Dołącz do monitoringu samorządowej kampanii wyborczej

No Com­ments

Zapra­sza­my do wspól­ne­go moni­to­rin­gu kam­pa­nii wybor­czej w tego­rocz­nych wybo­rach samorządowych.

Szu­ka­my osób, które:

  • miesz­ka­ją w woje­wódz­twie lubel­skim (szcze­gól­nie zapra­sza­my oso­by z małych gmin),
  • są nie­za­leż­ne i nie będą kan­dy­do­wać w wybo­rach (ani ich naj­bliż­si — rodzice/małżonkowie/dzieci),
  • chcą przy­pil­no­wać, aby samo­rzą­do­wa kam­pa­nia wybor­cza była uczciwsza,
  • mogą poświę­cić kil­ka godzin w mie­sią­cu na obser­wa­cję kam­pa­nii (w okre­sie luty-kwiecień),

Ofe­ru­je­my:

  • spo­tka­nie w Lubli­nie, na któ­rym wyja­śni­my, na czym będzie pole­gał monitoring,
  • wspar­cie eks­perc­kie i techniczne,
  • wyko­rzy­sta­nie wyni­ków Two­jej pra­cy do wpro­wa­dze­nia zmian w pra­wie wyborczym,

Zgłoś się już teraz, wypeł­nij krót­ki for­mu­larz zgłoszeniowy.

GMF logo

Moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej 2024 jest finan­so­wa­ny przez Ger­man Mar­shall Fund w ramach kon­kur­su dla lokal­nych watch­do­gów „Enga­ging Cen­tral Europe”.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy