Zabierz głos na radzie miasta!

No Com­ments

W czwar­tek 27 czerw­ca odbę­dzie się dys­ku­sja nad rapor­tem o sta­nie mia­sta Lublin. Każ­dy z miesz­kań­ców może wziąć w niej udział. Wystar­czy zebrać 50 pod­pi­sów i zło­żyć je u prze­wod­ni­czą­ce­go rady mia­sta do dnia 26 czerwca.

Raport o sta­nie gmi­ny Lublin znaj­dziesz w BIPie w zakład­ce „Rada Mia­sta”. » Klik­nij tutaj, aby przejść na stro­nę z raportem «

Zawie­ra on trzy elementy:

  • spra­woz­da­nie z reali­zo­wa­nych poli­tyk, pro­gra­mów i strategii,
  • infor­ma­cje o reali­za­cji budże­tu obywatelskiego,
  • infor­ma­cje o sta­nie reali­za­cji uchwał rady miasta

Aby wziąć udział w deba­cie, musisz zebrać min. 50 pod­pi­sów osób, któ­re popie­ra­ją Two­je zgłoszenie.

» Pobierz wzór listy z podpisami «

Zobacz rela­cję z kon feren­cji pra­so­wej ws. udzia­łu miesz­kań­ców w deba­cie nad rapor­tem o sta­nie gminy:

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy