Będzie podwyżka diet dla członków Rad Dzielnic

No Com­ments

W minio­ną śro­dę Rad­ni z Komi­sji Skarg, Wnio­sków i Pety­cji jed­no­gło­śnie stwier­dzi­li, że nale­ży pod­nieść die­ty w Radach Dzielnic.

Naj­pierw gło­sa­mi Klu­bu Rad­nych Krzysz­to­fa Żuka odrzu­ci­li pety­cję (wynik gło­so­wa­nia: 4 gło­sy za odrzu­ce­niem pety­cji, 3 prze­ciw­ko odrzu­ce­niu). Zaraz potem prze­wod­ni­czą­cy komi­sji Mar­cin Bubicz zapro­po­no­wał dezy­de­rat do Pre­zy­den­ta w spra­wie pod­ję­cia prac nad zmia­ną uchwa­łą w spra­wie diet. Zapro­te­sto­wa­ła rad­na Mał­go­rza­ta Sucha­now­ska, któ­ra naci­ska­ła, aby napi­sać o „pod­wyż­kach diet” a nie o „zmia­nie uchwa­ły”. Osta­tecz­nie rad­ni jed­no­gło­śnie pod­ję­li dezy­de­rat, uwzględ­nia­ją­cy uwa­gi pani rad­nej. Real­ne wyda­je się wpro­wa­dze­nie pod­wy­żek w przy­szłym roku.

Pod­czas posie­dze­nia głos zabrał Ryszard Milew­ski, prze­wod­ni­czą­cy zarzą­dy dziel­ni­cy Śród­mie­ście. Zwró­cił uwa­gę, że daw­no nie widział tak dobrze uza­sad­nio­nej pety­cji i że rad­ni odrzu­ca­jąc ją, dzia­ła­ją wbrew społecznikom/mieszkańcom i zemści się to na nich pod­czas przy­szło­rocz­nych wybo­rów samorządowych.

Dzię­ku­je­my za obec­ność na posie­dze­niu przed­sta­wi­cie­lom Rad Dziel­nic Haj­dów-Zadę­­bie, Felin, Za Cukrow­nią, Śród­mie­ście i Cze­chów Północny.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy