Rusza nabór projektów do BO 2018

No Com­ments

Ruszył nabór pro­jek­tów do Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go na 2018 rok. Podob­nie jak w ubie­głym roku mamy do roz­dy­spo­no­wa­nia 15 mln zł, z cze­go 9 000 000 zł będzie prze­zna­czo­ne na pro­jek­ty małe, a6 000 000 zł na duże.

Od dzi­siaj każ­da miesz­ka­ją­ca w Lubli­nie oso­ba może napi­sać swój wła­sny wnio­sek. For­mu­larz nale­ży wypeł­nić w wer­sji elek­tro­nicz­nej na stro­nie www.obywatelski.lublin.eu, wydru­ko­wać i zło­żyć w Biu­rze Obsłu­gi Miesz­kań­ców Urzę­du Mia­sta Lublin. W tym roku cze­ka nas kil­ka nowo­ści. Nie będzie­my musie­li dołą­czać do nie­go listy osób popie­ra­ją­cych pro­jekt. Zmia­ny doty­czą tak­że war­to­ści projektów:

  • mały będzie zamy­kał się w gra­ni­cach 25 000 zł – 300 000 zł,
  • duży: 300 001 zł – 1 200 000 zł.

Duży pro­jekt będzie mógł mieć wyłącz­nie cha­rak­ter inwe­sty­cyj­ny (m.in. budo­wa, remont, prze­bu­do­wa), a do kosz­to­ry­su koniecz­ne będzie wpi­sa­nie przy­go­to­wa­nia doku­men­ta­cji pro­jek­to­wej. Sza­cun­ko­wo sta­no­wi ona oko­ło 5 % war­to­ści pla­no­wa­nych prac. Pomoc­nym może oka­zać się cen­nik miej­ski, zawie­ra­ją­cy naj­po­pu­lar­niej­sze pozy­cje wpi­sy­wa­ne do projektów.

Pro­jek­ty muszą być zlo­ka­li­zo­wa­ne na grun­tach miej­skich i być moż­li­we do reali­za­cji w cią­gu 1 roku kalen­da­rzo­we­go. Ich tema­ty­ka powin­na być zgod­na z zada­nia­mi wła­sny­mi gmi­ny, wyni­ka­ją­cy­mi z usta­wy o samo­rzą­dzie gminnym.

Tego­rocz­ną nowo­ścią jest tak­że zagwa­ran­to­wa­nie kwo­ty 150 000 zł dla każ­dej z dziel­nic. Jeże­li w wyni­ku gło­so­wa­nia na danej dziel­ni­cy nie wygra żaden pro­jekt, do reali­za­cji zosta­nie skie­ro­wa­ny wła­śnie wnio­sek opie­wa­ją­cy na mak­sy­mal­nie 150 000 zł. Pod warun­kiem, że taki zosta­nie zgło­szo­ny. War­to więc już pomy­śleć o tym rozwiązaniu.

Pomy­sły moż­na zgła­szać do 31 maja 2017 roku do godzi­ny 18. Po tym ter­mi­nie Zespół zada­nio­wy ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go roz­pocz­nie oce­nę for­mal­ną pro­jek­tów. Do koń­ca czerw­ca pozna­my jej wyni­ki. Auto­rzy i autor­ki będą mie­li 7 dni od daty opu­bli­ko­wa­nia oce­ny na zło­że­nie for­mal­ne­go odwo­ła­nia od niej.

Gło­so­wa­nie na pro­jek­ty roz­pocz­nie się 25 wrze­śnia 2017 r. i potrwa do 10 paź­dzier­ni­ka 2017 roku.

Wzo­rem lat ubie­głych gło­so­wać moż­na w for­mie papie­ro­wej i elek­tro­nicz­nej. Gło­so­wa­nie w for­mie papie­ro­wej odby­wać się będzie oso­bi­ście. Upraw­nie­ni są w tym roku wszy­scy miesz­kań­cy i miesz­kan­ki Lubli­na, nie­za­leż­nie od wie­ku. Oso­by nie­peł­no­let­nie będą gło­so­wa­ły oraz skła­da­ły pro­jek­ty za zgo­dą rodzi­ców lub  opie­ku­nów prawnych.

Gło­so­wać moż­na na jeden pro­jekt mały i jeden pro­jekt duży.

źró­dło: lublin.eu

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy