Sukces naszego portalu JawnyLublin.pl

No Com­ments

Z dumą może­my ogło­sić, że nasz por­tal jawnylublin.pl cie­szy się coraz więk­szym uzna­niem opi­nii publicz­nej i powo­dze­niem wśród czytelników.

W pierw­szym pół­ro­czu 2023 roku na por­ta­lu opu­bli­ko­wa­li­śmy 283 tek­sty napi­sa­ne przez ponad 20 róż­nych auto­rów.

Naj­bar­dziej popu­lar­ne tek­sty w pierw­szym pół­ro­czu to:
Dyrek­to­rem będę ja czy­li dra­mat w operetce
Pra­wie 95 tys. zł nagro­dy dla jed­ne­go urzęd­ni­ka mar­sza­łek Sta­wiar­ski hoj­ny jak nigdy
Pro­ku­ra­tu­ra zaj­mie się SP 52

Ponad­to zano­to­wa­li­śmy ponad ćwierć milio­na wyświe­tleń!

Na nasze tek­sty powo­ły­wa­ło się i cyto­wa­ło wie­le lokal­nych i ogól­no­pol­skich mediów, w tym Radio Eska, Weszlo, sport.pl, gazeta.pl, tygo­dnik Poli­ty­ka, Gaze­ta Wybor­cza Lublin, Lublin112.pl, Lublin24.pl, Wspól­no­ta Łęczyńska.

 

Wszyst­kie nasze tek­sty są dostęp­ne bez opłat, a na por­ta­lu nie sprze­da­je­my reklam, nie korzy­sta­my z pie­nię­dzy publicz­nych. Jeśli cenisz naszą pra­cę, wspie­raj nas, aby­śmy mogli dalej dla Cie­bie pisać:
71 1090 2590 0000 0001 4947 2615
pay­pal: kontakt@fundacjawolnosci.org

 

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy