Petycja do Prezydenta Miasta Lublin ws ujawnienia sprawozdań spółek miejskich

1 Com­ment

W związ­ku z upo­rczy­wym uchy­la­niem się spół­ek miej­skich od udo­stęp­nia­nia swo­ich spra­woz­dań (nawet miej­scy rad­ni boją się ich udo­stęp­nić), wystę­pu­je­my z pety­cją do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, aby prze­rwał kul­tu­rę „tajem­ni­cy” i zmie­nił zasa­dy nad­zo­ru wła­ści­ciel­skie­go nad spół­ka­mi.

Spół­ki miej­skie odma­wia­ją udo­stęp­nie­nia spra­woz­dań, twier­dząc że są dostęp­ne w KRSie. Niby tak, ale wią­że się to z kil­ko­ma pro­ble­ma­mi:

  1. Musi­my doje­chać do sądu,który jest w Świd­ni­ku.
  2. Musi­my tra­fić aku­rat na dzień, w któ­rym akta spół­ki będą dostęp­ne.
  3. Doku­men­tom moż­na jedy­nie zro­bić zdję­cia (brak moż­li­wo­ści odczy­tu maszy­no­we­go, kopio­wa­nia tre­ści, itp.)

Poprzyj naszą pety­cję:

Petycja do Prezydenta Miasta Lublin ws ujawnienia sprawozdań spółek miejskich

Pety­cja jest teraz zamknię­ta

Data koń­co­wa: Feb 14, 2018

Zebra­ne pod­pi­sy: 48

Cdel pod­pi­su: 200

48 podi­pi­sy

Cdel pod­pi­su: 200

Pobierz for­mu­larz do wydru­ku i zbie­ra­nia pod­pi­sów »klik­nij tutaj« Prze­każ pod­pi­sy do biu­ra Fun­da­cji Wol­no­ści (ul. Peowia­ków 10/8) przed 10 stycz­nia.

Ostat­nio pod­pi­sa­li:
48 Pani Daria kubiak Lut 03, 2018
47 Pan Prze­my­slaw Szy­man­ski Sty 31, 2018
46 Pani Domi­ce­la Step­niew­ska Gru 29, 2017
45 Pan Paweł Janu­le­wicz Gru 29, 2017
44 Pan Krzysz­tof Kowa­lik Lis 29, 2017
43 Pan Robert Gogół­ka Lis 27, 2017
42 Pan Michal Kru­pa Lis 27, 2017
41 Pani Kry­sty­na Kozy­ra Lis 26, 2017
40 Witold Mate­juk Lis 14, 2017
39 Andrzej Boja­nek Lis 10, 2017
38 Emi­lia Szcze­pa­niak Lis 08, 2017
37 hele­na naumiuk Lis 08, 2017
36 Krzysz­tof Szew­czyk Lis 08, 2017
35 Janusz Mali­now­ski Lis 08, 2017
34 Bar­tło­miej Bała­ban Lis 08, 2017
33 Mar­cin Skrzy­pek Lis 08, 2017
32 Woj­ciech Gór­ski Lis 07, 2017
31 Anna Gaj­da Lis 07, 2017
30 Wie­sław Bień­kow­ski Lis 07, 2017
29 Paweł Janu­szek Lis 07, 2017

 

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

    • Krzysz­tof Wiśniew­ski
    • 6 listo­pa­da 2017

    Pró­bo­wa­łem dwu­krot­nie pod­pi­sać pety­cję. Chy­ba macie jakieś pro­ble­my tech­nicz­ne…

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpi­sy