Mamy nową Radę Fundacji

No Com­ments
Z przy­jem­no­ścią infor­mu­ję, że dziś ukon­sty­tu­owa­ła się nowa Rada Fun­da­cji Wol­no­ści. W jej skła­dzie są eks­per­ci w zakre­sie eko­no­mii i zarzą­dza­nia, admi­ni­stra­cji oraz prawa.

Radę Fun­da­cji Wol­no­ści tworzą:

dr Paweł Sadow­ski (Prze­wod­ni­czą­cy Rady) – Adiunkt w Kate­drze Pra­wa Kon­sty­tu­cyj­ne­go na Wydzia­le Pra­wa UMCS w Lubli­nie. Pra­cę nauko­­wo-dyda­k­ty­cz­ną łączy z prak­ty­ką z zakre­su pra­wa i postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go, w tym pra­wa ochro­ny śro­do­wi­ska, będąc człon­kiem Samo­rzą­do­we­go Kole­gium Odwo­ław­cze­go w Lubli­nie. Jest współ­au­to­rem pod­ręcz­ni­ków aka­de­mic­kich z zakre­su pra­wa kon­sty­tu­cyj­ne­go – Pol­skie Pra­wo Kon­sty­tu­cyj­ne pod red. prof. dr hab. Wie­sła­wa Skrzy­dło, Kon­sty­tu­cyj­ny Sys­tem Orga­nów RP pod red. prof. dr hab. Ewy Gdu­le­wicz oraz Pra­wo Ochro­ny Śro­do­wi­ska pod red. prof. dr hab. Jerze­go Stelmasiaka.

dr hab. Kata­rzy­na Kuć-Cza­j­ko­w­ska (Zastęp­ca Prze­wod­ni­czą­ce­go Rady) – Adiunkt w Kate­drze Admi­ni­stra­cji Publicz­nej na Wydzia­le Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UMCS w Lubli­nie. Jej zain­te­re­so­wa­nia nauko­we to admi­ni­stra­cja samo­rzą­do­wa w uję­ciu porów­naw­czym, wiel­kie mia­sta (metro­po­lie), a w szcze­gól­no­ści ich orga­ni­za­cja, ustrój, spo­sób zarzą­dza­nia, spo­­łe­cz­no-prze­­strze­n­ne zróż­ni­co­wa­nia, miej­skie obsza­ry funkcjonalne.

dr Jakub Bis (Sekre­tarz Rady) – adiunkt w Kate­drze Eko­no­mii i Zarzą­dza­nia Gospo­dar­ką na Wydzia­le Zarzą­dza­nia Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej. Autor lub współ­au­tor kil­ku­dzie­się­ciu arty­ku­łów, mono­gra­fii i opra­co­wań nauko­wych, uczest­ni­czył w wie­lu pro­jek­tach szko­le­nio­wych i badaw­czych. Obszar jego zain­te­re­so­wań nauko­­wo-bada­w­czych obej­mu­je pro­ble­ma­ty­kę bez­po­śred­nich inwe­sty­cji zagra­nicz­nych, spe­cjal­nych stref eko­no­micz­nych oraz startupów.

Rada Fun­da­cji spra­wu­je nad­zór i kon­tro­lę na dzia­łal­no­ścią fun­da­cji oraz wska­zu­je ogól­ne kie­run­ki jej działania.

Jest nam nie­zmier­nie miło, że tak zna­mie­ni­te oso­by zechcia­ły nas wes­przeć w reali­za­cji misji fun­da­cji, któ­rą jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy