Zabierz głos na radzie miasta!

No Com­ments

W czwar­tek 27 czerw­ca odbę­dzie się dys­ku­sja nad rapor­tem o sta­nie mia­sta Lublin. Każ­dy z miesz­kań­ców może wziąć w niej udział. Wystar­czy zebrać 50 pod­pi­sów i zło­żyć je u prze­wod­ni­czą­ce­go rady mia­sta do dnia 26 czerwca.

Raport o sta­nie gmi­ny Lublin znaj­dziesz w BIPie w zakład­ce „Rada Mia­sta”. » Klik­nij tutaj, aby przejść na stro­nę z raportem «

Zawie­ra on trzy elementy:

  • spra­woz­da­nie z reali­zo­wa­nych poli­tyk, pro­gra­mów i strategii,
  • infor­ma­cje o reali­za­cji budże­tu obywatelskiego,
  • infor­ma­cje o sta­nie reali­za­cji uchwał rady miasta

Aby wziąć udział w deba­cie, musisz zebrać min. 50 pod­pi­sów osób, któ­re popie­ra­ją Two­je zgłoszenie.

» Pobierz wzór listy z podpisami «

Zobacz rela­cję z kon feren­cji pra­so­wej ws. udzia­łu miesz­kań­ców w deba­cie nad rapor­tem o sta­nie gminy:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy