Oświadczenie ws słów Wojewody

No Com­ments

Oświad­cze­nie

Fun­da­cja Wol­no­ści wyra­ża głę­bo­kie obu­rze­nie dla słów Woje­wo­dy Lubel­skie­go dr Prze­my­sła­wa Czarn­ka, któ­ry nazwał nasza orga­ni­za­cję „poma­gie­ra­mi” pre­zy­den­ta Krzysz­to­fa Żuka.

Jeste­śmy nie­za­leż­ną orga­ni­za­cją straż­ni­czą, któ­ra stoi na stra­ży prze­strze­ga­nia pra­wa przez insty­tu­cje samo­rzą­do­we w woje­wódz­twie lubel­skim. Nie korzy­sta­my ze środ­ków publicz­nych z budże­tu mia­sta Lublin.

W spra­wie wyga­śnię­cia man­da­tu pre­zy­den­ta Żuka nie sto­imy po niczy­jej stro­nie (zgło­si­li­śmy swój udział w postę­po­wa­niu w cha­rak­te­rze obser­wa­to­ra aby moni­to­ro­wać jego prze­bie­ga, co gwa­ran­tu­je nam pra­wo postę­po­wa­nia przed sąda­mi administracyjnymi).

Doma­ga­my się wyco­fa­nia Pana Woje­wo­dy ze słów o „poma­gie­rach”. Na przy­szłość pro­si­my o nie wikła­nie nas w poli­tycz­ne spory.

Krzysz­tof Jakubowski

Pre­zes Fun­da­cji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy