Dlaczego budżet obywatelski?

No Com­ments

W tym roku podzia­łu środ­ków z rezer­wy celo­wej Rady Dziel­ni­cy Rury (109 tys. zł.) doko­na­ją sami miesz­kań­cy. Naj­pierw wska­żą potrzeb­ne inwe­sty­cje a potem wspól­nie wybio­rą te, któ­re zosta­ną zrealizowane.

Taki spo­sób dys­po­no­wa­nia budże­tem nazy­wa się par­ty­cy­pa­cyj­nym (z ang. par­ti­ci­pa­tion – uczest­nic­two), bo wszy­scy miesz­kań­cy dziel­ni­cy mają wpływ na jego przeznaczenie.

Chce­my pod­jąć się tego tema­tu, bo uwa­ża­my, że publicz­ne pie­nią­dze powin­ny słu­żyć miesz­kań­com i być wyda­wa­ne zgod­nie z ich potrze­ba­mi. Takie dzia­ła­nie gwa­ran­tu­je budżet par­ty­cy­pa­cyj­ny. Do głów­nych celów Fun­da­cji Wol­no­ści nale­żą roz­wój demo­kra­cji i spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go oraz zwięk­sze­nie udzia­łu oby­wa­te­li w spra­wo­wa­niu wła­dzy. Zagad­nie­nie par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej jest bli­skie nie tyl­ko celom naszej orga­ni­za­cji, ale rów­nież oso­bi­stym zain­te­re­so­wa­niom oso­bom zwią­za­nym z Fun­da­cją Wolności.

Uchwa­la­nie budże­tu gmi­ny czy jak w tym przy­pad­ku dziel­ni­cy doty­czy naj­waż­niej­szych spraw doty­czą­cych lokal­nej spo­łecz­no­ści, tj. roz­dzia­łu środ­ków finan­so­wych. Bez­po­śred­ni udział miesz­kań­ców w usta­la­niu tego, na co zosta­ną prze­zna­czo­ne pie­nią­dze z rezer­wy celo­wej sta­no­wi naj­wyż­szą for­mę demo­kra­cji w naj­waż­niej­szej spra­wie doty­czą­cej spo­łecz­no­ści dzielnicy.

Udział jak naj­więk­szej gru­py miesz­kań­ców w podej­mo­wa­niu decy­zji doty­czą­cych inwe­sty­cji w naj­bliż­szej oko­li­cy jest pod­sta­wą demo­kra­cji lokal­nej. Mam nadzie­ję, że miesz­kań­cy zaan­ga­żu­ją się w dys­ku­sję nad wydat­ka­mi prze­zna­czo­ny­mi dla dziel­ni­cy, przed­sta­wią cie­ka­we pomy­sły oraz wybio­rą naj­lep­sze z nich. Krzysz­tof Żuk – Pre­zy­dent Mia­sta Lublin.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy