Masz dwa tygodnie na złożenie wniosku o kredyt studencki

No Com­ments

Tyl­ko do 15 listo­pa­da możesz zło­żyć w jed­nym z oddzia­łów czte­rech ban­ków wnio­sek o udzie­le­nie pre­fe­ren­cyj­ne­go kre­dy­tu studenckiego.

Jest on współ­fi­nan­so­wa­ny przez pań­stwo, dzię­ki cze­mu warun­ki korzy­sta­nia z nie­go są bar­dzo atrak­cyj­ne. Opro­cen­to­wa­nie spła­ca­nych aktu­al­nie kre­dy­tów stu­denc­kich wyno­si ok. 3%. Kre­dyt pobie­rasz przez okres stu­diów, w tran­szach po 600 zł mie­sięcz­nie, a zaczy­nasz spła­cać dopie­ro po dwóch latach od uzy­ska­nia dyplo­mu (przez ten czas odset­ki nie są naliczane).

Fun­da­cja Wol­no­ści zachę­ca stu­den­tów z nie­za­moż­nych rodzin do ubie­ga­nia się o kre­dyt stu­denc­ki oraz prze­zna­cze­nie go do roz­wo­ju wła­snych kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści, co pozwo­li zapro­cen­to­wać w przyszłości.

Zapra­sza­my do odsłu­cha­nia audy­cji poświę­co­nych kre­dy­tom stu­denc­kim, któ­re były emi­to­wa­ne w Radio Cen­trum. Audy­cję „Stu­denc­ki Port­fel” pro­wa­dzą redak­tor Piotr Nowak oraz pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści Krzysz­tof Jaku­bow­ski.logo radio centrum

Audy­cja w Radio Cen­trum cz. 1 – 19.10.2012

Audy­cja w Radio Cen­trum cz. 2 – 26.10.2012

Zapo­znaj się rów­nież z poniż­szą pre­zen­ta­cją, któ­ra wyja­śni Ci naj­waż­niej­sze kwe­stie zwią­za­ne z pre­fe­ren­cyj­ny­mi kre­dy­ta­mi studenckim:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy