Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Tag Archives: monitoring

Sprawdź swoją radę dzielnicy!

Szu­ka­my wolon­ta­riu­szy chęt­nych do moni­to­ro­wa­nia swo­ich rad dziel­nic Chcesz wspól­nie z nami spraw­dzić funk­cjo­no­wa­nie rad dziel­nic w Lubli­nie? Zdia­gno­zo­wać pro­ble­my i zapro­po­no­wać zmia­ny?…
Con­ti­nue reading
Spotkanie nt. funduszu korkowego w Lublinie

Relacja ze spotkania podsumowującego monitoring funduszu korkowego

Wczo­raj w ratu­szu odby­ła się pre­zen­ta­cja wyni­ków spo­łecz­ne­go moni­to­rin­gu fun­du­szu kor­ko­we­go, któ­ry w Lubli­nie pro­wa­dzi­ła Fun­da­cja Wol­no­ści w ramach ogól­no­pol­skiej akcji „Masz Głos,…
Con­ti­nue reading
szkolenie obywatelski monitoring sportu

Szkolenie nt. monitoringu sportu

W dniach 14–16 wrze­śnia wzię­li­śmy udział w szko­le­niu w Kon­stan­ci­nie-Jezior­na pod War­sza­wą, któ­re zain­au­gu­ro­wa­ło oby­wa­tel­ski moni­to­ring spor­tu. Fun­da­cja Wol­no­ści jest jedy­ną orga­ni­za­cją, któ­ra…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!