Rozlicz PIT w Lublinie i przekaż 1% lubelskim OPP

No Com­ments

Wkrót­ce roz­pocz­nie się sezon roz­li­czeń podat­ko­wych. Urząd mia­sta co roku pro­wa­dzi akcje „Roz­licz PIT w Lubli­nie”. Miesz­kań­cy, któ­ry roz­li­czą swój poda­tek w naszym mie­ście, wezmą udział w loso­wa­niu nagród o łącz­nej war­to­ści pra­wie 100 tys. zł. Zawnio­sko­wa­li­śmy do Pre­zy­den­ta, aby przy oka­zji akcji zachę­cić miesz­kań­ców do prze­ka­zy­wa­nia 1% podat­ku lubel­skim orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicznego.

Unia Metro­po­lii Pol­skich alar­mu­je, że wsku­tek Pol­skie­go Ładu orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we mogą stra­cić jed­ną czwar­tą środ­ków, prze­ka­zy­wa­nych przez podat­ni­ków w ramach 1% podat­ku dochodowego.

W Lubli­nie swo­ją sie­dzi­bę ma ok. 150 orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych o sta­tu­sie pożyt­ku publicz­ne­go (OPP). W ub. roku zebra­ły w sumie 7,6 mln zł z tytu­łu odpi­sów w ramach 1% podat­ku. Te pie­nią­dze zosta­ły „zain­we­sto­wa­ne” w Lubli­nie: w pomoc spo­łecz­ną, ochro­nę zdro­wia, kul­tu­rę, roz­wój spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i inne sfe­ry pożyt­ku publicznego.

Ponad­to, według uzy­ska­nych przez nas danych z I i III Urzę­du Skar­bo­we­go w Lubli­nie, w ub. roku nie­co ponad 60% miesz­kań­ców Lubli­na roz­li­cza­ją­cych PIT-37 prze­ka­za­ło 1% podat­ku. Nato­miast w roku 2020 było to ponad 70%. Może to wyni­kać z wpro­wa­dzo­nej usłu­gi „Twój e‑PIT”, któ­ra auto­ma­tycz­nie roz­li­cza podat­ni­ków, pomi­ja­jąc wska­za­nie OPP do prze­ka­za­nia 1% podat­ku. Według danych Mini­ster­stwa Finan­sów, w ub. roku przez usłu­gę Twój e‑PIT zło­żo­no ponad 10 mln zeznań podat­ko­wych (rok wcze­śniej 9 mln).

W związ­ku z powyż­szym, aby prze­ciw­dzia­łać skut­kom podat­ko­wym Pol­skie­go Ładu, na któ­re ska­zu­je Unia Metro­po­lii Pol­skich, zachę­cić i przy­zwy­cza­ić miesz­kań­ców Lubli­na do wspie­ra­nia lokal­nych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, na pod­sta­wie art. 241 kpa wnio­sku­je­my, aby w tego­rocz­nej edy­cji kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej „Roz­licz PIT w Lubli­nie” wpro­wa­dzić zachę­tę do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lubel­skim OPP, poprzez wpro­wa­dze­nie dodat­ko­we­go losu na lote­rii dla osób, któ­re prze­ka­za­ły 1% podat­ku lubel­skim OPP.

Ponad­to wnio­sku­je­my, aby na stro­nach zwią­za­nych z akcją, mate­ria­łach pro­mo­cyj­nych oraz w infor­ma­cjach pra­so­wych była zawar­ta infor­ma­cja i zachę­ta do prze­ka­za­nia 1% podat­ku na rzecz lubel­skich orga­ni­za­cji pożyt­ku publicznego.

2022.01.21 Roz­licz PIT i 1% (1)

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy