Posiedzenie RD Bronowice – marzec 2016

No Com­ments

10 mar­ca odby­ło się przed­świą­tecz­ne posie­dze­nie Rady Dziel­ni­cy Bro­no­wi­ce. Obra­dy były bar­dzo burz­li­we. Rada nie udzie­li­ła abso­lu­to­rium Zarzą­do­wi, zaraz potem zło­żo­no wnio­sek o odwo­ła­nie Prze­wod­ni­czą­ce­go Zarzą­du. Wnio­sek został przy­ję­ty w gło­so­wa­niu taj­nym. Poni­żej prze­bieg obrad:

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy