Członkowie Rad Dzielnic dostaną wyższe diety

No Com­ments

W przy­szły czwar­tek Rada Mia­sta Lublin pod­nie­sie wyso­kość diet dla człon­ków Rad Dziel­nic. Pod­wyż­ki wynio­są 41%. To sku­tek pety­cji zło­żo­nej przez naszą fundację.

Wzrost wyso­ko­ści diet dla rad dziel­nic to efekt naszej ubie­gło­rocz­nej pety­cji. Wnio­sko­wa­li­śmy wów­czas o 50% pod­wyż­ki. Rad­ni się nie zgo­dzi­li, ale przy­zna­li rację, że kwo­ty nale­ży zre­wa­lo­ry­zo­wać. Zwró­ci­li się do pre­zy­den­ta o przy­go­to­wa­nie pro­jek­tu nowych sta­wek. Po kon­sul­ta­cjach z rada­mi dziel­nic pre­zy­dent przed­sta­wił pro­po­zy­cję pod­wy­żek o 41%.

Nowe staw­ki zaczną obo­wią­zy­wać od stycz­nia br.

W poprzed­nich latach wzro­sły die­ty miej­skich rad­nych (66%), pre­zy­den­ta (53%) oraz komi­sji alko­ho­lo­wej (55%).

Będzie pod­wyż­ka diet dla człon­ków Rad Dzielnic

Diety dla Rad Dzielnic

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy