24 943 osoby wzięły udział w głosowaniu internetowym

No Com­ments

W sobo­tę o pół­no­cy zakoń­czy­ło się gło­so­wa­nie w lubel­skim Budże­cie Oby­wa­tel­skim. W gło­so­wa­niu inter­ne­to­wym wzię­ło udział bli­sko 25 tys. osób. Osta­tecz­ne wyni­ki zosta­ną poda­ne po wery­fi­ka­cji tysię­cy gło­sów odda­nych w for­mie papie­ro­wej. W cza­sie pierw­szych dzie­się­ciu dni paź­dzier­ni­ka miesz­kań­cy Lubli­na zade­cy­do­wa­li o zain­we­sto­wa­niu 15 mln zł.
Przez 10 dni ist­nia­ła moż­li­wość gło­so­wa­nia za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej www.obywatelski.lublin.eu. Do pół­no­cy 10 paź­dzier­ni­ka, za pośred­nic­twem inter­ne­tu, na pro­jek­ty małe zagło­so­wa­ło 24 943 oso­by a na pro­jek­ty duże 24 756 osób. Dane te poka­zu­ją, że zde­cy­do­wa­na więk­szość miesz­kań­ców, w gło­so­wa­niu inter­ne­to­wym, wyko­rzy­sty­wa­ła moż­li­wość wska­za­nia dwóch pro­jek­tów. Tyl­ko nie­licz­ne oso­by posta­no­wi­ły wybrać jeden pro­jekt. Zwy­cię­ski wśród inter­nau­tów pro­jekt mały zgro­ma­dził 2525 gło­sów nato­miast duży 1870 gło­sów. Bio­rąc pod uwa­gę gło­sy samych inter­nau­tów, aby pro­jekt mały tra­fił do reali­za­cji potrzeb­ne były 392 gło­sy, duży pro­jekt potrze­bo­wał 1028 głosów.

W ostat­ni dzień gło­so­wa­nia, sobo­ta (10 paź­dzier­ni­ka), głos moż­na było oddać w jed­nym z 15 punk­tów, zlo­ka­li­zo­wa­nych na tere­nie całe­go mia­sta. Łącz­nie, przez cały okres gło­so­wa­nia, funk­cjo­no­wa­ło w Lubli­nie aż 65 punk­tów gło­so­wa­nia (rok wcze­śniej dzia­ła­ło 45 punk­tów gło­so­wa­nia). Wyni­ki zosta­ną ogło­szo­ne po wpro­wa­dze­niu do elek­tro­nicz­ne­go sys­te­mu gło­so­wa­nia wszyst­kich gło­sów odda­nych w spo­sób tra­dy­cyj­ny na papie­ro­wych kar­tach do głosowania.

W sobo­tę prze­li­czo­no kar­ty papie­ro­we z kil­ku, wcze­śniej niż inne zamknię­tych punk­tów do gło­so­wa­nia:
1. Biu­ro Obsłu­gi Miesz­kań­ców, ul. Wie­niaw­ska 14 – 1877 gło­sów;
2. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 10 im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, ul. Kali­nowsz­czy­zna 70 – 1571 gło­sów;
3. Przy­chod­nia Spe­cja­li­stycz­na (Nie­pu­blicz­ny Zakład Opie­ki Zdro­wot­nej – Przy­chod­nia
Spe­cja­li­stycz­na BIO-MEDICAL) ul. Wete­ra­nów 11 – 1027 gło­sów;
4. Dom Para­fial­ny Para­fii Św. Miko­ła­ja, ul. Sło­wi­kow­skie­go 1 – 655 gło­sów;
5. Przed­szko­le Inte­gra­cyj­ne nr 39, ul. Bal­la­dy­ny 14 – 440 gło­sów;
6. Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 23 im. Olim­pij­czy­ków Pol­skich, ul. Pod­zam­cze 9 – 398 głosów.

W sobo­tę do godzi­ny 19:00 dzia­łał punkt do gło­so­wa­nia w lubel­skim Ratu­szu. Zain­te­re­so­wa­nie miesz­kań­ców było na tyle duże, że oso­by obsłu­gu­ją­ce go były zmu­szo­ne do wysta­wie­nia dodat­ko­wej urny do gło­so­wa­nia. Kar­ty do gło­so­wa­nia nie pomie­ści­ły się w jed­nej. Tyl­ko w tym jed­nym punk­cie odda­no kil­ka­na­ście tysię­cy gło­sów. – mówi Piotr Cho­roś z Kan­ce­la­rii Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin.  Wszyst­kie dane sta­ty­stycz­ne na temat gło­so­wa­nia w lubel­skim Budże­cie Oby­wa­tel­skim zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne wraz z osta­tecz­ny­mi wyni­ka­mi gło­so­wa­nia praw­do­po­dob­nie pod koniec października.

źró­dło: Kan­ce­la­ria Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy