Komisja Doraźna Rady Miasta ds. Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

We czwar­tek, 8 maja o godz. 17 w sali 24 w ratu­szu odbę­dzie się posie­dze­nie komi­sji doraź­nej Rady Mia­sta ds. Budże­tu Obywatelskiego.

Na spo­tka­niu zosta­nie wypra­co­wa­na osta­tecz­na wer­sja regu­la­mi­nu budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lublinie.

Zapra­sza­my na trans­mi­sję wideo z ratu­sza w czwar­tek od godz. 17

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy