Zapraszamy na spotkanie w Krasnymstawie

No Com­ments

Lubisz, gdy jest uczciwie i przejrzyście ? Przyjdź na spotkanie z Fundacją Wolności w Krasnostawskim Domu Kultury.

Typo­we biu­ra porad praw­nych zaj­mu­ją się oso­bi­sty­mi przy­pad­ka­mi, głów­nie pora­da­mi z zakre­su spraw kon­su­menc­kich i pra­wa pra­cy oraz kar­ne­go. Pro­wa­dzo­ne przez Fun­da­cję biu­ro zaj­mu­je się spra­wa­mi w inte­re­sie spo­łecz­nym doty­czą­cy­mi przej­rzy­sto­ści dzia­ła­nia orga­nów wła­dzy lokal­nej, prze­ciw­dzia­ła­nia korup­cji i kon­flik­to­wi inte­re­sów, nie­pra­wi­dło­wo­ści i dzia­łań nie­zgod­nych z pra­wem w sek­to­rze publicznym.

Spo­tka­nie odbę­dzie się 28 listo­pa­da (wto­rek) o godz. 18tej w Kra­sno­staw­skim Domu Kul­tu­ry, przy ul. Okrzei 10.

Uwa­ga! Nie poma­ga­my w pry­wat­nych spra­wach, np. w sytu­acji, gdy urząd nie wypła­ca należ­nych Ci pie­nię­dzy albo nie­słusz­nie naka­zał roz­biór­kę garażu.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Pro­gra­mu Fun­dusz Ini­cja­tyw Obywatelskich.

 

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy