Zawiadomienia do prokuratury na spółki miejskie, które nie udostępniły swoich umów

No Com­ments
w dniu dzi­siej­szym Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła w pro­ku­ra­tu­rze rejo­no­wej Lublin-Połu­­d­nie zawia­do­mie­nia o moż­li­wo­ści popeł­nie­nia prze­stęp­stwa przez 7 spół­ek miej­skich, któ­re do dziś nie udo­stęp­ni­ły kopii umów z okre­su 1–7 stycz­nia 2014 roku, o któ­re wnio­sko­wa­li­śmy jesz­cze w czerwcu.
Zgod­nie z art. 23 usta­wy o dostę­pie do infor­ma­cji publicz­nej „kto wbrew cią­żą­ce­mu na nim obo­wiąz­ko­wi, nie udo­stęp­nia infor­ma­cji publicz­nej, pod­le­ga grzyw­nie, karze ogra­ni­cze­nia wol­no­ści albo pozba­wie­nia wol­no­ści do roku”.
W jed­nym przy­pad­ku już wcze­śniej skie­ro­wa­li­śmy spra­wę na dro­gę admi­ni­stra­cyj­ną, gdzie Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny przy­znał nam racje – spół­ki miej­skie są zobo­wią­za­ne do udo­stęp­nia­nia infor­ma­cji publicz­nej (sygna­tu­ra spra­wy II SaB 373/14 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/81921E88A9).
W stycz­niu wnio­sko­wa­li­śmy do spół­ek o udo­stęp­nie­nie reje­strów umów. Wszyst­kie odpo­wie­dzia­ły, że takie­go nie pro­wa­dzą a jego utwo­rze­nie nie leży w inte­re­sie publicznym.
Ponad­to dziś rano zwró­ci­li­śmy się do wszyst­kich kan­dy­da­tów na urząd Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z pyta­niem, czy w razie wybo­ru dopro­wa­dzą do ujaw­nie­nia wszyst­kich wydat­ków spół­ek miej­skich. Do 9 listo­pa­da dwo­je z nich (Doro­ta Polz-Gru­sz­ka i Anto­ni Chrzon­stow­ski) opo­wie­dzia­ło się za ujaw­nie­niem wydat­ków spół­ek miejskich.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy