Komisje Sejmiku Województwa Lubelskiego on-line!

No Com­ments

Sej­mik Woje­wódz­twa dołą­cza do jaw­no­ści! Od dzi­siaj zdal­ne posie­dze­nia komi­sji Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Lubel­skie­go będą dostęp­ne onli­ne… o ile wcze­śniej zgło­si­my chęć udzia­łu. Jest to poło­wicz­ny suk­ces nasze­go ape­lu o udo­stęp­nie­nie komi­sji Sej­mi­ku miesz­kań­com Lubelsz­czy­zny. Jesz­cze dziś zasu­ge­ro­wa­li­śmy by trans­mi­sje komi­sji, podob­nie jak trans­mi­sje Sej­mi­ku były dostęp­ne na stro­nie urzę­du bez koniecz­no­ści zgła­sza­nia się czy korzy­sta­nia z plat­for­my Teams.
Infor­ma­cje o komi­sjach i dostęp­nie onli­ne znaj­dą się tutaj.

Udo­stęp­nie­nie komi­sji to efekt nasze­go wniosku.

wniosek_ekomisja

Odpo­wiedź.
odpowiedz_ekomisja

Pierw­szą dostęp­ną dla miesz­kań­ców była dzi­siej­sza Komi­sja Rewi­zyj­na, pro­wa­dzo­na przez rad­ną Lisow­ską a doty­czą­cą mob­bin­gu w Urzę­dzie Marszałkowskim.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy