­szko­le nr 50 (ul. Pod­zam­cze) wyko­na­na zosta­nie nowa ele­wa­cja. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-co-mieszkancom-obiecuje-w-wyborach-krzysztof-zuk/ar/13579146
 44. Na Tata­rach wyre­mon­to­wa­na zosta­nie ul. Mon­ta­żo­wa. – Zmo­der­ni­zo­wa­ny będzie pasaż han­dlo­wy przy ul. Hut­ni­czej https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-co-mieszkancom-obiecuje-w-wyborach-krzysztof-zuk/ar/13579146
 45. Remont cze­ka też „sta­rą” ul. Meł­giew­ską. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-co-mieszkancom-obiecuje-w-wyborach-krzysztof-zuk/ar/13579146
 46. Opo­wia­dam się za budo­wą nowej szko­ły na Wrot­ko­wie. Dys­po­nu­je­my sto­sow­ną dział­ką, gdzie moż­na będzie reali­zo­wać tę inwe­sty­cję https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-co-zyskaja-abramowice-dziesiata-kosminek-glusk-wrotkow-zemborzyce/ar/13593996
 47. Na Wrot­ko­wie ma też powstać przed­szko­le. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-co-zyskaja-abramowice-dziesiata-kosminek-glusk-wrotkow-zemborzyce/ar/13593996
 48. Wybu­do­wa­na ma być ul. Wapow­skie­go (od Sam­so­no­wi­cza do Domey­ki), powsta­nie pętla przy ul. Żeglar­skiej, wymie­nio­na zosta­nie nawierzch­nia boisk przy SP nr 30 przy ul. Nał­kow­skich. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-co-zyskaja-abramowice-dziesiata-kosminek-glusk-wrotkow-zemborzyce/ar/13593996
 49. Prze­bu­do­wa­na ma być ul. Sam­so­no­wi­cza, Rome­ra, Dia­men­to­wa i skrzy­żo­wa­nie Dia­men­to­wej z Wrotkowska.(jw.)
 50. Obiet­ni­ce dla Abra­mo­wic to wymia­na oświe­tle­nia i nawierzch­ni ul. Wól­czań­skiej, nowy asfalt będzie też na Podleśnej.(jw)
 51. Na Dzie­sią­tej remont cze­ka ul. Her­ber­ta, Kunic­kie­go, Świę­to­chow­skie­go, Przy­byl­skie­go, Sło­wac­kie­go. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-co-zyskaja-abramowice-dziesiata-kosminek-glusk-wrotkow-zemborzyce/ar/13593996
 52. Zmo­der­ni­zo­wa­ny ma być budy­nek po daw­nym Domu Kul­tu­ry Kole­ja­rza. Wybu­do­wa­ne mają być uli­ce: Boya – Żeleń­skie­go, Zamen­ho­fa, Bra­ta Alber­ta, Kun­ce­wi­czo­wej. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-co-zyskaja-abramowice-dziesiata-kosminek-glusk-wrotkow-zemborzyce/ar/13593996
 53. Na Kośmin­ku wybu­do­wa­na ma być ul. Grun­waldz­ka, prze­dłu­żo­na zosta­nie ul. Deku­tow­skie­go. Wyre­mon­to­wa­ny ma być most nad Czer­nie­jów­ce w cią­gu ul. Pawiej.A obok mostu powsta­nie zie­lo­ny skwer prze­zna­czo­ny do wypo­czyn­ku dla mieszkańców(jw.)
 54. Przy szko­le pod­sta­wo­wej nr 15 przy ul. Elek­trycz­nej wybu­do­wa­na będzie hala spor­to­wa. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-co-zyskaja-abramowice-dziesiata-kosminek-glusk-wrotkow-zemborzyce/ar/13593996
 55. Ofer­ta dla Głu­ska to remon­ty nawierzch­ni ulic: Para­fial­nej, Domi­now­skiej, Gra­bow­skie­go oraz prze­bu­do­wa ul. Zorzy. Wzdłuż ul. Zdro­wej poja­wi się oświe­tle­nie. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-co-zyskaja-abramowice-dziesiata-kosminek-glusk-wrotkow-zemborzyce/ar/13593996
 56. Na tere­nie Zembo­rzyc pla­no­wa­na jest remont ul. Kręż­nic­kiej (wraz z wyko­na­niem oświe­tle­ni i chod­ni­ka od Pasiecz­nej do gra­ni­cy mia­sta). Wybu­do­wa­ny będzie wodo­ciąg i kana­li­za­cja w rejo­nie ulic: Star Gaj, Lip­ska, Zio­ło­wa, Zagaj­ni­ko­wa, Marzan­ny, Tęczo­wa i Kręż­nic­ka. https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-krzysztof-zuk-obiecuje-co-zyskaja-abramowice-dziesiata-kosminek-glusk-wrotkow-zemborzyce/ar/13593996
 57. Powsta­ną pla­ny zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go dla Głu­ska, Abra­mo­wic, Zembo­rzyc. To pozwo­li otwo­rzyć tere­ny, obec­nie rol­ni­cze, pod inwe­sty­cje m.in. budow­nic­two jed­no­ro­dzin­ne – wska­zy­wał Żuk. I dodał:- W tej czę­ści mia­sta powsta­nie też nowe Biu­ro Obsłu­gi Miesz­kań­ców. (jw.)

Sylwester Tułajew

 1. Napra­wie­nie ul. Wapien­nej (wodo­ciąg, kana­li­za­cja, uli­ca), (kon­fe­ren­cja pra­so­wa 23 sierp­nia, https://www.facebook.com/tulajew/videos/1893096964066426/),
 2. zwięk­sze­nie rezer­wy celo­wej dla rad dziel­nic do 500 000 zł od 2019 roku (kon­fe­ren­cja pra­so­wa 29 sierp­nia, https://www.facebook.com/tulajew/videos/2099922490273351/),
 3. kon­sul­ta­cje naj­waż­niej­szych inwe­sty­cji z rada­mi dziel­nic (jw.),
 4. budo­wa base­nu przy ul. Odlew­ni­czej w dziel­ni­cy Tata­ry, jeśli zosta­nie ure­gu­lo­wa­ny stan praw­ny dział­ki (jw.),
 5. Nowa szko­ła na Poni­kwo­dzie i roz­bu­do­wa szko­ły na Feli­nie.https://www.facebook.com/tulajew/photos/a.514378678668527/1687304298042620/?type=3&the­ater
 6. Remon­ty ulic: Kali­nowsz­czy­zna, Dożyn­ko­wa, Okrzei i Mon­ta­żo­wa. Doświe­tle­nie w dzielnicach.(jw.),
 7. Wię­cej zie­le­ni (m.in. zie­lo­ny skwer na Feli­nie) oraz wię­cej pla­ców zabaw (przy uli­cy Blusz­czo­wej i Węgla­rza na Poni­kwo­dzie oraz dopo­sa­że­nie pla­ców zabaw przy uli­cy Kory­zno­wej) https://www.facebook.com/tulajew/photos/a.514378678668527/1687304298042620/?type=3&the­ater
 8. Bez­płat­ne obia­dy dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych https://www.facebook.com/tulajew/photos/a.514378678668527/1699955830110800/?type=3&the­ater
 9. Wydzie­lo­ny budżet dedy­ko­wa­ny wyłącz­nie na wspar­cie dla senio­rów https://www.facebook.com/tulajew/photos/a.514378678668527/1699955830110800/?type=3&the­ater
 10. Budo­wa ul. Bery­lo­wej, ul. Rze­szow­skiej, II nit­ki wia­duk­tu od ul.Jana Paw­ła II do pętli przy ul. Fila­re­tów; remont ul. Na sto­ku, ul. Beł­życ­kiej oraz prze­bu­do­wa ul. Sza­se­rów, ul. Bocia­niej, ul. Kaczeń­co­wej wraz z miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi https://twitter.com/tulajew
 11. Budo­wa dro­gi do przy­stan­ku kole­jo­we­go Lublin Zachód https://twitter.com/tulajew
 12. Dokoń­cze­nie reali­za­cji Par­ku Jana Paw­ła II https://twitter.com/tulajew
 13. Moder­ni­za­cja pętli auto­bu­so­wej przy ul. Fila­re­tów https://twitter.com/tulajew
 14. Dekla­ru­je budo­wę 1 000 miesz­kań komu­nal­nych na Feli­nie.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/sylwester-tulajew-obiecal-2-tys-nowych-mieszkan-w-lublinie,n,1000227638.html
 15. Moder­ni­za­cja tego sta­dio­nu jest bar­dzo waż­na, dla­te­go doło­żę wszel­kich sta­rań, aże­by we współ­pra­cy z mini­ster­stwem wygo­spo­da­ro­wać środ­ki w budże­cie mia­sta, aby zmo­der­ni­zo­wać sta­dion przy Al. Zyg­mun­tow­skich.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/stadion-zuzlowy-wsrod-sportowych-obietnic-kandydata-pis-na-prezydenta-lublina,n,1000228166.html
 16. obie­cu­je ponad­to budo­wę boisk tre­nin­go­wych przy Lubel­skim Klu­bie Jeź­dziec­kim. https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/stadion-zuzlowy-wsrod-sportowych-obietnic-kandydata-pis-na-prezydenta-lublina,n,1000228166.html
 17. obie­cał też wspar­cie dla spor­tu mło­dzie­żo­we­go.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/stadion-zuzlowy-wsrod-sportowych-obietnic-kandydata-pis-na-prezydenta-lublina,n,1000228166.html
 18. Będzie­my reali­zo­wać inwe­sty­cje z zakre­su infra­struk­tu­ry osie­dlo­wej, dziel­ni­co­wej, przy­szkol­nej. Bar­dzo waż­ne, aby powsta­wa­ły boiska, aby powsta­wa­ły tere­ny, gdzie mło­dzi ludzie mogą ćwi­czyć, gdzie mło­dzi ludzie mogą tre­no­wać https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/stadion-zuzlowy-wsrod-sportowych-obietnic-kandydata-pis-na-prezydenta-lublina,n,1000228166.html
 19. budo­wę ul. Kor­pu­su Obro­ny Pogra­ni­cza mają­cej być prze­dłu­że­niem ul. Zelwe­ro­wi­cza do Zbo­żo­wej, budo­wę ul. Mac­kie­wi­cza oraz remon­ty ul. Sła­wi­nek, Kaska­do­wej, Skow­ron­ko­wej, Roz­ma­ry­no­wej, Sola­rza, Żela­zo­wej Woli, Arnsz­taj­no­wej i Lesze­tyc­kie­go. https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/zuk-kontra-tulajew-czyli-maraton-konferencji-prasowych-poszlo-o-gorki-czechowskie,n,1000228459.html
 20. Na liście obiet­nic jest rów­nież budo­wa base­nu dla Zespo­łu Szkół nr 12 przy ul. Sła­win­kow­skiej, dobu­do­wy­wa­nie wind w blo­kach miesz­kal­nych w ramach rzą­do­we­go pro­gra­mu Dostęp­ność+. https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/zuk-kontra-tulajew-czyli-maraton-konferencji-prasowych-poszlo-o-gorki-czechowskie,n,1000228459.html
 21. Na pierw­szym miej­scu zna­la­zła się roz­bu­do­wa sys­te­mu moni­to­rin­gu ulicz­ne­go. – Nowe kame­ry powin­ny poja­wić się m.in. w Śród­mie­ścia, na Bro­no­wi­cach, Sta­rym Mie­ście – wska­zy­wał Tuła­jew. Moni­to­ring ma być też roz­bu­do­wy­wa­ny w szko­łach. Kan­dy­dat Pis chce, aby na uli­cach Lubli­na poja­wi­ło się wię­cej patro­li poli­cji. https://kurierlubelski.pl/wiecej-monitoringu-i-patroli-policji-kolejne-obietnice-tulajewa-dla-mieszkancow-lublina/ar/13564984
 22. Tunel pod al. Racła­wic­ki­mi(https://twitter.com/tulajew)
 23. Bez­piecz­ny dom. Oce­na sta­nu tech­nicz­ne­go budyn­ku (zespół) i zwięk­sze­nie środ­ków na remon­ty miesz­kań komu­nal­nych (https://twitter.com/tulajew)
 24. Remon­ty i prze­bu­do­wa dróg: Głę­bo­ka, Pogod­na, al. Racła­wic­kie, Sta­szi­ca(https://twitter.com/tulajew)
 25. Tar­go­­wi­­ska- ochro­na miejsc pra­cy, rewi­ta­li­za­cja tar­go­wisk(https://twitter.com/tulajew)
 26. Prze­bu­do­wa uli­cy Zana, Nad­by­strzyc­kiej, Wal­len­ro­da, Juran­da.https://www.facebook.com/tulajew/photos/a.514378678668527/1726284770811239/?type=3&the­ater
 27. Budo­wa uli­cy Wapien­nej, kana­li­za­cja oraz wodo­ciąg. https://www.facebook.com/tulajew/photos/a.514378678668527/1726284770811239/?type=3&the­ater
 28. Budo­wa szko­ły w dziel­ni­cy Sze­ro­kie. https://www.facebook.com/tulajew/photos/a.514378678668527/1726284770811239/?type=3&the­ater
 29. Reali­za­cja rzą­do­we­go pro­gra­mu Dostęp­ność + (win­dy w blo­kach).https://www.facebook.com/tulajew/photos/a.514378678668527/1726284770811239/?type=3&the­ater

Magdalena Długosz

 1. dwu­krot­ne zwięk­sze­nie środ­ków na budżet oby­wa­tel­ski, zie­lo­ny budżet, ini­cja­ty­wę lokal­na i środ­ki dla rad dziel­nic (kon­fe­ren­cja pra­so­wa, 24 sierp­nia https://radio.lublin.pl/news/lubelski-ruch-miejski-idzie-na-wybory-2578781),
 2. rze­tel­niej pro­wa­dzo­ne kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne (jw.),
 3. uspraw­nie­nie dzia­ła­nia sys­te­mu zarzą­dza­ją­ce­go sygna­li­za­cją świetl­ną oraz stwo­rze­nie spój­nej sie­ci dróg rowe­ro­wych. Mówi też o wyty­cze­niu buspa­sów.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/wybory-do-rady-miasta-lublin-weekend-pelen-kandydatow-zuk-kukiz-lubelski-ruch-miejski,n,1000226380.html
 4. Utwo­rze­nie par­ku kul­tu­ro­we­go. „Pro­gram badaw­czy na temat histo­rii mia­sta” i stwo­rze­nie w Ratu­szu komór­ki ds. este­ty­ki.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/wybory-do-rady-miasta-lublin-weekend-pelen-kandydatow-zuk-kukiz-lubelski-ruch-miejski,n,1000226380.html
 5. Lubel­ską Kar­tę Rodzi­ny Oso­by z Nie­peł­no­spraw­no­ścią. Pozwa­la­ła­by na peł­niej­sze uczest­nic­two w życiu mia­sta, przede wszyst­kim kul­tu­ral­ne­go, rekre­acyj­ne­go, spor­to­we­go https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/wybory-w-lublinie-komitet-miasto-dla-ludzi-lubelski-ruch-miejski,n,1000227215.html
 6. Postu­lu­je­my  ozna­cze­nie miejsc przy­ja­znych dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Kolej­ną kwe­stią jest jakość urzą­dzeń w insty­tu­cjach, urzę­dach i na uczel­niach. Postu­lu­je­my audyt tych miejsc i wdro­że­nie pozy­tyw­nych roz­wią­zań.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/wybory-w-lublinie-komitet-miasto-dla-ludzi-lubelski-ruch-miejski,n,1000227215.html
 7. Dzia­ła­cze obie­cu­ją uspraw­nie­nie komu­ni­ka­cji miej­skiej. Pro­po­nu­ją m.in., by auto­bu­sy jeź­dzi­ły wydzie­lo­ny­mi pasa­mi na całej dłu­go­ści al. Soli­dar­no­ści. – To świet­ne miej­sce, żeby spró­bo­wać wpro­wa­dzić cos w rodza­ju metro­bu­su, szyb­kiej komu­ni­ka­cji łączą­cej węzły prze­siad­ko­we.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/w‑jednym-roku-w-lublinie-przybylo-9-tys-samochodow-jak-usprawnic-ruch-w-miescie,n,1000227863.html
 8. Kolej­ne pomy­sły to pro­jek­to­wa­nie naj­pierw tras komu­ni­ka­cji miej­skiej, a dopie­ro potem nowych osie­dli, ponad­to zmniej­sze­nie licz­by zna­ków dro­go­wych i spraw­dze­nie sys­te­mu inte­li­gent­ne­go zarzą­dza­nia ruchem.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/w‑jednym-roku-w-lublinie-przybylo-9-tys-samochodow-jak-usprawnic-ruch-w-miescie,n,1000227863.html
 9. Czer­wo­ny dywan” dla pasa­że­rów komu­ni­ka­cji komu­ni­ka­cji miej­skiej – są naszy­mi “VIP-ami. https://pl-pl.facebook.com/LubelskiRuchMiejski/
 10. Udo­god­nie­nia spe­cjal­nie dla kie­row­ców – dosko­na­le­nie ist­nie­ją­ce­go sys­te­mu ruchu.https://pl-pl.facebook.com/LubelskiRuchMiejski/
 11. Wspar­cie dla innych rodza­jów ruchu – pie­si, rowe­rzy­ści (reali­za­cja postu­la­tów Poro­zu­mie­nia Rowe­ro­we­go i Pie­sze­go Lubli­na).https://pl-pl.facebook.com/LubelskiRuchMiejski/
 12. były ogro­dy chro­nio­ne przed zabu­do­wą kate­go­rycz­ny­mi i jed­no­znacz­ny­mi zapi­sa­mi pla­nach zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nu opra­co­wy­wa­nych przez miej­skich urzęd­ni­ków i zatwier­dza­nych przez Radę Mia­sta.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/chca-chronic-tereny-zielone-przed-zabudowa,n,1000228257.html
 13. utwo­rze­nie „Zie­lo­nej Sie­ci Rekre­acyj­nej”. – Żeby moż­na było z jed­ne­go tere­nu prze­do­sta­wać się do dru­gie­go bez­ko­li­zyj­nie.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/chca-chronic-tereny-zielone-przed-zabudowa,n,1000228257.html
 14. Pomysł na budo­wę mniej­szych szkół, ale znaj­du­ją­cych się bli­żej domu. Bli­żej domu mia­ły­by być tak­że orga­ni­zo­wa­ne zaję­cia dodat­ko­we, bo „Mia­sto dla Ludzi” pro­po­nu­je utwo­rze­nie w dziel­ni­cach Cen­trów Aktyw­no­ści Lokal­nej.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/w‑lublinie-potrzebne-sa-mniejsze-szkoly-ale-blizej-pomysl-kandydatki,n,1000228411.html
 15. Naszym postu­la­tem jest to, aby mia­sto wdro­ży­ło sys­tem finan­so­wa­nia dzia­łań arty­stycz­nych w prze­strze­ni publicz­nej o for­mie trwa­łej i prze­zna­cza­ło na ten cel środ­ki rok­rocz­nie, żeby sztu­ka w prze­strze­ni była coraz bar­dziej popu­lar­na i widocz­na. https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/lubelski-ruch-miejski-o-finansowaniu-z-budzetu-sztuki-w-przestrzeni-miasta,n,1000228893.html

Jakub Kulesza

 1. ulgi podat­ko­we dla przed­się­bior­ców tj. zwol­nie­nie z podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści przez 36 mie­się­cy od roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści oraz mini­ma­li­za­cja staw­ki podat­ków od środ­ków trans­por­tu. https://lublin.onet.pl/jakub-kulesza-kandydat-na-prezydenta-lublina-prezentuje-program/zljw01c
 2. wpro­wa­dze­nie bez­płat­nych 20-minu­­to­­wych bile­tów par­kin­go­wych.https://lublin.onet.pl/jakub-kulesza-kandydat-na-prezydenta-lublina-prezentuje-program/zljw01c
 3. Dopusz­cze­nie pry­wat­nej komu­ni­ka­cji miej­skiej https://lublin.onet.pl/jakub-kulesza-kandydat-na-prezydenta-lublina-prezentuje-program/zljw01c
 4. pokryć całe mia­sto pla­nem zago­spo­da­ro­wa­nia i umoż­li­wić pro­wa­dze­nie szkół i przed­szko­li przez sto­wa­rzy­sze­nia rodzi­ców i nauczy­cie­li. https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/wybory-do-rady-miasta-lublin-weekend-pelen-kandydatow-zuk-kukiz-lubelski-ruch-miejski,n,1000226380.html
 5. Przy­kła­dem otwar­tych danych, jakie mia­sto powin­no dostar­czać, są infor­ma­cje o wol­nych miej­scach par­kin­go­wych zbie­ra­ne przez czuj­ni­ki, infor­ma­cje o smo­gu, dokład­nym poło­że­niu i zatło­cze­niu w auto­bu­sach, o czuj­ni­kach zamon­to­wa­nych w śmiet­ni­kach. To pozwo­li na powsta­nie apli­ka­cji, któ­re będą te dane zbie­rać i uprzy­jem­niać miesz­kań­com życie. https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/lublin-z-wlasna-kryptowaluta-pomysly-kandydata-na-prezydenta,n,1000227434.html
 6. Kule­sza pro­po­nu­je rów­nież grę budże­to­wą. – Pole­ga­ją­cą na tym, że poprzez apli­ka­cję inter­ne­to­wą miesz­kań­cy mogą sami zapla­no­wać budżet swo­je­go mia­sta. To może być wska­zów­ką dla rad­nych, dla pre­zy­den­ta – doda­je poseł. Suge­ru­je ponad­to „otwar­cie się” mia­sta na kryp­to­wa­lu­ty i umoż­li­wie­nie pła­ce­nia nimi za par­ko­wa­nie i opła­ca­nia podat­ków. – Może­my się przy­go­to­wać na wypusz­cze­nie wła­snej, miej­skiej kryp­to­wa­lu­ty, któ­ra dba­ła­by o dobro­byt nasze­go regio­nuhttps://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/lublin-z-wlasna-kryptowaluta-pomysly-kandydata-na-prezydenta,n,1000227434.html
 7. Jako pre­zy­dent mia­sta wypo­wiem tę dekla­ra­cję – obie­cu­je kan­dy­dat. – W prze­ci­wień­stwie do jed­ne­go z sygna­ta­riu­szy tej decy­zji, pre­zy­den­ta Gdań­ska, nie będę jako pre­zy­dent mia­sta Lublin na wła­sną rękę pró­bo­wał ścią­gać do Lubli­na imi­gran­tów. Po dru­gie nie będę współ­pra­co­wał z rzą­dem przy budo­wie ośrod­ków dla cudzo­ziem­ców na tere­nie mia­sta. Takie ośrod­ki na tere­nie Lubelsz­czy­zny są czte­ry, jak przy­znał sam mini­ster spraw zagra­nicz­nych, za rzą­dów PiS Pol­ska przy­ję­ła 2700 imi­gran­tów w ramach sys­te­mu relo­ka­cji w Unii Euro­pej­skiej, część z nich mogła być roz­lo­ko­wa­na w tych ośrod­kach. Nie będę współ­pra­co­wał z rzą­dem, czy to będzie rząd PiS, czy jaki­kol­wiek inny, przy przyj­mo­wa­niu jakich­kol­wiek imi­gran­tów w ramach takich sys­te­mów jak sys­tem przy­mu­so­wej relo­ka­cji z kra­jów zachod­nich.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/nie-bede-sciagac-imigrantow-obiecuje-kandydat-na-prezydenta-lublina,n,1000227530.html
 8. Postu­lu­je­my, by uli­ce Lubli­na były oświe­tla­ne przez ener­go­osz­częd­ne lam­py LED, któ­re pozwo­lą na zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii o 50 proc. Taka inwe­sty­cja może się zwró­cić nawet w dwa lata .https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/trolejbusy-na-prad-z-dachow-pomysly-kandydata-na-prezydenta-lublina,n,1000227678.html
 9. Kan­dy­da­ci pro­po­nu­ją też ogra­ni­cze­nie wydat­ków na ener­gię elek­trycz­ną zuży­wa­ną przez miej­skie jed­nost­ki. – Postu­lu­je­my zamon­to­wa­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych na wszyst­kich miej­skich dachach, któ­re nada­ją się do tego celu (jw.)
 10. Wyzna­cze­nie w mie­ście jed­nej lub dwóch stref, w któ­rych będzie moż­na legal­nie pić alko­hol w miej­scu publicz­nym .https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/legalne-picie-alkoholu-w-plenerze-pomysl-kandydata-na-prezydenta-lublina,n,1000227710.html
 11. Prze­ka­zy­wa­nie szkół zain­te­re­so­wa­nym sto­wa­rzy­sze­niom rodzi­ców .https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/rodzice-beda-mogli-przejmowac-szkoly-obiecuje-kandydat-na-prezydenta-lublina,n,1000228174.html
 12. decy­zja w spra­wie przy­szło­ści górek cze­chow­skich powin­na nale­żeć do miesz­kań­ców Lubli­na. – Nie w for­mie nie­wią­żą­cych kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, któ­re są bar­dzo nie­ja­sne, męt­ne, zata­ja­ne, ale w for­mie wią­żą­ce­go, lokal­ne­go refe­ren­dum – pro­po­nu­je kan­dy­dat, któ­ry już wcze­śniej zapo­wie­dział, że co rok będzie orga­ni­zo­wać refe­ren­da w waż­nych dla mia­sta spra­wach. Jako jed­ną z takich spraw wymie­nia wła­śnie przy­szłość górek. – Każ­da pro­po­zy­cja, jaka się poja­wi ze stro­ny dewe­lo­pe­ra powin­na być omó­wio­na nie tyl­ko w ramach kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych, ale też refe­ren­dum lokal­ne­go.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/co-zrobic-z-gorkami-czechowskimi-pomysl-kandydata,n,1000228344.html
 13. Każ­dy, kto chciał­by odku­pić od mia­sta zaj­mo­wa­ny przez sie­bie lokal miał­by dosta­wać 20 proc. zniż­ki plus 2 proc. za każ­dy rok zamiesz­ka­nia. Dzię­ki temu najem­ca z 5‑letnim sta­żem mógł­by odku­pić miesz­ka­nie z 30-pro­­ce­n­to­­wą boni­fi­ka­tą, a np. loka­tor z 30-let­nim sta­żem dostał­by aż 80 proc. raba­tu. Prze­ję­cie loka­lu na takich zasa­dach było­by moż­li­we przez rok, co mia­ło­by zachę­cić najem­ców do jak naj­szyb­sze­go wyku­pie­nia miesz­kań.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/lokatorom-ma-byc-latwiej-wykupowac-mieszkania-komunalne-kandydat-proponuje,n,1000228410.html
 14. Pro­po­nu­je­my wyna­ję­cie np. lokal­nym czy glo­bal­nym kon­cer­nom, w for­mie licy­ta­cji, nazwę nowo powsta­łe­go ron­da, skwe­ru, par­ku czy mostu na okres pię­ciu lat. Wła­sna nazwa ron­da to świet­na rekla­ma o zasię­gu świa­to­wym https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-wynajma-nazwe-ronda-mostu-albo-skweru-i-splaca-dzieki-temu-dlugi-miasta-pomysl-jakuba-kuleszy-na-splate-zadluzenia/ar/13566822
 15. Miej­ską prze­strzeń mógł­by wyna­jąć każ­dy kto może zapła­cić. – Pra­wo do nazwy mia­ło­by przy­słu­gi­wać przez pięć lat. Po upły­wie tego okre­su nazwę będzie moż­na wyna­jąć ponow­nie, bądź nadać tra­dy­cyj­ną nazwę. Lublin nie jest w sta­nie kon­ku­ro­wać z naj­więk­szy­mi mia­sta­mi Euro­py kosz­tow­ny­mi inwe­sty­cja­mi w infra­struk­tu­rę czy niski­mi podat­ka­mi, gdyż to wła­dza cen­tral­na usta­la ich wyso­kość. Może­my jed­nak stwo­rzyć inno­wa­cyj­ne ramy praw­ne, któ­re zachę­cą do loko­wa­nia pie­nię­dzy u nas w mie­ście https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-wynajma-nazwe-ronda-mostu-albo-skweru-i-splaca-dzieki-temu-dlugi-miasta-pomysl-jakuba-kuleszy-na-splate-zadluzenia/ar/13566822
 16. Kule­sza obie­cu­je zwięk­sze­nie tej kwo­ty do 350 tys. zł a w przy­pad­ku dziel­nic, na tere­nie któ­rych jest dużo budyn­ków, tere­nów nale­żą­cych do mia­sta do 500 000 zło­tych.https://kurierlubki.pl/wybory-2018-jakub-kulesza-129-tys-zl-dla-rad-dzielnic-na-inwestycje-dla-mieszkancow-to-za-malo/ar/13579238
 17. pro­po­zy­cję doty­czą­cą zmia­ny zasad roz­dzie­la­nia pie­nię­dzy dla rad dziel­nic. – Chce­my tak­że, aby nie­wy­ko­rzy­sta­ne pie­nią­dze prze­cho­dzi­ły na następ­ny rok. Kule­sza pro­po­nu­je prze­zna­cze­nie 1 proc. budże­tu na tzw. budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny. Wspo­mi­na o stwo­rze­niu apli­ka­cji „mapa potrzeb Lubli­na”. Pro­po­nu­je też, by to sami miesz­kań­cy w dro­dze corocz­ne­go refe­ren­dum usta­la­li, któ­re inwe­sty­cje miej­skie są waż­niej­sze.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/jakub-kulesza-chce-przeznaczyc-wiecej-pieniedzy-dla-rad-dzielnic,n,1000228892.html

Joanna Kunc

 1. Budżet Aka­de­mic­ki”. Zastrze­ga za to, że zespo­ły badaw­cze musia­ły­by co naj­mniej w poło­wie skła­dać się z naukow­ców do 35. roku życia. (https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/joanna-kunc-sklada-obietnice-studentom-i-naukowcom,n,1000226591.html)
 2. naj­lep­si dosta­ją pra­cę” dla zdol­nych absol­wen­tów wyż­szych uczel­ni i szkół bran­żo­wych (https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/joanna-kunc-sklada-obietnice-studentom-i-naukowcom,n,1000226591.html)
 3. dar­mo­wa komu­ni­ka­cja miej­ska dla stu­den­tów https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/joanna-kunc-sklada-obietnice-studentom-i-naukowcom,n,1000226591.html)
 4. likwi­da­cja dwóch eta­tów zastęp­cy pre­zy­den­ta mia­sta. Zamiast czte­rech mia­ło­by być ich dwóch. Były­by też cię­cia zarob­ków pre­ze­sów miej­skich spół­ek. – Zara­bia­ją bli­sko trzy razy tyle co pre­zy­dent https://kurierlubelski.pl/wybory-2018-w-lublinie-joanna-kunc-najpierw-szkoly-a-potem-budowa-stadionu-zuzlowego/ar/13532124
 5. ogra­ni­cze­nie wypła­ca­nych urzęd­ni­kom pre­mii do mak­sy­mal­nie 20 proc. rocz­nych zarobków.(jw.)
 6. żeby pie­nią­dze wypła­ca­ne wła­ści­cie­lom kamie­nic, blo­ków (za to, że eks­mi­to­wa­ni miesz­kań­cy nie otrzy­mu­ją miesz­kań socjal­nych) zain­we­sto­wać w budo­wę czy remont loka­li miejskich.(jw.)
 7. Pla­nu­je budo­wę nowych szkół. – Przy­naj­mniej trzech. Były­by to mniej­sze pla­ców­ki, bli­sko miej­sca zamiesz­ka­nia od któ­re­go było­by mak­sy­mal­nie 20 minut pieszo.(jw)
 8. zmia­na meto­dy nali­cza­nia miesz­kań­com opła­ty za wywóz śmie­ci. – Naj­bar­dziej sku­tecz­nym spo­so­bem jest nali­cza­nie od oso­by https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/stadion-zuzlowy-ma-czekac-kandydatka-na-prezydenta-lublina-ma-inny-pomysl,n,1000227699.html
 9. Następ­ny pomysł to odło­że­nie na póź­niej budo­wy sta­dio­nu żuż­lo­we­go i wybu­do­wa­nie w pierw­szej kolej­no­ści nowych szkół. – Sta­dion powsta­nie, acz­kol­wiek przed nim powsta­ną na pew­no pla­ców­ki oświa­to­we (jw.)

Marian Kowalski

 1. rezy­gna­cja z pre­zy­denc­kie­go upo­sa­że­nia. – W cało­ści będę prze­zna­czał wyna­gro­dze­nie na cele dobro­czyn­ne. https://lublin.onet.pl/lublin-marian-kowalski-przedstawil-swoj-program-wyborczy/7vnjs2k
 2. przy­wró­ce­nia her­bu mia­sta z kozioł­kiem i zapo­wia­da wpro­wa­dze­nie zaka­zu sto­so­wa­nia w pro­mo­cji mia­sta innych zna­ków. https://lublin.onet.pl/lublin-marian-kowalski-przedstawil-swoj-program-wyborczy/7vnjs2k
 3. utwo­rze­niu miej­skie­go przed­się­bior­stwa, któ­re zaj­mie się zbiór­ką i segre­ga­cją odpa­dów komu­nal­nych, zacho­wa­nie tar­go­wisk miej­skich i usu­nię­cie barier utrud­nia­ją­cych par­ko­wa­nie w cen­trum, obniż­kę czyn­szu dla lokal­nych przed­się­bior­ców oraz wpro­wa­dze­nie nagród dla urzęd­ni­ków „Daj pomysł, dosta­niesz pie­nią­dze”.https://lublin.onet.pl/lublin-marian-kowalski-przedstawil-swoj-program-wyborczy/7vnjs2k
 4. Jeste­śmy prze­ciw­ni przyj­mo­wa­niu tzw. uchodź­ców. Chce­my uła­twić powrót Pola­kom ze wscho­du pomóc prze­śla­do­wa­nym far­me­rom z RPA.https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 5. Nie uzna­je­my rosz­czeń mająt­ko­wych wyni­ka­ją­cych ze skut­ków II woj­ny świa­to­wej.https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 6. Zmia­na zadań stra­ży Miej­skiej (jw.).
 7. Dość prze­śla­do­wa­nia kie­row­ców. Remon­ty ulic w godzi­nach noc­nych, wię­cej bez­płat­nych miejsc par­kin­go­wych, usu­nię­cie słup­ków, odsu­nię­cie par­ko­me­trów, donic, itp. od kra­węż­ni­ków. Budo­wa par­kin­gów piętrowych(jw.)
 8. Rad­ni nie mogą zasia­dać w zarzą­dach spół­ek komu­nal­nych. (jw).
 9. Zacho­wa­nie i moder­ni­za­cja tar­go­wisk miej­skich.https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 10. Zwol­nie­nie loka­li gastro­no­micz­nych z opłat za ogród­ki jako rekom­pen­sa­ta za prze­dłu­ża­ją­cy się remont dep­ta­ka, jako rekom­pen­sa­ta za prze­dłu­ża­ją­cy się remont dep­ta­ka. https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 11. Odide­olo­gi­zo­wa­nie insty­tu­cji kul­tu­ry. https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 12. Nie wyprze­da­wa­nie spół­ek miej­skich o cha­rak­te­rze infra­struk­tu­ral­nym (media, trans­port), https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 13. Sprze­daż loka­li użyt­ko­wych lub obniż­ka czyn­szów (jw.).
 14. Pre­fe­ro­wa­nie firm lokal­nych przy pro­jek­tach i inwe­sty­cjach.https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 15. Daj pomysł dosta­niesz pie­nią­dze” oso­by kre­atyw­ne będą wyna­gra­dza­ne. https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 16. wywóz i sor­to­wa­nie śmie­ci bez­po­śred­nio w gestii mia­sta. Roz­sąd­na segre­ga­cja odpa­dów. https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 17. Zakaz zacho­wań obsce­nicz­nych w prze­strze­ni publicz­nej (jw.)
 18. Nie­kon­ku­ro­wa­nie przez mia­sto z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi (jw.)
 19. Zmia­na godzin pra­cy urzę­dów miej­skich dla wygo­dy miesz­kań­ców. https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 20. Nie zagęsz­cza­nie zabu­do­wy o gór­ki Cze­chow­skie zie­lo­ny­mi płu­ca­mi Lubli­na. https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 21. Przy­go­to­wa­nie do sytu­acji kry­zy­so­wych (schro­ny, kuch­nie polo­we, itp.)https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 22. Han­del na Dep­ta­ku (kwia­ciar­ki, buki­ni­ści, itp.)(jw.)
 23. Pod­wyż­ki wyna­gro­dzeń dla kie­row­ców komu­ni­ka­cji miej­skiej. https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 24. Przy­wró­ce­nie Tur­nie­ju Rycer­skie­go. https://www.facebook.com/kwwMyzLublina/photos/a.2132212623661404/2144883039061029/?type=3&the­ater
 25. nie pozwo­lę na bra­nie kolej­nych kre­dy­tów, na mar­no­wa­nie środ­ków unij­nych. Trze­ba dopro­wa­dzić do sytu­acji takiej, że ten pół­to­ra­mi­liar­do­wy dług, do któ­re­go się pan pre­zy­dent przy­zna­je, resz­ty nie zna­my, będzie spła­co­ny. Jak? Bar­dzo pro­sto: Niem­cy zbu­rzy­li Lublin, Niem­cy zapła­cą.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/niemcy-powinni-zaplacic-za-zniszczenie-lublina-pomysl-kandydata,n,1000227928.html
 26. stwo­rze­nie wybie­gów dla psów na tere­nie każ­de­go osie­dla oraz „zakaz homo­pro­pa­gan­dy w prze­strze­ni publicz­nej”.https://www.dziennikwschodni.pl/wybory-2018/niemcy-powinni-zaplacic-za-zniszczenie-lublina-pomysl-kandydata,n,1000227928.html

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy