Dowiemy się, na co spółka miejska zaciągnęła kredyty

No Com­ments

Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny w Lubli­nie wydał wyrok w związ­ku z naszą skar­gą na bez­czyn­ność spół­ki miej­skiej Lubel­skie Przed­się­bior­stwo Gospo­dar­ki Komu­nal­nej w zakre­sie udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicznej.

W listo­pa­dzie zapy­ta­li­śmy spół­kę m. in. o to, czy spół­ka posia­da kre­dy­ty lub pożycz­ki, a jeśli tak, to zawnio­sko­wa­li­śmy o prze­sła­nie ich kopii. Spóła nie udo­stęp­ni­ła nam tych infor­ma­cji, więc zło­ży­li­śmy skar­gę na jej bez­czyn­ność do sądu administracyjnego.

Peł­na treść wnio­sku o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicznej:

  • Czy spół­ka posia­da zacią­gnię­te kre­dy­ty krót­ko­ter­mi­no­we i/lub dłu­go­ter­mi­no­we oraz pożycz­ki w ban­kach lub fir­mach pożyczkowych?
  • Jeśli tak, kie­dy zosta­ły zacią­gnię­te, na jaką kwo­tę, ile wyno­si opro­cen­to­wa­nie i mie­sięcz­na rata? /oddzielnie dla każ­dej pożyczki/kredytu
  • Jakie jest prze­zna­cze­nie poszcze­gól­nych kredytów/pożyczek?
  • Wno­szę o udo­stęp­nie­nie kopii umów kredytów/pożyczek aktu­al­nie spłacanych.
  • Wno­szę o udo­stęp­nie­nie kopii spra­woz­da­nia finan­so­we­go spół­ki za ostat­nio zakoń­czo­ny rok obrotowy.
  • Czy Rada Nad­zor­cza wnio­sko­wa­ła w tym roku o przy­zna­nie nagród dla zarzą­du spół­ki ? Jeśli tak, wno­szę o udo­stęp­nie­nie tre­ści uchwały/wnioski o nagro­dy wraz z uzasadnieniem.

22 grud­nia sąd wydał orze­cze­nie w tej spra­wie. Zobo­wią­zał spół­kę do zała­twie­nia nasze­go wnio­sku. Nie otrzy­ma­li­śmy jesz­cze peł­ne­go uza­sad­nie­nie wyro­ku. Jed­nak cie­szy nas, że kolej­ny raz Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny przy­znał nam rację.

Umo­wy kre­dy­tów oraz ich prze­zna­cze­nia, zawar­tych przez spół­kę miej­ską LPGK bar­dzo nas inte­re­su­je z uwa­gi na zmia­ny, jakie zaszły w tej spół­ce w ostat­nim roku. A sko­ro jest to spół­ka gmin­na, to wszy­scy miesz­kań­cy mają pra­wo wie­dzieć jak wyglą­da jej kon­dy­cja finan­so­wa – mówi Krzysz­tof Kowa­lik z Fun­da­cji Wolności.
PLN
Daro­wi­zna na rzecz Fun­da­cji WolnościNaszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy