Wyniki oceny formalnej projektów

No Com­ments

Zespół oce­nia­ją­cy pod kątem for­mal­nym pro­jek­ty zgło­szo­ne przez miesz­kań­ców zakoń­czył swo­ją pra­cę. Z 333 oce­nio­nych pro­jek­tów, za moż­li­we do ewen­tu­al­nej reali­za­cji uzna­no 233. W przy­pad­ku 100 pro­jek­tów uzna­no, że nie ma moż­li­wo­ści praw­nych zre­ali­zo­wa­nia ich w 2015 r. W swo­jej pra­cy Zespół poszu­ki­wał moż­li­wo­ści for­mal­nej zre­ali­zo­wa­nia jak naj­więk­szej ilo­ści pro­jek­tów. Z tych też powo­dów, w czę­ści pro­jek­tów oce­nio­nych pozy­tyw­nie, zazna­czo­no zakres prac jaki będzie moż­li­wy do wyko­na­nia. W dniu dzi­siej­szym pro­jek­ty wraz z opi­nia­mi zosta­ną prze­ka­za­ne Komi­sji Doraź­nej Rady Mia­sta Lublin, celem zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi pra­cy Zespo­łu. Jed­no­cze­śnie dziś publi­ku­je­my wyni­ki prac zespo­łu. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z opi­nia­mi jakie zosta­ły sfor­mu­ło­wa­ne przez Zespół oce­nia­ją­cy projekty.

źró­dło: www.obywatelski.lublin.pl

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy