Polityczni Darczyńcy 2016

No Com­ments

Tak, jak w poprzednich latach przygotowaliśmy zestawienie osób z naszego regionu, które w ubiegłym roku najwięcej wpłaciły na partie polityczne. Tradycyjnie najbardziej hojni byli działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego.

PSL otrzy­mał ponad 93 tysią­ce zło­tych w for­mie daro­wizn od osób miesz­ka­ją­cych w Woje­wódz­twie Lubel­skim. W zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści na kon­to par­tii pie­nią­dze wpła­ca­li par­tyj­ni dzia­ła­cze, oso­by pra­cu­ją­ce na kie­row­ni­czych sta­no­wi­skach w publicz­nych insty­tu­cjach oraz urzęd­ni­cy. Nie­wiel­kim dodat­kiem były skład­ki człon­kow­skie, któ­re nie prze­kra­cza­ły 120 zł rocz­nie od jed­nej osoby.

Mar­ce­li Nie­zgo­da fot. Wiki­me­dia Commons

Naj­więk­szym dar­czyń­cą PSL był Mar­ce­li Nie­zgo­da (od grud­nia 2015 zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku Dyrek­to­ra Lubel­skiej Agen­cji Wspie­ra­nia Przed­się­bior­czo­ści), któ­ry wpła­cił na par­tię 5100 zł. Józef Gór­ny (Zastęp­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Chełm) prze­ka­zał 4000 zł a Anna Augu­sty­niak (Sekre­tarz Woje­wódz­ta Lubel­skie­go) 3000 zł. Paweł Piku­la (Sta­ro­sta Lubel­ski) wpła­cił 3000 zł, Miro­sław Kor­but (Dyrek­tor Muzeum Wsi Lubel­skiej) 2950 zł, Daniel Sło­wik 2800 zł a Ryszard Sta­ś­czak (Dyrek­tor Depar­ta­men­tu Zdro­wia i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go) i Woj­ciech Pie­kar­czyk (Dyrek­tor Woje­wódz­kie­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej) po 2500 zł.

Wysokie wpłaty dla PIS od działaczy, którzy dostali pracę

W Pra­wie i Spra­wie­dli­wo­ści zamiast daro­wizn, dzia­ła­cze opła­ca­ją skład­ki człon­kow­skie. Rekor­dzi­stą jest Dariusz Ste­fa­niuk (pre­zy­dent Mia­sta Bia­ła Pod­la­ska, w ub. roku zaro­bił ponad 149 tys. zł), któ­ry wpła­cił 4800 zł. Dużo na kon­to par­tii prze­ka­za­li rów­nież Ci, któ­rzy w zeszłym roku zdo­by­li nowe sta­no­wi­ska: Dariusz Jezior (rad­ny mia­sta Lublin, w ubie­głym roku dostał pra­cę w Inspek­cji Han­dlo­wej) wpła­cił 3200 zł, Marek Woj­cie­chow­ski (rad­ny woje­wódz­ki a od lute­go 2016 dyrek­tor Agen­cji Ryn­ku Rol­ne­go, gdzie zaro­bił 96 tysię­cy zł) 2100 zł a Janusz Skó­li­mow­ski (rad­ny powia­to­wy a od mar­ca 2016 wice­sta­ro­sta bial­ski, zarob­ki ze sto­sun­ku pra­cy ponad 96 tysię­cy zł) 2000 zł.

W SLD mniej wpłat niż w poprzednich latach

Sojusz Lewi­cy Demo­kra­tycz­nej ma gro­no sta­łych dar­czyń­ców, któ­re nie­co się zmniej­szy­ło w ostat­nim roku. Naj­więk­szą daro­wi­znę, w kwo­cie 4500 zł wpła­cił były poseł Zbi­gniew Matusz­czak (po nie­uda­nych wybo­rach w 2015 roku został pre­ze­sem Miej­skie­go Przed­się­bior­stwa Gospo­dar­ki Komu­nal­nej w Cheł­mie, gdzie w zeszłym roku zaro­bił 116 tysię­cy zło­tych). 1900 zł dorzu­cił Marian Tywo­niuk (Pre­zes Przed­się­bior­stwa Usług Miesz­ka­nio­wych w Cheł­mie) a po 1000 zł wpła­ci­li Jacek Czer­niak (były poseł, od zeszłe­go roku pre­zes Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej Felin) i Piotr Zawrot­niak.

Działacze PO przekazują niewiele darowizn

Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska otrzy­ma­ła nie­wie­le daro­wizn. Były rad­ny Jacek Bed­nar­czyk wpła­cił 160 zł a obec­na rad­na Mar­ta Wci­sło 50 zł. Nato­miast skład­ki człon­kow­skie od poszcze­gól­nych dzia­ła­czy nie prze­kra­cza­ły 250 zł w ska­li roku.

W pozostałych partiach darowizn jest mało

Nie­wiel­kie daro­wi­zny otrzy­ma­ły pozo­sta­łe par­tie. Par­tia Wol­ność otrzy­ma­ła 1 daro­wi­znę od miesz­kań­ca Lubli­na, Par­tia Razem zano­to­wa­ła 12 takich wpłat. Twój Ruch w ogó­le otrzy­mał tyl­ko 1 daro­wi­znę w ska­li całe­go kra­ju. Miesz­kań­cy nasze­go woje­wódz­twa nie wspar­li daro­wi­zna­mi par­tii Zie­lo­ni, Unia Pracy.

> Pobierz wyka­zy dar­czyń­ców za 2016 rok w poszcze­gól­nych partiach «

> Zobacz wykaz poli­tycz­nych dar­czyń­ców za 2015 rok «

Wyka­zy opła­co­nych daro­wizn i skła­dek w poszcze­gól­nych par­tiach poli­tycz­nych otrzy­ma­li­śmy z Kra­jo­we­go Biu­ra Wybor­cze­go w try­bie dostę­pu do infor­ma­cji publicznej.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy