Zapraszamy na spotkanie podsumowujące monitoring funduszu korkowego

No Com­ments

W dniu 30 wrze­śnia 2014 roku o godzi­nie 15:00 w Lubel­skim Cen­trum Aktyw­no­ści Oby­wa­tel­skiej, któ­re mie­ści się przy uli­cy ul. Lesz­czyń­skie­go 23 w sali numer 13 (par­ter) odbę­dzie się spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce dru­gi *oby­wa­tel­ski moni­to­ring fun­du­szu kor­ko­we­go w Lublinie*.

Na spo­tka­niu tym chce­my zapre­zen­to­wać wyni­ki moni­to­rin­gu trwa­ją­ce­go od stycz­nia 2014 rok a obej­mu­ją­ce­go swo­im zakre­sem rok 2012. Obsza­rem moni­to­rin­gu obję­ty był fun­dusz kor­ko­wy. Fun­dusz kor­ko­wy to umow­na nazwa środ­ków finan­so­wych wyod­ręb­nio­nych w budże­cie mia­sta z prze­zna­cze­niem na dzia­ła­nia słu­żą­ce roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów wyni­ka­ją­cych z uza­leż­nień alko­ho­lo­wych i nar­ko­ty­ko­wych. Sam oby­wa­tel­ski moni­to­ring fun­du­szu kor­ko­we­go jest dzia­ła­niem z zakre­su kon­tro­li spo­łecz­nej, w ramach któ­re­go moni­to­ru­ją­cy dążąc do obiek­tyw­no­ści bada­ją pro­ce­du­ry, zgod­ność z pra­wem, spo­so­by two­rze­nia pla­nów i wydat­ko­wa­nia publicz­nych środ­ków finan­so­wych. Na pod­sta­wie prze­pro­wa­dzo­nych badań sfor­mu­ło­wa­li­śmy rekomendacje.

Na spo­tka­nie zapra­sza­my w szcze­gól­no­ści pod­mio­ty reali­zu­ją­ce zada­nia z fun­du­szu kor­ko­we­go w ramach Gmin­ne­go Pro­gra­mu Pro­fi­lak­ty­ki i Roz­wią­zy­wa­nia Pro­ble­mów Alko­ho­lo­wych. Na spo­tka­niu obec­ni będą też urzęd­ni­cy z Wydzia­łu Zdro­wia i Spraw Spo­łecz­nych Urzę­du Mia­sta Lublin. Po pre­zen­ta­cji wyni­ków moni­to­rin­gu i przed­sta­wie­niu reko­men­da­cji, liczy­my na dys­ku­sję na temat przed­sta­wio­nych reko­men­da­cji, wad i zalet Gmin­ne­go Pro­gra­mu oraz ewen­tu­al­nych pro­ble­mów pod­mio­tów reali­zu­ją­cych zada­nia z fun­du­szu korkowego.

Z tre­ścią rapor­tu mogą się Pań­stwo zapo­znać na stro­nie Fun­dusz Kor­ko­wy 2014, w zakład­ce Nasze projekty.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy