Komisja Doraźna Rady Miasta ds. Budżetu Obywatelskiego

No Com­ments

We czwar­tek, 8 maja o godz. 17 w sali 24 w ratu­szu odbę­dzie się posie­dze­nie komi­sji doraź­nej Rady Mia­sta ds. Budże­tu Obywatelskiego.

Na spo­tka­niu zosta­nie wypra­co­wa­na osta­tecz­na wer­sja regu­la­mi­nu budże­tu oby­wa­tel­skie­go w Lublinie.

Zapra­sza­my na trans­mi­sję wideo z ratu­sza w czwar­tek od godz. 17

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy