Spotkanie ws. rewitalizacji przestrzeni międzyblokowej przy ul. Sowińskiego i Al. Racławickich

No Com­ments

Wprowadzenie do spotkaniaW dniu dzi­siej­szym tj. 15.04.2013 na Auli Cen­trum Języ­ka i Kul­tu­ry Pol­skiej UMCS odby­ło się  spo­tka­nie w spra­wie oby­wa­tel­skie­go pro­jek­tu rewi­ta­li­za­cji prze­strze­ni mię­dzy­blo­ko­wej przy Al. Racła­wic­kich 22, Al. Racła­wic­kich 22b i ul. Sowiń­skie­go 4. Spo­tka­nie pro­wa­dzi­li przed­sta­wi­cie­le Fun­da­cji Wol­no­ści – Tomasz Gry­giel oraz Michał Moskal. Na spo­tka­nie przy­by­ło 2 z 31 zapro­szo­nych rad­nych – Pano­wie Mar­cin Nowak oraz Jaro­sław Paku­ła.

Mieszkańcy licznie przybyli na spotkanieFre­kwen­cja dopi­sa­ła wśród miesz­kań­ców – poja­wi­ło się ponad 70 osób. W trak­cie spo­tka­nia zarów­no przed­sta­wi­cie­le Fun­da­cji Wol­no­ści jak i przed­sta­wi­ciel Gru­py Sąsiedz­kiej RDM, Pani Wan­da Kamiń­ska, nakre­śli­li pro­ble­my z jaki­mi bory­ka­ją się miesz­kań­cy, opi­sa­li wcze­śniej­sze dzia­ła­nia jakie zosta­ły pod­ję­te w zakre­sie restruk­tu­ry­za­cji, moder­ni­za­cji i rewi­ta­li­za­cji podwór­ka. Dodat­ko­wo pod­su­mo­wa­ne zosta­ły dzia­ła­nia jakie Gru­pa Sąsiedz­ka pod­ję­ła w celu mak­sy­mal­ne­go uła­twie­nia pro­ce­su wpro­wa­dza­nia zmian w życie – poczy­na­jąc od zaan­ga­żo­wa­nia Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej w przy­go­to­wa­nie pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go, po przy­go­to­wa­nie szcze­gó­ło­we­go kosz­to­ry­su całe­go przedsięwzięcia.

Zarów­no Pan Mar­cin Nowak, jak i Pan Jaro­sław Paku­ła wyra­zi­li zain­te­re­so­wa­nie akcją pod­ję­tą przez miesz­kań­ców, a Pan Nowak dodat­ko­wo zobo­wią­zał się doło­żyć wszel­kich sta­rań aby pro­po­zy­cja Gru­py Sąsiedz­kiej zna­la­zła się w pro­jek­cie przy­szło­rocz­ne­go budże­tu miasta.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy