Podsumowanie głosowania – czekamy na wyniki

No Com­ments

Zakoń­czy­ło się gło­so­wa­nie w lubel­skim Budże­cie Oby­wa­tel­skim. W sys­te­mie inter­ne­to­wym odda­no 94 985 poje­dyn­czych gło­sów na pro­jek­ty małe oraz 59 360 poje­dyn­czych gło­sów na pro­jek­ty duże. Korzy­sta­jąc ze stro­ny inter­ne­to­wej zagło­so­wa­ło łącz­nie bli­sko 27 tys. osób. Roz­po­czy­na­my pro­ces wery­fi­ka­cji i licze­nia gło­sów odda­nych w spo­sób tra­dy­cyj­ny na papierze.

- Zain­te­re­so­wa­nie miesz­kań­ców Lubli­na gło­so­wa­niem w Budże­cie Oby­wa­tel­skim prze­ro­sło nasze ocze­ki­wa­nia. Cie­szy mnie, że uda­ło nam się odpo­wie­dzieć traf­nie na potrze­bę włą­cze­nia się we współ­de­cy­do­wa­nie o wła­snym mie­ście. Nie­za­leż­nie od wyni­ku gło­so­wa­nia, trak­tu­ję te gło­sy jako jasny sygnał o potrze­bach lubli­nian w zakre­sie zmian naj­bliż­sze­go oto­cze­nia oraz chę­ci udzia­łu w nich. Dzię­ku­ję wszyst­kim oso­bom, któ­re zna­la­zły czas, aby przy­go­to­wać pro­jek­ty w Budże­cie Oby­wa­tel­skim, pro­mo­wać je i oddać na nie głos. Budżet Oby­wa­tel­ski to suk­ces wszyst­kich tych osób – mówi Krzysz­tof Żuk, Pre­zy­dent Mia­sta Lublin.

Do piąt­ku 10 paź­dzier­ni­ka będzie trwał pro­ces odbio­ru urn z punk­tów do gło­so­wa­nia. Jed­no­cze­śnie trwa licze­nie gło­sów papie­ro­wych i wpro­wa­dza­nie ich do sys­te­mu kom­pu­te­ro­we­go. Każ­dy odda­ny głos jest ana­li­zo­wa­ny pod kątem popraw­no­ści i kom­plet­no­ści danych.

Wstęp­na wery­fi­ka­cja gło­sów odda­nych za pomo­cą sys­te­mu inter­ne­to­we­go poka­zu­je, że naj­częst­szy­mi błę­da­mi w tym typie gło­so­wa­nia było poda­wa­nie nie­kom­plet­nych danych oso­bo­wych, np. zamiast peł­ne­go adre­su wpi­sy­wa­no tyl­ko Lublin. Poja­wi­ły się tak­że gło­sy wska­zu­ją­ce jako miej­sca zamiesz­ka­nia insty­tu­cje publicz­ne, np. Ratusz czy cmen­tarz komu­nal­ny. Wszyst­kie ewi­dent­nie fał­szy­we gło­sy, po dokład­nej wery­fi­ka­cji, zosta­ną usu­nię­te z sys­te­mu gło­so­wa­nia. Sys­tem kom­pu­te­ro­wy auto­ma­tycz­nie wery­fi­ko­wał część danych. Teraz trwa dodat­ko­wa wery­fi­ka­cja. Tak jak w każ­dym tego typu gło­so­wa­niu kil­ka pro­cent gło­sów oka­zu­je się nie­waż­nych – mówi Piotr Cho­roś z Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, odpo­wia­da­ją­cy za Budżet Obywatelski.

Dłu­gość pro­ce­su wery­fi­ka­cji i licze­nia gło­sów jest uza­leż­nio­na od ich ilo­ści. Z dużym praw­do­po­do­bień­stwem nale­ży przy­jąć, że osta­tecz­ne wyni­ki gło­so­wa­nia w pierw­szym Budże­cie Oby­wa­tel­skim w Lubli­nie pozna­my za ok. 2 tygodnie.

źró­dło: Urząd Mia­sta Lublin

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy