Zostań wolontariuszem Fundacji Wolności

No Com­ments

Kim jeste­śmy
Nasza fun­da­cja zaj­mu­je się edu­ka­cją eko­no­micz­ną i dzia­ła­nia­mi na rzecz roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego.

Kil­ka kon­kre­tów o nas:

  • Jeste­śmy lokal­ną orga­ni­za­cją typu watch-dog (pro­wa­dzi­my Bada­nie Aktyw­no­ści Rad­nych, Moni­to­ring Fun­du­szu Kor­ko­we­go, Moni­to­ring Sportu).
  • Dąży­my do więk­szej par­ty­cy­pa­cji (Budżet Oby­wa­tel­ski, Ini­cja­ty­wa Lokalna)
  • Sze­rzy­my edu­ka­cję eko­no­micz­ną i posta­wy przed­się­bior­cze (Eko­no­mia w Dzia­ła­niu, Stu­denc­ki Port­fel, Postaw na Kre­dyt Stu­denc­ki, Liga Cashflow)
  • Dzia­ła­my na rzecz śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go (Infor­ma­tor Akademikowy)

Kogo szu­ka­my
Zapra­sza­my do współ­pra­cy przede wszyst­kim oso­by mło­de – lice­ali­stów i stu­den­tów. Oso­by ambit­ne i chcą­ce roz­wi­jać swo­je pasje, zwią­za­ne z dzia­łal­no­ścią spo­łecz­ną, wie­dzą o spo­łe­czeń­stwie, eko­no­mią, przed­się­bior­czo­ścią, pra­cą w orga­ni­za­cjach pozarządowych.

Z nami nauczysz się przy­go­to­wy­wa­nia i koor­dy­na­cji pro­jek­tów, poznasz nowych ludzi oraz zdo­bę­dziesz doświad­cze­nie w dzia­łal­no­ści społecznej.

Roz­wój jest dla nas koniecz­no­ścią, dla­te­go też poświę­ca­my wie­le ener­gii, aby urze­czy­wist­nić postę­py wolon­ta­riu­szy i współ­pra­cow­ni­ków Fun­da­cji. Samo­do­sko­na­le­nie i efek­tyw­na współ­pra­ca  pozo­sta­ją pod­sta­wą naszej etyki.

Umoż­li­wia­my zali­cze­nie prak­tyk studenckich.

Napisz do nas maila wpi­su­jąc w tytu­le wia­do­mo­ści „Wolon­ta­riat”: kontakt@fundacjawolnosci.org

Chcesz wie­dzieć o nas wię­cej? Prze­czy­taj stro­nę o „nas”.

Michal konferencja-9773gieldaSzkolenie w projekcie Ekonomia w Działaniu

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy