Posiedzenie RD Dziesiąta – luty 2015

No Com­ments

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się spra­wą miesz­kań­ców ul. Mirec­kie­go, któ­rzy tłum­nie przy­by­li do VI Liceum. Miesz­kań­cy sygna­li­zu­ją kolej­ny raz pro­blem zwią­za­ny ze złym zacho­wa­niem się mło­dzie­ży w oko­li­cy blo­ku Mirec­kie­go 4.
Na spo­tka­niu obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le Poli­cji, Stra­ży Miej­skiej oraz urzęd­nik miej­ski odpo­wie­dzial­ny za bez­pie­czeń­stwo mieszkańców.W sumie w tej czę­ści spo­tka­nia wzię­ło udział ponad 40 osób.

Nie było wcze­śniej infor­ma­cji, że spo­tka­nie będzie mia­ło taki cha­rak­ter, być może dla­te­go po upły­wie ponad godzi­ny zosta­ło jedy­nie dwóch gości. Spo­tka­nie z miesz­kań­ca­mi ul. Mirec­kie­go w takiej posta­ci powin­no być osob­nym wydarzeniem.

Po omó­wie­niu spra­wy miesz­kań­ców ul. Mirec­kie­go nastą­pi­ło fak­tycz­ne posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy, na któ­rym obec­nych było 12 rad­nych dziel­ni­cy oraz 2 gości. Pod koniec posie­dze­nia przy­był tak­że Piotr Popiel nowy rad­ny z nasze­go okręgu.

Rada Dziel­ni­cy przy­ję­ła uchwa­łę w spra­wie wydat­ko­wa­nia rezer­wy celo­wej. W 2015r. Rada Dziel­ni­cy prze­zna­czy nastę­pu­ją­ce środ­ki na kon­kret­ne cele:
-6200PLN na questing czy­li grę miej­ską, któ­ra ma zin­te­gro­wać miesz­kań­ców i zapo­znać ich z dziel­ni­cą (tak­że jej histo­rią);
-2500PLN na wspo­mo­że­nie MOPR;
-5300PLN na uło­że­nie chod­ni­ków w miej­scu wydep­ta­nych ście­żek;
-7000PLN na Aktyw­ną Wio­snę i Jesień na Dzie­sią­tej;
-14000PLN na 7 tablic ogło­sze­nio­wych;
-5000PLN na koło senio­ra przy Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 40;
-30000PLN na ogród histo­rycz­ny przy Przed­szko­lu nr 35;
-8000PLN na mia­stecz­ko rowe­ro­we przy Przed­szko­lu nr 3.
Tym samym Rada Dziel­ni­cy pozo­sta­wi część środ­ków do wydat­ko­wa­nia Radzie Dziel­ni­cy kolej­nej kadencji.

Naj­praw­do­po­dob­niej nie­dłu­go powsta­nie sygna­li­za­cja świetl­na na przej­ściu dla pie­szych na ul. Zembo­rzyc­kiej na wyso­ko­ści ZSTK, gdyż pie­si mają tam pro­blem z przej­ściem przez jezdnię.

Ul. Dywi­zjo­nu 303 nie będzie reali­zo­wa­na w 2015r. w prze­ci­wień­stwie do ul. Dunikowskiego.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy