Posiedzenie Komisji Doraźnej ds. BO

No Com­ments

Zobacz film z posie­dze­nia Komi­sji Doraź­nej Rady Mia­sta ds. Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go w Lubli­nie. Komi­sja wybra­ła rad­ne­go Krzysz­to­fa Sicz­ka na wice­prze­wod­ni­czą­ce­go. Piotr Cho­roś z Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta zapre­zen­to­wał pro­jekt regu­la­mi­nu budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Rad­ni wyra­zi­li swo­je opi­nie. Przed­sta­wi­cie­le Fun­da­cji Wol­no­ści wyra­zi­li swo­je uwa­gi. W posie­dze­niu wzię­ło udział 9 rad­nych oraz 11 mieszkańców!

Rad­ni zwró­ci­li uwa­gę na to, że regu­la­min nie wska­zu­je ich kom­pe­ten­cji w pro­ce­sie wdra­ża­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go. Wska­za­li też błę­dy języ­ko­we w treści.

Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wol­no­ści poru­szył kil­ka spraw, m. in. spo­sób gło­so­wa­nia, któ­ry może mieć istot­ny wpływ na wyni­ki wybo­ru pro­jek­tów. Zasu­ge­ro­wał, aby umoż­li­wić gło­so­wa­nie poprzez oce­nę dowol­nej licz­by pro­jek­tów w ska­li 1–5.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy